Pasibaigus Mozės Įstatymo numatytoms apsivalymo dienoms, Juozapas ir Marija nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui, – kaip parašyta Viešpaties Įstatyme: „Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvęstas Viešpačiui“, – ir duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties Įstatyme: „Porą purplelių arba du balandžiukus“.
    Jeruzalėje gyveno žmogus, vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievobaimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos, ir Šventoji Dvasia buvo su juo. Jam buvo Šventosios Dvasios apreikšta, kad jis nemirsiąs, kol pamatysiąs Viešpaties Mesiją.
    Šventosios Dvasios paragintas, jis atėjo dabar į šventyklą. Įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip Įstatymas reikalauja, Simeonas jį paėmė į rankas, šlovino Dievą ir sakė: „Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu parengei visų tautų akivaizdoje: šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę“.
    [Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama.
    O Simeonas palaimino juos ir tarė motinai Marijai: „Štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas, – ir tavo pačios sielą pervers kalavijas, – kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys“.
    Ten buvo ir pranašė Ona, Fanuelio duktė iš Asero giminės. Ji buvo visiškai susenusi. Po mergystės ji išgyveno septynerius metus su vyru, o paskui našlaudama sulaukė aštuoniasdešimt ketverių metų. Ji nesitraukdavo iš šventyklos, tarnaudama Dievui per dienas ir naktis pasninkais bei maldomis. Ir ji, tuo pat metu priėjusi, šlovino Dievą ir kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės išvadavimo.
    Atlikę visa, ko reikalavo Viešpaties Įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą.
    Vaikelis augo ir stiprėjo; jis darėsi pilnas išminties ir Dievo malonė buvo su juo.]

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt


Evangelijos skaitinį komentuoja Vincas Kolyčius (1922–2013)

Šiandien minime Kristaus Paaukojimo šventykloje šventę. Praėjus keturiasdešimt dienų po Jėzaus gimimo, Marija ir Juozapas nunešė kūdikį į šventyklą, kad paaukotų jį Viešpačiui pagal Mozės įstatymą. Šventykloje buvo Šventosios Dvasios pripildytas Simeonas ir Ona, kurie laukė ateinančio Mesijo. Simeonui buvo apreikšta, kad jis nemirsiąs, kol pamatysiąs Viešpaties Mesiją. Kai įnešė kūdikį Jėzų, Simeonas paėmė Jį į rankas ir tarė: „Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą.“ Taip pat jis išpranašavo Marijai: „...ir tavo pačios sielą pervers kalavijas, kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys.“ Nepaisant šios pranašystės, šventės atmosfera buvo kupina didelio džiaugsmo, žvelgiant į dieviškąjį Kūdikį, tautų šviesą, iškilmingai pašvenčiamą savo misijai – žmonijos išgelbėjimui.

Ši šventė yra dar vadinama Grabnyčiomis, ir kitose bažnyčiose tikintieji įžengia į Dievo namus su uždegtomis žvakėmis rankose. Kunigas palaimina žvakes ir laimindamas meldžia Dievą: „Tegul visi, kurie šiandien bažnyčioje gėrisi žvakių spindesiu, laimingai pasieks Tavo garbės šviesą danguje.“ Šios dienos Evangelija ne tik siūlo ramią lūkesčių išsipildymo šviesą, bet ir meta iššūkį – priimti Kūdikį – daug kam prieštaravimo ženklą, nepabūgti, kad širdį pervers kalavijas. Aišku, kad pranašystė apie sielą perversiantį kalaviją buvo skirta Marijai, bet ir mes savo gyvenime patiriame skaudžių išgyvenimų. Pajutę, kad mūsų sielą pervėrė kalavijas, turime stengtis atsiliepti taip, kaip mokė Jėzus: atleisti septyniasdešimt septynis kartus, atsukti kitą skruostą ir melstis už savo persekiotojus. Marijos atleidimas buvo beribis, ir mūsų atleidimas gali tapti toks pat.

Skirkime Jėzui pirmą vietą savo gyvenime. Netgi jei matysime, kad esame nepajėgūs išbristi iš kai kurių nuodėmingų savo gyvenimo sričių, paprašykime Jėzaus suteikti mums dar daugiau malonės. Jis pažįsta mūsų širdis ir nori mus padrąsinti.

Šventoji Dvasia, perkeisk mano mąstymo, veikimo ir kalbėjimo būdą. Išvyk visas mintis ir įsitikinimus, prieštaraujančius Jėzui, ir į jų vietą įdiek norą pirmiausia trokšti Jėzaus.

Bernardinai.lt archyvas

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai