2010 02 17

bernardinai.lt

„Vatican News“

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Paskelbta popiežiaus žinia pašaukimų dienai: Kunigų liudijimo svarba

Paskelbta popiežiaus Pašaukimų dienai, kasmet minimai Ketvirtąjį Velykų sekmadienį, vadinamą Gerojo Ganytojo sekmadieniu. Šiemet tai bus balandžio 25-oji. Šiemetinės, jau 47-iosios nuo tradicijos įvedimo, pašaukimų dienos tema: „Pašaukimus ugdo liudijimas“.

Savo dokumente popiežius pirmiausia atkreipia dėmesį į pašaukimų dienai jo parinktos temos ir visoje Bažnyčioje minimų Kunigų metų dermę. Pašaukimai yra paties Dievo prerogatyva. Tai jis siunčia darbininkus į savo pjūtį. Tačiau iš sielovadinės patirties taip pat žinome, – rašo popiežius, – kaip labai pašaukimai priklauso nuo liudijimo, tų, kurie priėmę Viešpaties kvietimą atsidėjo kunigiškai tarnystei arba pasirinko Dievui pašvęsto gyvenimo kelią.

Toliau savo dokumente Benediktas XVI primena ką apie pašaukimą sako biblinė tradicija. Senojo Testamento pranašai, atsiliepę į Viešpaties pašaukimą, ryždavosi ne tik skelbti, bet ir liudyti savo gyvenimu, neretai nesupratimo, atmetimo ir persekiojimų kaina. Taip pat ir Jėzus vykdė savo misiją atsiliepdamas į Tėvo pašaukimą ir jo misija, buvo Dievo meilės liudijimas, meilės visiems – nusidėjėliams, atstumtiems, vargstantiems. Jėzus yra didžiausias Dievo ir jo troškimo išganyti visus žmones liudytojas.

Laiko pilnatvės aušroje matome taip pat kitą didį liudytoją – Joną Krikštytoją, kurio gyvenimo tikslas – paruošti Išganytojui kelią. Jis liudija, jog Marijos Sūnuje Jėzuje iš Nazareto pildosi Dievo pažadai. Taip pat ir Petro pašaukimas susijęs su liudijimu. Iš Evangelijos žinome, jog sekti Kristumi Petrą paskatino jo brolio Andriejaus liudijimas.

Šiandien Dievas naudojasi liudijimu uolių, savo misijai ištikimų kunigų, kurie savo pavyzdžiu padeda pašauktiesiems apsispręsti už tarnavimą Dievo tautai. Pasak popiežiaus, tokiam liudijimui svarbiausi trys kunigystės bruožai: kunigo bičiulystės su Kristumi pavyzdys, visiškas jo aukojimasis Dievui ir kunigų tarpusavio bendrystė.

Kiekvienas kunigas ir kiekvienas vienuolis, ištikimi savo pašaukimui, dalijasi tarnavimo Kristui džiaugsmu ir visus krikščionis skatina atsiliepti į kiekvienam skirtą pašaukimą savo gyvenime siekti šventumo. Tai ypatingai galioja tai atvejais, kai jaunas žmogus kviečiamas visą savo gyvenimą paaukoti tarnavimui Dievui ir žmonėms. Kad jis pašaukimo balsą išgirstų ir į jį atsilieptų, labai svarbus liudijimas tų, kurie jau anksčiau atsiliepė į Dievo kvietimą.