Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Brazilijos vyskupus popiežius įspėjo apie Bažnyčios auto-sekuliarizacijos grėsmę

Pirmadienio rytą popiežius Benediktas XVI atsisveikino su pirma Brazilijos vyskupų grupe, baigiančia vizitą Ad limina. Per maždaug vienerius metus, nuo šių metų rugsėjo iki ateinančių metų rugsėjo, kanoninį vizitą Ad Limina atliks visas Brazilijos episkopatas, kurį sudaro daugiau kaip keturi šimtai ganytojų. Brazilijos vyskupai į Romą keliaus pasiskirstę į trylika grupių.

Pirmoje, iš trylikos, vyskupų grupėje buvusiems Brazilijos ganytojams popiežius Benediktas XVI pirmadienio rytą tarp kita ko kalbėjo:
Mano, kaip Petro įpėdinio ir Visuotinės Bažnyčios ganytojo širdis kasdien gyvena jūsų rūpesčiais ir jaudinasi dėl jūsų sielovadinių pastangų sėkmės. Man artimi jūsų džiaugsmai ir jūsų sunkumai, su kuriais susiduriate darbuodamiesi siekdami jums patikėtų vietinių bendruomenių gerovės.

Kalbėdamas apie konkrečias sielovados darbo aplinkybes, popiežius pirmiausia paminėjo Brazilijos gyventojų socialinius skirtumus, kuriuos turbūt labiausiai lėmė pastarųjų dešimtmečių ekonominiai pokyčiai, sparti ir ne visada apdairiai programuota urbanizacija. Tokia visuomenės gyvenimo situacija, pasak popiežiaus, suteikia ir tam tikrą specifinę kryptį sielovados darbui. Vis dėlto, popiežius įspėjo prieš tam tikrus ne visai teisingus sprendimus, kuriuos lėmė tiek vietos sąlygų įtakotas didesnis dėmesys socialiniam teisingumui, tiek kartais ne visada adekvačiai suprastas ir taikytas Vatikano II Susirinkimo mokymas.

Susirinkimo paskatintas platesnis atsvėrimas pasauliui, turėjęs paskatinti uolesnį ir plačiau aprėpiantį jo evangelizavimą, kai kuriais atvejai tapo tarsi keliu, pro kurį ir į Bažnyčios vidų atėjo sekuliarizmas. Būta atvejų, kad ir Bažnyčios atstovai, viešuose debatuose ėmė iki tokio laipsnio pataikauti daugumos nuomonei, kad net pašalino iš sielovados darbo akiračio tokias fundamentalias tikėjimo kategorija kaip nuodėmė ar malonė. Tokia Bažnyčios auto-sekuliarizacija nuvylė nemažai ieškančių žmonių, paskatino juos kitur nukreipti savąjį vilties troškimą.

Dalį kalbos popiežius skyrė naujų kunigų ugdymui. Nuo jų priklausys ateities Bažnyčios pajėgumas skelbti Kristų Brazilijos visuomenei. Dabartinėje visuomenės subrendę jaunuoliai, išgirdę Kristaus beldimąsi į širdį ir atsiliepę į jo kvietimą, privalo gauti tokią formaciją, susidurti su tokiais liudytojais, kad išėję iš seminarijų patys savo ruožtu sugebėtų būti tikri šventumo liudytojai. Šiandien labai reikia šventų kunigų, sugebančių visiškai atsidėti Dievo garbei ir sielų išganymui,- kalbėjo popiežiaus Brazilijos vyskupams.