Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2010 02 11

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Posėdžiavo Kauno arkivyskupijos sielovados komanda

Vasario 10 d. Kauno kurijoje vyko išplėstinis Kauno arkivyskupijos sielovados komandos posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, arkivyskupijos Katechetikos, Šeimos, Jaunimo, Evangelizacijos centrų, Caritas vadovai bei darbuotojų atstovai, Kauno akademinės sielovados kapelionai bei referentai, dirbantys miesto aukštosiose mokyklose.

Buvo pristatytos arkivyskupijos institucijų 2009 metų veiklos bei finansinės ataskaitos, taip pat numatytosios 2010 m. veiklos kryptys.

Ganytojai dėkojo už darbą, po institucijų vadovų ataskaitų pasitarta, kokiose srityse reikėtų stiprinti veiklą geriau atsiliepiant į bendrus sielovados poreikius arkivyskupijoje.

Arkivyskupijos Caritas vadovas kun. Virginijus Birjotas pranešė apie ataskaitinę Caritas konferenciją vasario 18 d., trumpai išskyrė svarbiausias veiklos sritis (ES paramos dalijimą, bendradarbiavimo stiprinimą, Caritas paramos kasą parapijose ir kt.). Jaunimo centro vadovė Vaida Spangelevičiūtė pasidžiaugė suburta arkivyskupijos Jaunimo pastoracijos taryba, atnaujinta komanda, atliktu patalpų remontu, nauja interneto svetaine, rengiamais seminarais, rekolekcijomis ir šventėmis (paminėta centro 15 metų sukaktis, rengiamasi Šv. Valentino dienai, Lietuvos jaunimo dienoms).

Jaunimo centras yra numatęs 2010–2013 metų veiklą pagal temas: 2010 metais – pažinti save ir siekti Dievo pažinimo; 2011 metais – atrasti savo pašaukimą ir trokšti vykdyti Dievo valią; 2012 metais – evangelizacija; 2013 metais – kaip galiu iki galo būti dėl kito ir dėl Dievo, kitų vedimas.

Arkivyskupijos Šeimos centro vadovė Jūratė Lenkuvienė papasakojo apie darbą su sužadėtiniais pagal atnaujintą Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui programą, pastangas parengti savanorius darbui dekanatuose. Trumpai apibūdino kitas vykdomas programas: krizinio nėštumo, „Pažink save“, šeimų pastoracijos bei išsaugojimo, individualaus psichologinio konsultavimo ir pan.

Katechetikos centro vadovas Artūras Lukaševičius supažindino su tikybos mokymo situacija ir aptarė parapinę katechezę. Konstatuota, jog tikybos pamokas mokyklose vidutiniškai lanko apie 50 proc. moksleivių. Kuriama programa „Misionieriška vaikystė“, kuri bus skiriama vaikams tuo laikotarpiu, kai jie jau būna priėmę Pirmąją Komuniją, o vėliau ketina rengtis Sutvirtinimui.

Kaip sakė Mantas Kuraitis, Jono Pauliaus II piligrimų centro vadovas, piligrimystės mintis skleidžiama kartu su KAJC komanda lankantis mokyklose, dekanatuose, rengiamos rekolekcijos vaikinams (Baltriškėse), toliau bus organizuojama piligrimystė į Šiluvą (nuo balandžio bus atnaujintos Ligonių dienos pamaldos paskutinio mėnesio penktadienio vakarais) ir kitas šventoves.

Pasak Evangelizacijos centro vadovo Jeronimo Serebrinsko, jau baigtas įgyvendinti institucijos penkmečio planas, dabar ieškoma naujų Evangelijos skelbėjų bei evangelizacijos būdų, tęsiami Alfa kursai, Vidinio išgydymo pamaldos, Gyvojo vandens seminarai, rekolekcijos kunigams. Akademinės sielovados bendradarbiai papasakojo apie savo surengtas (pvz., solidarumo) akcijas, susitikimus su baigiamųjų klasių moksleiviais, Kairos rekolekcijas. Ganytojai padrąsino ieškoti būdų aukštosiose mokyklose įsteigti pastoracines tarybas, palaikyti ryšius su katedromis, su studentais – parapijose ir jų bendrabučiuose.

Kauno arkiv. inf.