2010 02 13

bernardinai.lt

„Vatican News“

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Romos seminarijos rektorius G.Tani: svarbu perduoti klierikams pamatinį kunigystės supratimą

Penktadienio vakare popiežius Benediktas XVI apsilankė Didžiojoje Romos seminarijoje, kuri yra pagrindinė Romos vyskupijos seminarija. Susitikimas tradiciškai buvo surengtas Pasitikėjimo Dievo Motinos šventės proga.

Šventojo Tėvo vizito programa prasidėjo apsilankymu seminarijos Pasitikėjimo koplyčioje, o po to kitoje koplyčioje popiežiaus laukė beveik du šimtai seminaristų. Be Didžiosios seminarijos auklėtinių atvyko seminaristai iš kelių kitų Romos seminarijų.

Atvykusį popiežių pasitiko jo vikaras Romos miestui kardinolas Agostino Vallini ir Didžiosios seminarijos rektorius Giovanni Tani.

Pastarasis Vatikano radijui pasakojo, kad šiuo metu Didžiojoje seminarijoje studijuoja 85 klierikai. Iš jų dauguma yra italai, atvykę į Romą ir iš kitų vietovių, bet taip pat keliolika užsieniečių. Pasak rektoriaus, seminarija stengiasi savo auklėtiniams perduoti pamatinį kunigystės supratimą: tai nėra savęs pašaukimas, savęs skelbimas. Tai atsakymas į Dievo kvietimą ir Dievo valią.

Todėl kunigo gyvenime yra būtina malda, būtinas dialogas su Kristumi. Išorinio ritualo atlikimas nėra pakankamas. Iš kitos pusės, seminarija siekia ugdyti gebėjimą bendrauti su kitais asmenimis.

Rektorius Tani priminė, kad Pasitikėjimo Dievo Motinos šventė Didžiojoje Romos seminarijoje yra ypatingai švenčiama jau per du šimtus metų. Ir šios šventės žinia seminaristams yra svarbi: išmokti pasitikėti tikėjimu, pasitikėti Dievu, panašiai kaip Marija Jėzaus atžvilgiu.

Pagal tolesnę vakaro programą buvo numatyta, jog popiežius išklausys kelias seminaristų giesmes ir pateiks Šventojo Rašto apmąstymą, po to vakarieniaus kartu su Romos diecezijos seminaristais.