Jėzus su mokiniais pasitraukė prie ežero. Įkandin sekė didelė minia iš Galilėjos. Taip pat iš Judėjos, Jeruzalės ir Idumėjos, iš anapus Jordano bei iš Tyro ir Sidono šalies atvyko daugybė žmonių, kurie buvo girdėję apie jo darbus. Tuomet Jėzus liepė mokiniams laikyti jam paruoštą valtį, kad minia jo nesuspaustų. Mat jis buvo daugelį pagydęs, ir visi, ką tik vargino ligos, veržėsi norėdami prisiliesti. Taip pat netyrosios dvasios, vos tik jį išvydusios, parpuldavo priešais ir šaukdavo: „Tu Dievo Sūnus!“ Bet Jėzus griežtai jas drausdavo, kad jo negarsintų.

Skaitiniai E2 (29)

1 Sam 18, 6–9; 19, 1–7: Mano tėvas Saulius sumanė tave nužudyti

Ps 56, 2–3. 9–10ab. 10c–11. 12–13. P.: Dievu aš remiuosi – ir nebijosiu.

lk.katalikai.lt


Komentaro autorė – Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Šiandienos pirmajame skaitinyje girdime, kaip Saulių pagavo pavydas ir pyktis, kai Dovydas sulaukė daugiau šlovės už jį: ,,Saulius užmušė savo tūkstančius, o Dovydas savo dešimtis tūkstančių“. Saulius jautėsi įskaudintas, nes neprilygo Dovydui, ir jo reakcija buvo pyktis. Kaip mes reaguojame, kai kitas yra geriau įvertinamas nei mes? Ar nepavydime kaip Saulius Dovydui? Blogis auga, ir Saulius jau nori Dovydu atsikratyti jį nužudydamas, pašalinti iš savo aplinkos, kad visas gyrius tektų jam vienam.

Galbūt mes nežudome, bet jeigu įsileidžiame į savo širdį pavydą, tuomet gali nutikti taip, kad pradėsime ieškoti progų apsunkinti kitam gyvenimą. Todėl budėkime – pasidalinkime savo išgyvenimais su Viešpačiu ir kaip Jonatanas įžvelkime kito gerąsias savybes, tą gėrį, kurį jis ar ji daro. Dėkokime Dievui už tuos žmones ir jiems suteiktas dovanas, maldoje atneškime juos Viešpačiui, kaip Jonatanas atvedė Dovydą pas savo tėvą palankiai apie jį kalbėdamas.

Evangelijoje girdime, kad Jėzus tampa žinomas žmonių tarpe, minios seka Jį taip, kad tenka prašyti mokinius paruošti valtį dėl spaudžiančios minios. Pas Jėzų sugabenami įvairiausi ligoniai, ir yra pagydomi. Ar mes einame pas Jėzų su savo sunkumais? Jėzus daugelį išgydė. Galbūt galvojame, kad negalime paliesti Jo kaip anie minioje, tačiau iš tiesų paliečiame Jėzų Eucharistijoje, gyvai susitinkame su Juo Mišiose. Kai priimame Jėzų į savo širdį, tomis brangiomis glaudaus susitikimo akimirkomis parodykime Viešpačiui savąsias žaizdas, savąjį trapumą ir prašykime išgydymo bei stiprybės.

Melskime, kad Viešpats kasdien pasiliktų su mumis, apgaubtų savo meile, augintų mūsų meilę Jam ir artimui. Žvelkime į kitą gailestingu Jėzaus žvilgsniu, įžvelgdami kūrinijos gėrį,  ir sutikdami Viešpatį tuose, kurie kenčia, serga, yra ištikti įvairių šio gyvenimo vargų.

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai