Kun. Gabrielius Satkauskas. Lietuvos jaunimo dienų archyvo nuotrauka

Kovo 19 d. Katalikų Bažnyčia paskelbė apie ypatingus atlaidus tikintiesiems, sergantiems koronavirusu, bei medicinos darbuotojams, šeimų nariams ir visiems, kurie kokiu nors būdu, taip pat ir malda jais rūpinasi. Kas yra atlaidai ir kodėl jie teikiami pandemijos metu atsako kun. GABRIELIUS SATKAUSKAS.

Kas yra atlaidai?

Paskelbdamas ypatinguosius atlaidus, popiežius mums primena begalinį Dievo gailestingumą. Deja, kad suprastume, kokia reikšminga ši gailestingumo dovana, turime atvirai pažvelgti ir į nuodėmės tikrovę. Jėzus moko, kad sunki nuodėmė atskiria žmogų nuo Dievo lyg šakelę nuo vynmedžio (pgl. Jn 15, 1–8) ir ryšio su kamienu nebuvimas po mirties tampa kliūtimi pasiekti Dangų. Bet Dievas yra gailestingas ir karštai mus myli, todėl dovanoja Krikšto ir Išpažinties sakramentus, per kuriuos patiriame išlaisvinimą nuo nuodėmių.

Vis dėlto, nors mūsų padarytos nuodėmės sakramentiškai išrišamos, tačiau lieka laikinosios bausmės, kurios atliktinos skaistykloje. Kaip tai suprasti? Siūlau įsivaizduoti situaciją, kai žmogus nusikalsta stambia vagyste. Auka pasigaili ir jam atleidžia padarytą nusikaltimą, tačiau teisingumas reikalauja atlyginti padarytą žalą. Kažkas panašaus yra ir su mūsų padaromomis nuodėmėmis, kurios per išpažintį atleidžiamos, tačiau išlieka natūrali būtinybė atitaisyti padarytą žalą sau, žmonėms, kūrinijai ir Dievui. Nes nuodėmė žmogaus viduje sukelia disharmoniją ir „suvelia“ prigimtį. Vis dėlto šis palyginimas yra labai sąlyginis, kadangi svarbu aiškiai pabrėžti, kad laikinosios bausmės, kurias turėtume kentėti skaistykloje, jokiu būdu nėra koks nors Dievo atlygis ar kerštas (tai prieštarautų pačiai Dievo prigimčiai, kuri yra Meilė). Bausmė išplaukia iš pačios nuodėmės prigimties, ir ši kančia yra natūralus nuodėmės padarinys, jos priežastis.

Taigi atlaidai yra laikinųjų bausmių (ne nuodėmių), kurias turėtume atlikti skaistykloje, atleidimas. Ir tai yra nuostabą kelianti žinia, nes Dievo gailestingumas viršija Jo teisingumą ir nugali netgi nuodėmės padarinius, kuriuos tektų patirti skaistykloje. Šio gailestingumo versmė yra Kristus, kuris ant Kryžiaus prisiima kančią už mūsų kaltes.

Kokiomis aplinkybėmis atlaidai suteikiami ir kodėl koronaviruso pandemija tapo tokia proga?

Galimybių patirti teisingumą pranokstantį Dievo gailestingumą priimant atlaidą yra labai daug ir įvairių (išsamų pristatymą galima rasti čia). Tačiau šiandienei pandemijos situacijai Bažnyčia papildomai paskelbė dar ir apie ypatinguosius atlaidus. Iš esmės jie skiriami trims žmonių grupėms:

  1. Koronavirusu sergantiesiems, juos slaugantiesiems, medicinos darbuotojams ir jų šeimų nariams.
  2. Visiems, kurie maldauja Dievą numalšinti pandemiją, sveikatos susirgusiesiems koronavirusu ir išganymo užmigusiesiems.
  3. Mirties akimirką negalintiesiems priimti Ligonių sakramento bei Viatiko.
Kun. Gabrielius Satkauskas. Gailestingumo šventovės nuotrauka

Kokie reikalavimai gauti atlaidus?

Yra daliniai ir visuotiniai laikinųjų bausmių atlaidai. Kad patirtume šį Dievo gailestingumą, pirmiausia privalu būti ryšyje su Dievu, su tuo vynmedžiu, kuris yra Kristus, t. y. neturėti sunkios nuodėmės, būti pašvenčiamosios malonės būsenos.

Įprastos sąlygos gauti dalinę atlaidų dovaną yra trys: rimtai pasiryžus atsisakyti kad ir lengviausio prisirišimo prie nuodėmės, norėti atlaido ir Bažnyčios nurodytomis sąlygomis per tam tikrą laiką atlikti įsakytus darbus.

O kad galėtume priimti visuotinius atlaidus, reikia pasiekti dar tris dalykus:

  1. Atlikti išpažintį ar būti neseniai jos priėjus (negalint šiandienėmis sąlygomis to padaryti, sužadinti tobulą gailestį ir atlikti dvasinę išpažintį, o sakramentinės prieiti, kai bus galimybė).
  2. Priimti sakramentinę Šv. Komuniją (arba šiandienėmis sąlygomis analogiškai atliktina tas pat, kaip ir dvasinės išpažinties atveju).
  3. Pasimelsti šio mėnesio popiežiaus intencija vieną kartą sukalbant Tėve mūsų ir Sveika Marija maldas.

Ypatingiesiems atlaidams gauti kiekvienai iš trijų grupių yra nurodyti tam tikri įvykdytini darbai: ligoniai turėtų per transliacijas jungtis į kurią nors bendrą šv. Mišių, Kryžiaus kelio, Rožinio maldą, galbūt praktikuoti kitą maldą arba melstis individualiai ir aukoti savo kentėjimus. Besimeldžiantieji už ligonius, medikus ir pandemijos sustabdymą, be ką tik išvardytų dalykų, atlaidus gauti gali skaitydami Šv. Raštą, aplankydami Švč. Sakramentą, dalyvaudami Jo adoracijoje.

Atlaidus galime priimti vieną kartą per dieną patys sau asmeniškai arba šią dovaną skirti vienam mirusiam asmeniui.

Kodėl svarbi atlaidų tema ypač šiandien?

Nes didelei žmonių daliai iškilęs pavojus gyvybei ar net reali akistata su mirtimi nenorom skatina susimąstyti apie amžinąjį likimą. Apie tai, kas veda į Gailestingojo Tėvo namus ar tolina nuo jų, kas šią kelionę į Dangų paskubina ar gali jai netgi sukliudyti. Ir čia mes kiekvienas atpažįstame savo dvasinį skurdą, nuodėmės paženklintą praeitį, kuri graso mūsų amžinajai laimei su Dievu. Tad Bažnyčia tarytum švelni Motina mus pakelia, apkabina, drąsina ir per atgailą padeda nusikratyti ne tik nuodėmių, bet ir visų bausmių, kurios po mirties galėtų mus skaudžiai užlaikyti pakeliui į Dangų.

Bažnyčia, svajodama apie kiekvieno žmogaus amžinąją laimę ir į ją vesdama, kviečia ir padeda išlaisvinti širdis Dievui, išlaisvinti širdis ateities Dangui. O Danguje užteks vietos visiems, jeigu šiandien užteks vietos Dievui mano širdyje.

Kun. Gabrielius Satkauskas. Rido Damkevičiaus nuotrauka

Šiuo metu daug kas negalime atlikti išpažinties ir priimti Komunijos, bet kodėl tai svarbu ir būtinas pasiryžimas tai padaryti, kai tik atsiras proga?

Nes tikėjimas nėra matematika, tai santykio dalykas, santykio su Dievu menas. Draugystė, kuriai stinga nuoširdumo arba kuri paremta išskaičiavimu, neveda į meilę. O Dievas kaip tik ir yra Meilė, tad tik nuoširdus draugavimas su Dievu mus gali nuvesti į Dangaus laimę. Sakramentai tad ir yra intymiausios draugystės su Dievu „vieta“.