Piemenys nusiskubino į Betliejų ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką buvo girdėję ir matę, kaip buvo jiems paskelbta.
    Praslinkus aštuonioms dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas buvo nurodęs dar prieš jo pradėjimą įsčiose.

Skaitiniai ABC (69)

Sk 6, 22–27: Jis tesišaukia mano vardo, ir aš juos palaiminsiu

Ps 67, 2–3. 5. 6. 8. P.: Tebūna mums Dievas didžiai maloningas, telaimina mus ir tesaugo.

Gal 4, 4–7: Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters


Komentaro autorius – kun. Jacek Paszenda SDB

Atsakymas į klausimą, kokia šiandien šventė, gali būti nelengvas. Daug kas atsakytų: taigi, Naujieji metai! Tiesa, bet šiandien turime aštuntą Kalėdų šventimo dieną, baigiame vadinamąją oktavą. Būtent šią dieną Bažnyčia, baigdama iškilmingai švęsti Išganytojo Jėzaus gimimą, ragina pagerbti Mariją kaip Dievo Gimdytoją. Kas nors galėtų pasakyti, ar ne per daug Marijos švenčių ir minėjimų? Kodėl kalbama apie Mariją, o Jėzus lieka tarsi pamirštas, tarsi antroje vietoje?

Nieko panašaus! Nors kalbame apie Mariją, tačiau šiandien esame pakviesti vėl susitelkti į Jėzų. Mūsų protu sunku suprasti, kaip Dievas, neturintis kūno, tapo „kūnu“, t. y. žmogumi? Kaip Jis galėjo būti vienu momentu ir Tikras Dievas, ir tikras žmogus? O gal neturėjo tikro žmogaus kūno? O gal nebuvo tikrasis Dievas? O gal visa ta istorija yra išgalvota? O gal… Jau nuo pirmųjų amžių po Kristaus panašių klausimų radosi kaip grybų po lietaus.

Evangelistas Lukas, rašydamas Evangeliją pagonims, norėjo pašalinti visas abejones. Rašo ne tik apie ypatingus įvykius, rašo ne tik apie tai, ką Jėzus padarė ir mokė. Smulkiai aprašo ir Jo gimimą, kad niekas neabejotų Jo žmogiška prigimtimi. Jėzaus stebuklai ir mokymai patvirtina ir įrodo Jo dieviškumą, o Jo gimimas ir Jo gyvenimo pradžia tarp mūsų, tokia kaip ir kiekvieno kito žmogaus, įrodo, kad Jis yra ir tikras žmogus. O Jo Motina – tai Dievo Motina – Dievo, kuris tapo žmogumi.

Atiduodami garbę Marijai, kaip Dievo gimdytojai, išpažįstame mūsų tikėjimą į Jėzų – tikrą Dievą ir tikrą žmogų. Ar tai svarbu? Taip! Nes tik tada tas kūdikis galės ne vien nešioti Jėzaus vardą, bet ir būti „Jėzumi“. Nes vardas Jėzus reiškia – Dievas gelbėja. Garbinam Tave Marija, nes davei pasauliui jo Išganytoją!

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai