Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Prasideda Brazilijos vyskupų vizitai Ad limina

Rugsėjo 1 dieną prasidės ir daugiau kaip metus, iki 2010-ųjų rugsėjo 20 dienos, truks Brazilijos vyskupų vizitai Ad limina. Brazilijos episkopatas narių skaičiumi yra pats didžiausias pasaulyje. Šiuo metu vyskupų ordinarų, augziliarų ir emeritų Brazilijoje yra 430. Visi jie, pasiskirstę į trylika grupių, per minėtą daugiau kaip vienerių metų laikotarpį atliks kanoninį vizitą prie apaštalų šventųjų Petro ir Pauliaus kapų, pas popiežių ir pas Romos Kurijos dikasterijų vadovus. Atlikti tokį vizitą visus vyskupus įpareigoja Bažnyčios teisės kodekso 400 kanonas.

Brazilija yra viena didžiausių pasaulio valstybių ir pati didžiausia Pietų Amerikos žemyne. Jos plotas – 8,5 milijono kvadratinių kilometrų (apie 130 kartų daugiau negu Lietuvos); gyventojų skaičius – apie 190 milijonų.

Pirmieji europiečiai – portugalai – dabartinės Brazilijos krantus pasiekė 1500 metais. Prasidėjo sisteminga kolonizacija, o taip pat ir christianizacija. Skirtingai negu Ispanijos kolonijos, kurios ilgainiui suskilo į daug Lotynų Amerikos ispanakalbių valstybių, portugalų valdyta Brazilija išliko vientisa. Tam įtakos tikriausiai turėjo ir tai, jog jau aštuonioliktajame amžiuje Portugalija Brazilijai suteikė tam tikrą savarankiškumą, paskelbdama ją vicekaralyste. Kai devynioliktojo amžiaus pradžioje Portugaliją užėmė Napoleono kariuomenė, karalius Jonas VI laikinai perkėlė savo sostą į Braziliją. Karaliui grįžus į Portugaliją, Brazilijoje pasilikęs jo sūnus Petras paskelbė Brazilijos nepriklausomybę, o pats pasiskelbė Brazilijos imperatoriumi. Jo sūnus Petras II devynioliktojo amžiaus pabaigoje buvo priverstas abdikuoti. Buvo paskelbta respublika. Prasidėjo smarki industrializacija ir urbanizacija. Kaip ir kitos Lotynų Amerikos šalys, ir Brazilija neišvengė autoritarinio valdymo laikotarpių ir karinių perversmų. Demokratinė santvarka galutinai įtvirtinta tik 1984 metais. Nepaisant didelio ekonominio potencialo, gausių gamtinių žaliavų ir išvystytos pramonės, Brazilija yra ir labai didelių kontrastų ir socialinės nelygybės šalis.

Brazilijos katalikai sudaro pačią didžiausią bendruomenę pasaulyje. Iš beveik 190 milijonų šalies gyventojų, katalikais save laiko 156 milijonai. Sielovadai vadovauja 430 vyskupų, 18 tūkstančių kunigų. Vyrų vienuolių ne kunigų skaičius siekia 2 700, moterų vienuolių – beveik 34 tūkstančius. Brazilijos Bažnyčią sudaro 41 metropolinė arkivyskupija, 211 vyskupijų, 13 teritorinių prelatūrų, trys Rytų apeigų katalikų vyskupijos, kariuomenės ordinariatas ir viena personalinė apaštališkoji administracija, kurios nariai yra į katalikybę sugrįžę buvę Lefebvre‘o sekėjai.