Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Popiežiškosios tarybos „Cor Unum“ pranešimas apie gelbėjimo veiksmų padėtį Haityje

Haičio žemės drebėjimo aukas sekmadienį, Vidudienio maldos proga, prisiminė popiežius Benediktas XVI. Šventasis Tėvas karštai paragino visus malda ir materialine pagalba padėti Haičio gyventojams. Popiežius be kita ko sakė, kad nuncijus Haityje jį pastoviai informuoja apie padėtį šalyje.

Pranešimai iš Haičio liudija apie labai dramatišką nukentėjusių žmonių būklę – žmonės tebelaukia tarptautinės paramos. Taip pat katalikų Bažnyčia, per įvairias humanitarines labdaros organizacijas Haityje vykdo skubaus gelbėjimo operacijas.

Popiežiškoji taryba „Cor Unum“, kuri popiežiaus vardu koordinuoja visų katalikiškų labdaros organizacijų veiklą pasaulyje pirmadienį paskelbė pranešimą apie gelbėjimo veiksmų padėtį Haityje.

Tarybos pranešime visų pirma primenama, kad jos pačios prašymu Bažnyčios gelbėjimo veiksmų Haityje koordinavimas yra perduotas JAV katalikų episkopato organizacijai Catholic Relief Services, kuri veikia tais pačiais pagrindais kaip kraštų Cartitas komitetai ir yra tarptautinės Caritas organizacijos bendradarbė. Catholic Relief Services atstovai Haityje pastoviai rengia susitikimus su Haičio vyskupų konferencija, Apaštališkuoju nuncijumi Haityje ir Port o Prense veikiančiomis katalikų labdaros organizacijomis. Šiuose susitikimuose nuolat aptariami gaunami pranešimai apie Haičio gyventojų būklę ir daromi sprendimai kaip jiems skubiai padėti.

Haityje sudaryta koordinacinė grupė tuoj pat pradėjo tiekti maisto, vandens, rūbų, pastogės ir medicininės pagalbos benamiais žmonėms, susibūrusiems į laikinas stovyklas. Be to, bendromis pastangomis nuspręsta įsteigti paskirstymo punktus 12-oje vietų, numatant atitinkamą jų apsaugą. Visokeriopa katalikiškų organizacijų pagalba, kaip ir savanoriai, keliauja į Haitį iš kaimyninės Dominikos respublikos ir kitų kraštų.

Popiežiškoji taryba „Cor Unum“ tvirtina, kad Bažnyčios, bažnytinės institucijos ir pavieniai katalikai visame pasaulyje, kaip praeityje panašių nelaimių atžvilgiu, taip ir dabar konkrečiai liudija dosnumą. Tačiau žmonių poreikiai tebėra labai didelį, o uždavinių netrūksta, ypač kiek tai liečia prekių ir žmonių judėjimą bei saugumą. Antra vertus, jau dabar galima numatyti, kad žmonių poreikiai nemažės o reikšmingai didės, nes kuo toliau, tuo labiau ryškėja žemės drebėjimo pasekmės Haičio sostinėje Port o Prense ir jos apylinkėse, – pažymėjo pranešime Popiežiškoji taryba „Cor Unum“.

Maldos solidarumas

Dominikos respublikos ambasadorius prie Šv. Sosto pakvietė Lotynų Amerikos šalių ambasadorius dalyvauti iškilmingose Mišiose už Haičio žemės drebėjimo aukas. Mišios bus švenčiamos ketvirtadienį, sausio 21 dieną Romos San Giovanni Battista dei Fiorentini bažnyčioje, netoli Vatikano.

Katalikiškų bendruomenių nuostoliai

Katalikų žinių agentūra „Fides“ pranešė apie Haityje jau daug metų besidarbuojančių skirtingų vienuolijų patirtus nuostolius.

Haitis virto ašarų pakalne ir nėra kas paguostų giliai sukrėstų žmonių. Gedulas neaplenkė nei monfortiečių kongregacijos. Tokio turinio žinutę iš Port o Prenso pasiuntė t. Maurine, vienas iš Haityje nuo 1871 metų veikiančios misijinės vienuolių kongregacijos atstovas. Pastaruoju metu kongregacija išlaikė Haityje 12 bendruomenių, kuriose darbavosi apie 50 kunigų ir kunigystei rengėsi apie 20 klierikų. Pasak misijų žinių agentūros „Fides“, per žemės drebėjimą Haityje žuvo devyni monfortiečių seminaristai ir vienas kunigas. Nieko nežinoma apie dar vieno kunigo likimą. Tai pat žuvo trys monfortiečių šeimai priklausančios Išminties dukterų kongregacijos vienuolės. Dar kitų trijų vienuolių likimas nežinomas. Visos šešios bendruomenę sudarančios vienuolės buvo namuose. Manoma, kad nedaug vilčių jas rasti gyvas.

Redemtoristų kongregacija pranešė, kad visi jos nariai gyvi, tačiau vienas kunigas buvo sužeistas, o kitas per žemės drebėjimą neteko motinos ir sesers, o gal ir kitų šeimos narių. Visai sugriuvo redemptoristų Port o Prense 1929 metais pastatyta šv. Gerardo bažnyčia. Taip pat sugriuvo naujasis studentų pastatas. Studentai dabar gyvena namų kieme.

Saleziečiai patvirtino, jog sostinėje sugriuvo šv. Jono Bosko darbų centras, užvertęs jame buvusius apie 200 jaunuolių. Pasak kun. Attilio Stra, jie visi žuvo, kartu su mokyklos dėstytojais ir administratoriais pasauliečiais. Haityje gyvuojančios salezietės vienuolės pranešė, jog nuo stichijos nukentėjo visų šešių bendruomenių namai, bet tik viena vienuolė buvo sužeista. Nuo 1935 metų Haityje besidarbuojančios salezietės šiuo metu šalyje turi 14 bendruomenių, kuriose gyvena 79 vienuolės. Jos išlaiko skirtingas vaikų ir jaunimo pradžios ir amatų mokyklas, bendrabučius, našlaitynus, vaikų globos namus ir jaunimo centrus.

Haityje tarnaujantys domininkonai patvirtino, kad visi yra gyvi, tačiau žemės drebėjimas sugriovė vieną iš bendruomenės namų. Domininkonai darbuojasi Haityje jau 50 metų.

Kas yra „bernardinai“?

Arba, kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.