Matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę! Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau: Po manęs ateis vyras, pirmiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau ir krikštiju vandeniu“.
    Ir Jonas paliudijo: „Aš mačiau Dvasią, lyg balandį nusileidžiančią iš dangaus, ir ji pasiliko virš jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs: 'Ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią Dvasią, tas ir bus, kuris krikštys Šventąja Dvasia'. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo Sūnus“.

Skaitiniai KV (87)

1 Jn 2, 29 – 3, 6: Kas tik gyvena jame, tas nenusideda

Ps 98, 1. 3cd–4. 5–6. P.: Mato visas pasaulis išganingąjį Dievo veikimą.


Komentaro autorius – kun. Jacek Paszenda SDB

Visą pirmą savaitę po Kalėdų Žodžio liturgija mus kviečia pažinti Jėzų, Jo prigimtį. Taip pat ir šiandien Jonas Krikštytojas rodo Jėzų kaip Dievo Avinėlį. Kaip pats aiškina, jis rodo Tą, kuris buvo pažadėtas, Tą, kuris buvo pirmiau už jį (nors žinome, kad Jonas gimė anksčiau nei Jėzus). Tą, kuris krikštys Šventąja Dvasia, nes yra Dievo Sūnus.

Įdomu, kad Jonas teigia nepažinojęs Jėzaus. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo keista, nes žinome, kad jie buvo pusbroliai, susitiko dar prieš Jono gimimą, Marijai lankantis pas Elzbietą. Kiti Jono žodžiai paaiškina situaciją. Jonas gerai pažinojo Jėzų kaip savo pusbrolį, kaip žmogų, tačiau visiškai nežinojo, kad Jis – Dievo Mesijas. Tik Dievo duotas jam ženklias – ant pakrikštyto Jėzaus nusileidusi Šventoji Dvasia – Jonui padėjo atskleisti, kas Jėzus išties yra.

Ir mes galime skaityti daug kartų Bibliją, žiūrėti daug filmų apie Jėzų, turėti daugiau žinių negu visi biblistai ir teologai kartu sudėjus, bet Jėzaus galime nepažinti. Norėdami išties Jį pažinti, turime atverti savo širdį Šventosios Dvasios malonei. Sakoma, kad pasitaiko ir netikinčių biblistų. Tiktai mūsų bendradarbiavimas su Jos malone gali padėti giliai ir tikrai sutikti Jėzų savo gyvenime.

Atverkime savo širdį Dievo veikimui. Įsileiskime Jį į mūsų darbus ir kasdienybę, į mūsų planus, į mūsų maldą.

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai