Tenai vėl stovėjo Jonas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: „Štai Dievo Avinėlis!“ Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų.
    O jis atsigręžė ir, pamatęs juos sekančius, paklausė: „Ko ieškote?“
    Jie atsakė: „Rabi (tai reiškia: „Mokytojau“), kur gyveni?“
    Jis tarė: „Ateikite ir pamatysite“. Tada jiedu nuėjo, pamatė, kur jis gyvena, ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo apie dešimtą valandą.
    Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susiieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė: „Radome Mesiją!“ (išvertus tai reiškia: „Dievo Pateptąjį – Kristų“). Ir nusivedė jį pas Jėzų. Jėzus pažvelgė į jį ir tarė: „Tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsies Kefas“ (tai reiškia: „Petras – Uola“).

Skaitiniai KV (89)

1 Jn 3, 7–10: Jis negali nusidėti, nes yra gimęs iš Dievo

Ps 98, 1. 7–8. 9. P.: Mato visas pasaulis išganingąjį Dievo veikimą.


Komentaro autorius – kun. Jacek Paszenda SDB

Vakar savo apmąstymuose susidūrėme su klausimu: kas tau yra Jėzus? Kai kurie, paliesti Jono Krikštytojo mokymo ir išpažinimo „Štai Dievo Avinėlis!“, panoro patys įsitikinti, kas Jis yra. Vėliau paaiškėjo, kad tai buvo būsimieji apaštalai. Minėtas klausimas grįžta ir šiandien, nors kitaip suformuluotas: Mokytojau, kur gyveni?

Andriejaus ir jo draugų visiškai nedomino Jėzaus adresas, elektroninis paštas ar telefono numeris. Klausimo Mokytojau, kur gyveni? esmę paaiškina tai, kas įvyko toliau. Jėzus juos pakviečia: Ateikite ir pamatysite. Jėzus tikrai nenorėjo vien aprodyti jiems savo namus, supažindinti su Marija ir Juozapu. Jėzus norėjo su jais praleisti laiką. Kai nori gerai pažinti žmogų, neužtenka perskaityti jo CV ar biografiją. Reikia pabūti su juo, kartu su juo valgyti, kvėpuoti, vaikščioti, dalintis džiaugsmais ir problemomis. Ir tam neužtenka vienos dienos. Apaštalai buvo su Jėzumi trejus metus. Net ir jų buvo jiems per maža…

Nori pažinti Jėzų? Leisk su juo laiką, daug laiko. Melskis, skaityk ir apmąstyk Jo Žodį, gyvenk Juo, klausyk, ką nori tau pasakyti. Dalinkis su Juo savo džiaugsmais ir problemomis. Kaip Andriejus ir jo draugai, kaip apaštalai. Kiekvieną dieną. Vėliau patirsi dar vieną džiaugsmą – Evangelijos skelbimo arba buvimo Jo apaštalu džiaugsmą. Nes kiekvienas Jėzaus pažinimas baigiasi šūksniu: radome Mesiją!

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai