Kun. Vytautas Sadauskas SJ. Asmeninio archyvo nuotrauka

    Jėzus kalbėjo mokiniams:
   „Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas dar turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs.
    Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs“.

Dienos skaitiniai: lk.katalikai.lt


Komentaro autorius – kun. Vytautas Sadauskas, SJ

Prieš kelerius metus žiniasklaidoje pasirodė sensacinga žinia, kad popiežius Pranciškus padarė pakeitimų Katalikų Bažnyčios katekizme. Mat anksčiau buvo teigiama, kad Bažnyčia nedraudžia mirties bausmės, „jei tai yra vienintelis būdas veiksmingai apginti žmonių gyvybes nuo neteisaus agresoriaus“. Dabar sakoma, jog ankstesnė politika yra pasenusi; kad, remiantis Evangelija, mirties bausmė yra nepriimtina, nes tai yra ataka prieš asmens neliečiamybę ir orumą, kad Bažnyčia ryžtingai siekia panaikinti mirties bausmę visame pasaulyje.

Kaip šie pakeitimai siejasi su dieviškuoju Įstatymu ir Evangelija? Štai mes girdime, kad Jėzus žada Guodėją, tiesos Dvasią, kuri mokys, primins ir liudys. Jis sako, kad „ji ves į tiesos pilnatvę“. Žodžiai „ves į tiesos pilnatvę“ reiškia, kad dabar apaštalai negali aprėpti visos tiesos; ją gali suvokti įgiję daugiau patirties ir išminties. Galbūt prireiks šimtmečių, o gal ir tūkstantmečių, kol Jėzaus mokiniai sugebės matyti plačiau ir iki galo suvokti Evangelijos lobius. Tai yra suprantama, nes, anot apaštalo Paulius, dieviškasis Įstatymas yra įrašytas žmogaus širdyje. Vadinasi, jis nėra sustingusi raidė, o gyva ir dinamiška tikrovė. Jo suvokimas – tai tiesos Dvasios veikimas ir jos veiklos mumyse vaisius.

Popiežiaus noras visais atvejais panaikinti mirties bausmę kyla iš gilesnio Evangelijos suvokimo, kurį skatino Dievo Dvasia. Ji ir toliau kreipia Bažnyčios žingsnius į vis gilesnį tikėjimą ir „tiesos pilnatvę“, nes ji – gyvybę teikianti Dvasia, prisitaikanti prie žmogiškosios tikrovės ir kreipianti į pažadėtą ateitį.

Pamąstykime, kaip Dvasia veikia mūsų asmeniniame gyvenime. Ar nesu sustingęs (-usi) savo nusistatymuose? Kaip ji keičia mano požiūrį, vertybes, įsitikinimus?

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai