Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2010 02 09

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min.

Draugystės ikona – Egipto krikščionių palikimas

Dėkojame Lietuvos jaunimo pastoracijos centrui, kuris pasidalino informacija apie plačiai Taize jaunimo pamaldose sutinkamą Draugystės ikoną. Manome, kad daugeliui skaitytojų bus tikrai įdomu šiek tiek daugiau sužinoti apie šį įspūdingą kūrinį.

Kilmė

Tai senovinė koptų ikona. Ji buvo rasta XIX a. Baueino koptų vienuolyno griuvėsiuose, Egipto dykumoje. Spėjama, kad asmuo Jėzaus dešinėje yra vienuolyno abatas Menas. Šios ikonas originalą galima rasti Luvro muziejuje, Paryžiuje. Tai viena seniausių išlikusių VI-VII a. ikonų. Nepaprastai įspūdingi šilti oranžiniai koloritai. Tai beveik moderni ikona! Dvi figūros mus paliečia savo artumu ir žmogiškumu. Jos daug mažesnės ir žmogiškesnės už tas, kurias esame įpratę matyti ikonose.

Abatas Menas

Manoma, jog  ritinys, kurį abatas Menas laiko rankoje, yra vienuolių regula. Jis yra asmuo taip patrauktas savo draugo, kad jis pats tapo broliu kitiems žmonėms. Jo stiprus žvilgsnis nukreiptas į žmones. Dešiniąja ranka jis laimina: kas tik eina savo keliu per gyvenimą su Jėzumi, tampa Dievo palaiminimu kitiems žmonėms.

Jėzus eina šalia mūsų

Tačiau asmuo, esantis šalia Jėzaus, yra ir kiekvieno iš mūsų simbolis. Jėzus ir Jo draugas yra nematomi vienas kitam. Jie nežiūri vienas į kitą. Tai ne „sentimentalus“ santykis. Jėzus nėra atsisukęs į draugą, bet eina greta jo. Jis mus lydi net tuomet, kai Jo nejaučiame, neprimesdamas mums savęs, tarsi eitų šalia savo mokinių keliu į Emausą (Luko 24, 15-16). Jėzus lieka šalia mūsų kaip Nuolankusis, net kai Jo neatpažįstame. Jo buvimas yra besąlygiškas, nepriklausomai nuo to ar mes Jį jaučiame, ar ne.

Atsigręžę į ateitį

Ir Jėzus, ir Jo draugas atsigręžę į tai, kas jų laukia. Jie keliauja kartu. Ikonoje tai pabrėžiama skirtingais spalvos tonais. Visa praeitis yra jiems už nugaros, net praėjusi minutė. Tamsi vidurinė ikonos dalis yra tarsi tolimas už jų besidriekiantis kelias. Per Krikštą, mūsų praeitis paskandinama neišmatuojamame Dievo atleidime (Romiečiams 6, 3-4). Atrodo, tarsi uždėjęs ranką savo draugui ant peties Jėzus jį švelniai pastūmėtų į tai, kas jo laukia, sakydamas: „Nebijok, aš esu su tavimi.“ (žr. Izaijo 43, 1-5a)

„Daugiau nebesiremkite tuo, kas buvo, nebemąstykite apie tai, kas seniai praėjo. Štai aš kuriu naują dalyką! Jis dabar jau reiškiasi, negi nematote? Net per dykumą tiesiu kelią, net tyruose atveriu upes.“ (Izaijo 43, 18-19) Visa, kas už tavęs, jau praeitis ir užbaigta. Aiškus tik kelias priekyje. Tačiau tas kelias yra labai siauras. Atrodo, kad Jėzus ir Jo draugas ką tik pradėjo naują kelią. Svarbus tik šiandienos kelias. „Nesidairyk atgal…“ (plg. Luko 9, 62)

Jėzaus ranka

Jėzus ir Jo draugas nežiūri vienas į kitą, bet jų santykis anaiptol nėra tolimas ar šaltas. Jėzaus artimumas išreikštas ranka, kuria Jis per pečius apkabinęs savo draugą. Ranka, kuri neatrodo prislegianti draugą. Atvirkščiai, atrodo, kad Jo ranka neša jį pirmyn, per viską, ką jam tenka patirti.

Jėzaus ranka yra tas lengvasis jungas, apie kurį Jis kalbėjo: „Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva.“ (Mato 11, 29-30)

Evangelija ir kryžius

Kairėje rankoje Jėzus laiko prabangiai dekoruotą knygą, panašią į Evangelijų knygą, naudojamą iškilmingam Gerosios Naujienos skelbimui liturgijoje. Jėzus neša Gerąją Evangelijos Naujieną (žr. Luko 4, 17-19). Jėzus yra draugas, tačiau kaip draugas Jis lieka mūsų „Mokytojas“ ir „Viešpats“.

Jėzaus Evangelija išsipildo ant kryžiaus. Ikonos viduryje, viršuje, galima įžvelgti nedidelį kryželį. Tačiau ikonoje yra ir nematomas kryžius. Jo vertikalė eina ikonos viduriu, tarp Jėzaus ir Jo draugo. Kryžiaus horizontalė eina per jų abiejų pečius, ir iš dalies ją sudaro Jėzaus ranka ant draugo peties.

Jėzaus santykis su savo draugu paženklintas kryžiumi, Jėzaus ištikimos meilės iki galo, meilės, nesiliaujančios tarti „taip“ net tuomet, kai mes sakome „ne“.
„Nors kalnai imtų kilnotis ir kalvos – svirduliuoti, mano meilė niekada nuo tavęs nesitrauks, mano ramybės sandora nesusvyruos“ (Izaijo 54, 10).

Dabar lengvuoju Jėzaus jungu tampa Jo kryžius. Jis „lengvas“, nes pats Jėzus stovi po jungu greta mūsų: Jis neša kryžių su mumis.

Jėzaus akys

Pažvelkime į Jėzaus akis. Jos plačiai atmerktos, draugiškos ir skvarbios. Daug kartų Evangelija atkreipia dėmesį į Jėzaus žvilgsnį (žr. pvz. Morkaus 1, 16-20; Luko 19, 5; Morkaus 10, 21; ir t.t.). Atrodo, tarsi Jėzaus akys norėtų mums pasakyti du dalykus:

– Jėzaus akys nukreiptos į Dievo ateitį, į Dievo karalystę. Jis mus kviečia daryti tą patį. Žvelgti ta pačia kryptimi kaip ir Jis, nepaisant dabartinių savo abejonių ir prieštaravimų.

– Tuo pačiu metu Jėzaus akys žvelgia į kiekvieną, besimeldžiantį prie šios ikonos. Tarsi jos sakytų: „Leisk man pažvelgti į tave. Lik čia ir melskis. Nesitrauk, nebėk nuo savęs. Būk kur esi, net jei dabar ir negali melstis. Leisk man melstis ir žvelgti į tave.“

Vidinis tikrumas

Malda su šia ikona duoda mums vidinį tikrumą: „Juk tai ir mano istorija, Jėzaus draugystės su manimi istorija.“ Mes buvome pastebėti ir pašaukti Jėzaus. Mes ėjome su Juo kaip Jo mokiniai. Pažvelgę atgal suvokiame kiek daug nesėkmių, skausmo ir kančios galėjo būti mūsų gyvenime. Ir vis dėlto, kadangi Jėzus laiko mus prie savęs, stiprioje savo meilėje, galime išgirsti Jį sakantį ir mums: „Jau nebevadinu jūsų tarnais…; jus aš draugais vadinu.“ (Jono 15, 15) Jo ranka ant mūsų peties, Jo ištikimas artumas, Jo jėga ir Jo meilė yra vienintelė dėmesio verta tikrovė. Patikėti Jam save kaip draugui, žengti su Juo per gyvenimą link Tėvo būnant palaiminimu kitiems: tai yra tikras gyvenimas!

Pasitikėjimo piligrimystė

Ši ikona mums gali padėti vykdyti mažytes „pasitikėjimo piligrimystes“ iš vienos parapijos į kitą, ligoninėse, vaikų namuose, ar vietose, kur žmonės kenčia. Tai mums padės perduoti Gerąją Evangelijos Naujieną paprastu būdu.

Malda

Kristau, tu myli kiekvieną žmogų amžina meile.
Tu eini šalia kiekvieno mūsų gyvenimo keliais.
Evangelijoje mus užtikrini: „Aš esu visada su jumis, iki pasaulio pabaigos.“
Ir tari mums: „Dievas jums duoda Šventąją Dvasią – Guodėją, kuri gyvena jūsų širdyse.“
Dėl šios priežasties mes savo ruožtu norime rinktis meilę ir viltį.

(Brolio Aloiso malda)