Kun. Mindaugas Malinauskas SJ. Ekumenizmas: kas tai?

2013 m. Sausio 18 d. | 594 peržiūros | Komentarų nėra

Sausio 18–25 dienomis visame krikščionių pasaulyje bus švenčiama ekumeninė savaitė. 

Ši tradicija siekia 1908 m., ir jos iniciatorius buvo anglikonas, tapęs kataliku, kun. Paulas Wattsonas. Jo iniciatyvai pritarė popiežius šv. Pijus X, o Benediktas XV 1916 m. paragino visą Bažnyčią kasmet minėti maldų už krikščionių vienybę savaitę. Prie jos paplitimo daug prisidėjo prancūzo kun. Paulo Couturier veikla praėjusio šimtmečio ketvirtajame dešimtmetyje. Dabartiniais laikais Maldos savaitės už krikščionių vienybę minėjimas išreiškia Vatikano II Susirinkimo raginimą siekti visiškos Kristaus mokinių vienybės, ieškoti naujų ir veiksmingų jos formų.

Šioje laidoje jėzuitų kunigas Mindaugas Malinauskas SJ pristato ekumenizmo idėją.

Ekumenizmas – pirmine savo prasme yra vienybės siekis pačioje Katalikų Bažnyčioje tarp jos narių, štai dėl ko jos susirinkimai vadinasi visuotiniai (ekumeniniai) susirinkimai, sako kunigas.

Ekumeninis sąjūdis tarp skirtingų krikščioniškų bendruomenių kilo ne Katalikų Bažnyčios iniciatyva. Šis judėjimas vedė prie Pasaulinės bažnyčių tarybos įsikūrimo 1948 metais. Ši taryba apie save kalba kaip „bažnyčių bendruomenė, kuri laiko Kristų Dievu ir išganytoju“. Kiekviena bendruomenė lieka nepriklausoma nuo kitų, taip pat laisva priimti bendrus nutarimus.

Katalikų Bažnyčia nėra įprasta šios Pasaulinės bažnyčių tarybos narė, nes ji ryškiai išsiskiria iš kitų bažnytinių bendruomenių savo apimtimi: jei kiekviena bendruomenė lygiaverčiai dalyvautų, du trečdaliai tarybos narių būtų katalikai. Todėl jie dalyvauja kaip stebėtojai ir aktyviai bendradarbiauja atskirose komisijose, ypač – Tikėjimo ir konstitucijos komisijoje.

Savo požiūrį Katalikų Bažnyčia oficialiai išreiškė dokumente apie ekumenizmą „UNITATIS REDINTEGRATIO“.

Pasak dekreto, Bažnyčia remia ir laiko ekumeninį judėjimą kaip vienybės judėjimą.

Teigiama, kad beveik visi siekia ir veržiasi, nors ir savitu būdu, matomos vienos Dievo Bažnyčios link, kuri turi būti universali ir išplitusi visame pasaulyje, kad visas pasaulis galėtų priimti Evangeliją, atsiverstų ir būtų išgelbėtas.

Bažnyčios vienybė yra Viešpaties norima. Jau nuo pirmųjų metų ši vienintelė Bažnyčia pasižymėjo skaldymaisi, kaip kad apaštalas Paulius skundžiasi. Nors Viešpats to nenorėjo, Bažnyčia išgyveno skilimą ne vieną kartą. Tačiau Katalikų Bažnyčios požiūriu, kitos bendruomenės yra Dievo garbinimo ir meilės broliai.

Bažnyčios susirinkimas ragina atpažinti laiko ženklus ir uoliai prisidėti prie ekumeninio vienybės darbo. Pirmiausia reikia apsivalyti nuo visų žodžių, kurie smerkia, ir veiksmų, kurie neatitinka teisybės ir tiesos. Vėliau reikalingas dialogas geriau pažinti konkrečios sutiktos bendruomenės mokymo ir gyvenimo būdą ir bendradarbiauti dėl bendro gėrio.

Katalikai privalo iš tiesų kitose krikščioniškose bendruomenėse vertinti krikščioniškas vertybes.

Praktiški žingsniai:

- Atsinaujinimas Bažnyčioje: išlaikyti savo pašaukimą ir siekti vienybės.
- Siekti pačių vidinio širdies atsivertimo: kuo arčiau Kristaus patys krikščionys bus, tuo arčiau bus vienas kito.
- Siekti susitartu laiku melstis kartu dėl tos vienybės.
- Tarpusavio pažinimas: bendri susitikimai traktuojant vienas kitą lygiaverčiai.
- Išdėstyti tikėjimo tiesas tokia kalba, kuri padėtų vienas kitą aiškiai suprasti ir nebūtų kliūtis.
- Bendras darbas su broliais dėl žmonių gerovės.

Pasak dekreto, yra dvi bažnytinių bendruomenių atsiskyrimo kategorijos:

– nesant didelio skirtumo tikėjimo dalykuose, bet nesutarimas dėl paklusnumo popiežiui;
– sutarimas dėl Kristaus dieviškumo, Krikšto ir Biblijos pripažinimas, bet komplikuoti dalykai suvokiant sakramentus ir pašvęstą kunigystę.

Galiausiai dekretas ragina kiekvieną kataliką susilaikyti nuo neprotingo įkarščio, kuris gali kenkti vienybės pažangai, ekumeninėje veikloje likti visiškai ir nuoširdžiai katalikiškam, ir vis dėlto siekti Viešpaties norimos vienybės, vedant Jo Dvasiai.

Bernardinai.TV

Krikščionių vienybė

Apie

laidos, skirtos geriau pažinti įvairias krikščioniškas bendruomenes ir skatinančios ekumeninę bendrystę.