Toks buvo Jono liudijimas, kai žydai iš Jeruzalės atsiuntė pas jį kunigų ir levitų paklausti: „Kas tu esi?“
Jis prisipažino nesigindamas. Jis prisipažino: „Aš nesu Mesijas!“
    Jie ir vėl jį klausė: „Tai kas gi tu? Gal Elijas?“
    Jis atsakė: „Ne!“ –
    „Tai gal tu pranašas?“
    Jis atsakė: „Ne!“
    Tada jie tęsė: „Tai kas gi tu, kad mes galėtume duoti atsakymą tiems, kurie mus siuntė? Ką sakai apie save?“
    Jis tarė: „Aš – tyruose šaukiančiojo balsas: 'Taisykite Viešpačiui kelią!', kaip yra kalbėjęs pranašas Izaijas“.
    Atsiųstieji buvo iš fariziejų. Jie dar jį klausinėjo: „Tai kam tu krikštiji, jei nesi nei Mesijas, nei pranašas?“
    Jonas jiems atsakė: „Aš krikštiju vandeniu, o tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate, kuris po manęs ateis, – jam aš nevertas atrišti kurpių dirželio“.
    Tai atsitiko Betanijoje, anapus Jordano, kur Jonas krikštijo.

Skaitiniai KV (85)

1 Jn 2, 22–28: Tepasilieka jumyse tai, ką girdėjote nuo pradžios

Ps 98, 1. 2–3ab. 3cd–4. P.: Mato visas pasaulis išganingąjį Dievo veikimą.


Komentaro autorius – kun. Jacek Paszenda SDB

Žydai iš Jeruzalės – tai tikriausiai žydų vyresnieji. Jie, girdėdami daug visokių dalykų apie Joną Krikštytoją, klausė: kas tu esi? Tai labai diplomatiškas klausimas, jie nenorėjo tiesiogiai paklausti: gal tu – Mesijas? Einant toliau, reikėtų paklausti: kas yra Mesijas? Žydų kunigai ir levitai (tai tie, kurie tarnavo šventykloje) turėtų tai žinoti. Turėtų, bet taip nebuvo, nes menkos mūsų žinios maišosi su mūsų įsivaizdavimu, kas yra Mesijas.

Galime ir mes paklausti (o tas klausimas neretas ir šiandien): kas yra Jėzus? Ką apie Jį galime pasakyti? Apie Jį, tai ne apie tai, kur gyveno, ką nuveikė, bet apie Jo tikrą dievišką ir žmogišką prigimtį. O toliau, ką galime pasakyti apie Švč. Trejybę?

Katekizmo tiesas visi žinome, bet jos ne visiems aiškios. Jau nuo pirmųjų krikščionybės amžių iki mūsų dienų žmonėms kilo daug klausimų, į kuriuos jie mėgino įvairiai atsakyti. Pirmaisiais amžiais paplito arijonizmas, kuris neigė Švč. Trejybės tiesą, ypač visų Trejybės Asmenų lygybę.

Šios dienos šventieji – šv. Bazilijus didysis kovojo prieš arijonizmą, o šv. Grigalius Nanzazietis išvystė Švč. Trejybės ir kristologijos mokslą. Galime jiems šiandien dėkoti, nes ir mums padėjo, kaip sako šv. Paulius, laikytis sveiko mokslo ir nesuklysti.

Teologijos svarstymai gal ne vienam iš mūsų atrodo nesuprantami ir nutolę nuo paprasto krikščionio gyvenimo. Gal ir tiesa, ne kiekvienas turi studijuoti teologiją ir gilintis į mokslines diskusijas. Bet klausimas vis tiek lieka: kas yra Jėzus? O tiksliau: kas TAU yra Jėzus? Galime nesigilinti į teologiją, bet kiekvienas turime atsakyti į ši klausimą. Koks bus Tavo atsakymas?

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai