Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusiuntė savo mokinius jo paklausti: „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?“
    Jėzus atsakė: „Keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote: aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi“.
    Jiems nueinant, Jėzus ėmė kalbėti minioms apie Joną: „Ko išėjote į dykumą pasižiūrėti? Ar vėjo linguojamos nendrės? O ko išėjote pamatyti? Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus? Švelniais drabužiais vilkintys gyvena aure karaliaus rūmuose. Tai ko gi išėjote? Ar pamatyti pranašo? Taip, sakau jums, ir kur kas daugiau, negu pranašo! Jis yra tasai, apie kurį parašyta: 'Štai aš siunčiu pirm tavęs savo pasiuntinį, ir jis nuties tau kelią'. Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį“.

Skaitiniai ABC (43)

Iz 35, 1–6a. 10: Pats Dievas ateis ir mus išgelbės

Ps 146, 7. 8–9a. 9bc–10. P.: Viešpatie, ateik išgelbėti mūsų.

Jok 5, 7–10: Sustiprinkite savo širdis, nes Viešpaties atėjimas arti


Komentaro autorė – Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF

Įkalintas, atsidūręs savo misijos ir tikėjimo kryžkelėje, Jonas Krikštytojas išgyvena abejonę – ar jis gerai įvykdė savo misiją, ar teisingai suprato ir atsiliepė į Dievo kvietimą? Jonas buvo pakviestas skelbti artėjančią Karalystę ir Mesijo atėjimą – tai darydamas atsidūrė kalėjime, o galop ir neteko gyvybės. Labai suprantama jo abejonė – tai neatrodo sėkmės istorija.Dažnai pagrįstos ir mūsų abejonės, nepasitenkinimas savo gyvenimu, pasirinkimais.

Jėzaus atsakymas labai paprastas – stebėti ženklus, pasekmes, stebėti, ką kuria mūsų pasirinkimai, sunkumai, atsiliepimas į iššūkius. Ar jie kuria nesantaiką, konfliktus, sėja nerimą ir neviltį, stiprina baimę, ar neša taiką, viltį, naujas galimybes, ramybę? Jei pasirenkame Dievą ir Jo siūlomą misiją, tai nelaiduoja „ramaus“ gyvenimo, „sėkmės istorijos“ – tai kaip tik provokuoja, gali kelti vidinius ir išorinius konfliktus, įtampą, sunkumus. Bet ką tai sukuria – mums ir kitiems? Tai, kad šiandien noriu Jėzų pasirinkti, noriu pasirinkti, jog Jis yra TAS, ir kito nelaukti – ką tai kuria dabar? Ar tai gali skatinti mano tikėjimą ir pasitikėjimą Juo – bandymą būti meile ir švelnumu tiems, kam to reikia, pastangas pakęsti kito ydas ir silpnybes, kantriai ir jautriai mylėti? Ar tai gali auginti mano tikėjimą, kad Dievas mane saugo ir brangina – ir todėl žadina drąsą priimti iššūkius, šimtąjį kartą bandyti iš naujo, pasitikėti savimi ir Juo?

Jėzus yra TAS – ir to priėmimas šiandien, gyvenimas tokiu apsisprendimu tampa pranašyste šalia esantiesiems, skatinimu tikėti ir tada, kai sunku, kai tamsu, kai atsiduriam savo baimių ir nevilties kalėjime. Nes pagrindinis ženklas, kad Jėzus TAS, yra kylanti viltis, jog Jis išvaduos iš nelaisvės.

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai