Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Benediktas XVI: Draugystė su Kristumi sudaro kunigų ir vienuolių dvasinės formacijos pagrindą

Būtina užtikrinti visiems besirengiantiems kunigystei ir vienuolystei tvirtą dvasinę formaciją, kurios centre būtų draugystė su Kristumi; ji bus sėkmės garantas tiek asmeninėje srityje, tiek sielovados veikloje. Tai pažymėjo popiežius Benediktas XVI ketvirtadienį Vatikane posėdžiavusiems specialios komisijos Kinijos Bažnyčios klausimais nariams.

Šv. Tėvo sudaryta komisija pastarąsias tris dienas (kovo 22–24 d.) ypatingą dėmesį skyrė Kinijos Bažnyčios kunigų ir vienuolių formacijos klausimams. Popiežius priminė svarbų vaidmenį visų, kuriems pavesta rūpintis kunigų ir vienuolių formacija, ir pridūrė, kad tai yra vienas iš prioritetinių vyskupo uždavinių.

Apie posėdžio rezultatus informuojama atskirame Šv. Sosto Spaudos salės komunikate, kuriame atkreiptas dėmesys į posėdžio dalyvių dvasinę vienybę su visais tikėjimo broliais Kinijoje. Iškilę nauji kandidatų formavimo uždaviniai ir nauji sielovados reikalavimai, susiję su dinamiškos, daugianarės ir sudėtingos kinų visuomenės evangelizavimu, yra reikšmingi iššūkiai. Visų pirma vyskupai yra atsakingi už kandidatų formavimą. Speciali komisija stengsis bendradarbiavimo dvasia padėti ganytojams vadovautis supratimu, jog tikroji krikščioniška formacija visų pirma remiasi troškimu „pažinti Kristų, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose“ (Fil 3,10).

Visi posėdyje aptarti klausimai buvo nagrinėjami remiantis popiežiaus Benedikto XVI 2007 metais paskelbtu „Laišku Kinijos klausimais“. Komisija svarstė būdus, kaip paskatinti vienybę Kinijos Bažnyčios viduje ir pagerinti jos santykius su kinų visuomene bei paragino visą Bažnyčią malda, ypač prašant Marijos užtarimo, paremti Kinijos krikščionių susitaikymo procesą. Komisijos nariai karštai paragino Kinijos vyskupus darbuotis dėl tikėjimo ir visų katalikų vienybės bei vengti gestų, kurie priešingi vienybei su popiežiumi, paskyrusiu juos ganytojais.

Posėdžio dalyviai popiežiaus laiško Kinijos Bažnyčiai dvasia išreiškė viltį, kad pagarbaus ir atviro dialogo tarp Šv. Sosto ir Kinijos valdžios dėka bus galima įveikti įvairius dabartinius sunkumus ir sudaryti sąlygas susitarimui, kuris būtų naudingas katalikų bendruomenei ir socialinei santarvei.

Vatikane posėdžiavę komisijos nariai taip pat pasisakė už visų Kinijoje kalinamų vyskupų ir kunigų išlaisvinimą ir reiškė viltį, kad jie netrukus vėl galės vykdyti jiems pavestą vyskupišką ir kunigišką tarnystę.

Speciali komisija posėdžiavo Vatikane nuo pirmadienio iki trečiadienio. Posėdžio pabaigoje su jos dalyviais susitiko popiežius Benediktas XVI. Jis pasakė trumpą kalbą ir padėkojo komisijos nariams, įvairių Romos kurijos dikasterijų, Kinijos Bažnyčios ir vienuolinių kongregacijų atstovams už jų pastangas padėti Bažnyčiai Kinijoje.