Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

-------------------------------------------------

    [„Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys.

    Todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje.

    Taigi sakau jums:]

-------------------------------------------------

    Jeigu jūsų teisumas nebus tikresnis už Rašto aiškintojų ir fariziejų teisumą, jūs neįeisite į dangaus karalystę.

    Jūs esate girdėję, kad jūsų protėviams buvo pasakyta: 'Nežudyk', o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme.

-------------------------------------------------

    [Kas sako savo broliui: 'Pusgalvi!', turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako: 'Kvaily!', tas smerktinas į pragaro ugnį.

    Jei neši dovaną prie altoriaus ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį tą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie altoriaus, eik pirmiau susitaikinti su broliu, ir tik tada, sugrįžęs, aukok savo dovaną.

    Greitai nusileisk savo ieškovui, dar kelyje į teismą, kad ieškovas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas – teismo vykdytojui, ir kad tu nepakliūtum į kalėjimą. Iš tiesų sakau tau: neišeisi iš ten, kol neatsiteisi ligi paskutinio skatiko.]

-------------------------------------------------

    Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: 'Nesvetimauk!' O aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi.

-------------------------------------------------

   [ Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Ir jeigu tavo dešinioji ranką gundo tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas patektų į pragarą.

    Taip pat pasakyta: 'Kas atleidžia žmoną, tegul išduoda jai skyrybų raštą'. O aš jums sakau: kiekvienas, kuris atleidžia žmoną, – jei ne ištvirkavimo atveju, – skatina ją svetimauti; ir jeigu kas atleistąją veda – svetimauja.]

-------------------------------------------------

    Taipogi esate girdėję, jog protėviams buvo pasakyta: 'Nelaužyk priesaikos, bet ištesėk Viešpačiui savo priesaikas'. O aš jums sakau: išvis neprisiekinėkite (.)

-------------------------------------------------

    [nei dangumi, nes jis Dievo sostas, nei žeme, nes ji – jo pakojis, nei Jeruzale, nes ji – didžiojo     Karaliaus miestas. Neprisiek nei savo galva, nes tu negali nė vienintelio plauko padaryti, kad jis būtų baltas ar juodas.]

-------------------------------------------------

    Verčiau jūs sakykite: 'Taip', jei taip, 'Ne', jei ne, o kas viršaus, tai iš piktojo“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt


Komentaro autorius – kun. Robertas Urbonavičius

Šiandien Jėzus sako, kad atėjo ne panaikinti Įstatymo bei Pranašų (tai yra Senosios Sandoros), bet juos įvykdyti. Mes galvotume, kad daug paprasčiau yra atsisakyti, panaikinti ir viską daryti iš naujo, nei stengtis pataisyti esamą būklę.

Kiek didesnių ar mažesnių skilimų būta Bažnyčioje vien dėl to, kad buvo einama lengviausiu keliu: kurti nauja, užuot stengiantis atnaujinti tai, kas esama.

Kiek didesnių ar mažesnių skilimų būna šeimose, darbovietėse, bendruomenėse, parapijose, maldos grupelėse, kai, susidūrus su sunkumais, nesutarimais, akivaizdžiu nutolimu nuo pirminių idealų, trenkiama durimis, nutraukiami saitai, draugai tampa priešais.

Sakoma, kad šv. Pranciškus ir Martynas Liuteris skyrėsi tik vienu aspektu, – pirmasis, matydamas Bažnyčios sugedimą, atnaujino ją iš vidaus, o antrasis, kovodamas su to meto piktnaudžiavimais, galiausiai įkūrė savo Bažnyčią.

Būkime restauratoriais, o ne griovėjais.

Bernardinai.lt archyvas

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai