Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazaretą ir apsistojo Kafarnaume, prie ežero, kur susieina Zebulono ir Naftalio sritys. Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai:
    „Zebulono žeme ir Naftalio žeme! Paežerės juosta, žeme už Jordano, pagonių Galilėja! Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė“.
    Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: „Atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pat!“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     [ Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius – Simoną, vadinamą Petru, ir jo brolį Andriejų,– metančius tinklą į ežerą; buvo mat žvejai. Jis tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais“. Juodu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo.
    Paėjėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius – Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Juodu su savo tėvu Zebediejumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė. Jie, tučtuojau palikę valtį ir tėvą, nuėjo su juo.
Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negales.]

Skaitiniai ABC (220)

Iz 8, 23b – 9, 3: Pagonių krašto žmonės išvys skaisčią šviesą

Ps 27, 1. 4. 13–14. P.: Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano.

1 Kor 1, 10–13. 17: Visi vienaip sutarkite, ir tenebūna jūsų tarpe susiskaldymų

lk.katalikai.lt


Komentaro autorė – Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Šį sekmadienį popiežius Pranciškus paskelbė Dievo Žodžio sekmadieniu. Galime pagalvoti apie Dievo žodžio svarbą mūsų kasdieniame gyvenime. Šventasis Raštas padeda mums pamatyti, kaip Jėzus gyveno ir kaip mes, jo mokiniai, turime gyventi.

Pirmajame skaitinyje nuostabi ištrauka iš pranašo Izaijo knygos: „Tauta, gyvenusi tamsumoje, pamatė didžią šviesą; gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė. Taip šviesa patekėjo, ir toji šviesa yra pats Jėzus, kaip mes girdėjome Kalėdų liturgijoje, kurią ką tik šventėme. Jėzus yra mūsų kiekvienos dienos šviesa, ir jis mums rodo kelią, kaip turime gyventi kasdien.

Šios dienos psalmėje girdime: „Viešpats mano šviesa ir išgelbėjimas.“ Iš tiesų Viešpats visuomet yra su mumis, ir mes neturime bijoti. Mes, kaip apaštalai, esame Dievo pasirinkti, pakviesti gyvenimui. Dievas svajojo apie mus, pašaukė mus gyvenimui, ir mes kiekvienas, kaip ir apaštalai bei pirmieji krikščionys, turime misiją dalintis Jėzaus dovanota šviesa su kitais.

Šiandien gera diena paklausti savęs: kaip dažnai aš atsiverčiu Šventąjį Raštą, ar skiriu laiko pabūti su Dievo žodžiu? Ar skaitau evangelijas, kur ypač galiu matyti ir girdėti, kaip Jėzus mylėjo ir gyveno, ten galiu rasti atsakymus į visas problemas, ten galiu rasti pavyzdį, kaip mes, tikintieji, galime gyventi ir mylėti kaip Jėzus. Popiežius Pranciškus išmintingai moko, kad Biblijai skirti dieną derėtų ne tik kartą per metus, bet ir diena iš dienos visus metus. Jeigu mes norime persiimti Kristaus jausmais, vis giliau Jį pažinti, turime neišleisti iš savo rankų Šventojo Rašto, kad kaip apaštalai galėtume juo sekti ir būti gyvais Evangelijos liudytojais šių dienų pasaulyje.

Naujaisiais metais mes kartais sau pasižadame įvairių dalykų, šiais metais galėtume įsipareigoti kasdien skirti nors dešimt minučių Šventojo Rašto skaitymui. Popiežius Pranciškus apaštaliniame laiške rašo: Kristus beldžia į mūsų duris. Jeigu mes išgirsime Jo balsą ir atidarysime savąsias minčių ir širdies duris, tuomet jis užeis į mūsų gyvenimus ir pasiliks visada su mumis.

Taigi, maldoje galime prašyti, kad visi krikščionys atvertų savo širdis ir mintis Jėzui. Sekime Jo meilės ir švelnumo pavyzdžiu, užjauskime kenčiančiuosius, skleiskime Jo dovanojamą meilę visiems, kuriuos sutinkame, sergantiesiems, senyvo amžiaus žmonėms, visuomenės atstumtiesiems, nes juk ir jie priklauso Dievui ir yra mūsų broliai ir seserys.

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai