2009 09 07

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Lietuvos pranciškoniškasis jaunimas išsirinko naująją Nacionalinę tarybą

Praėjus trejiems metams nuo pirmosios Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinės tarybos kadencijos pradžios, rugpjūčio 29 dieną Lietuvos pranciskoniškasis jaunimas iš Vilniaus, Kauno, Kretingos, Telšių brolijų susirinko į Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos rinkimų asamblėją, kad išrinktų naująją Nacionalinę pranciškoniškojo jaunimo tarybą. Rinkimų asamblėja vyko Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolyno patalpose.

Jaupros rinkimų asamblėja prasidėjo Švenčiausiojo Sakramento adoracija, garbinant Viešpatį bei dėkojant už praėjusius trejus metus taip pat prašant Šventosios Dvasios vedimo renkant naują tarybą. Po adoracijos sveikinimo žodį tarė Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos provincijolas br. Astijus Kungys, vėliau Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo nacionalinė prezidentė Virginija Mickutė pristatė trejų metų veiklos ataskaitą. Pasidžiaugė, kad 2006 metų liepos 6 dieną buvo išrinkta pirmoji Nacionalinė taryba ir patvirtintas Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo statutas, taip pat 2007 metų lapkričio mėnesį Lietuvos Jaupra įgavo juridinį statusą. Be to, vienas iš svarbiausių darbų buvo įvardintas ne per seniausiai pasibaigęs Europos pranciškoniškojo jaunimo kongresas, vykęs Lietuvoje, kuriam buvo rengtasi bene dvejus metus.

Savo įžvalgomis apie prabėgusius trejus metus taip pat pasidalijo Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo nacionalinis dvasinis asistentas br. Algirdas Malakauskis OFM, ragindamas išlikti atviriems brolijose, auginti jaunąją kartą. Taip pat jis pabrėžė maldos ir Eucharistijos svarbą.

Nacionalinis Jaupros iždininkas Romanas Sabakonis pristatė trejų metų finansinę ataskaitą. Po pietų vyko naujosios Nacionalinės pranciškoniškojo jaunimo tarybos rinkimai, kuriems vadovavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinis ministras Algimantas Andziulis OFS. Rinkimų metu prezidente buvo perinkta Virginija Mickutė, viceprezidente išrinkta – Monika Midverytė, ugdymo magistru – Paulius Minkevičius, sekretore – Inga Ūsaitė, iždininku – Stasys Peldžius, tarptautiniu delegatu – Justinas Rakita. Po rinkimų Lietuvos pranciškoniškasis jaunimas kartu šventė šv. Mišias Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje. Po šv. Mišių pranciškoniškasis jaunimas kartu su broliais pranciškonais džiaugėsi naująja taryba, dalijosi vaišėmis ir bendryste.

Danguolė Kuliavaitė