2010 04 26

bernardinai.lt

„Vatican News“

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Tyrimas JAV: pašaukimai kunigystei – šeimų ir Bažnyčios bendradarbiavimo vaisius

Amerikos Vyskupų konferencijos pavedimu Džordžtauno Universitetas atliko sociologinį tyrimą tarp besiruošiančių kunigystei. Buvo apklausti daugiau kaip 400 Amerikos seminaristų.

Pasak Vyskupų konferencijos klero ir pašaukimų komisijos prezidento kard. Sean O’Malley, 80 % seminaristų augo katalikiškose šeimose. Apklausoje dalyvavusių seminaristų absoliuti dauguma pasirinko pašvęsto gyvenimo kelią, nes buvo paraginti kitų kunigų.

Prieš įstojant į seminariją 75 % jaunuolių aktyviai dalyvavo parapijų veikloje: patarnaudavo šv. Mišioms arba skaitydavo Šv. Rašto skaitinius. Be to, net 92 % kandidatų į seminariją dirbo švietimo srityje. Tai tik paliudija kokį didelį vaidmenį pašaukimų srityje atlieka Bažnyčia.

Trys penktadaliai besiruošiančių kunigystei dar prieš seminariją studijavo universitetuose, o 20 % jau turi magistro arba daktaro laipsnius. O sprendimą stoti į seminariją dauguma priėmė dar būdami 18 metų amžiaus.

Tarp tų kurie šiais metais turėtų gauti kunigystė šventimus, jauniausias yra 25 metų amžiaus, o 11 kandidatų yra 65 metų amžiaus ir vyresni. Be to, 37 % savo giminaičių tarpe turi bent viena kunigą ar vienuolį. Du trečdaliniai kandidatų prieš stojant į seminariją reguliariai kalbėdavo rožinį arba dalyvaudavo Eucharistijos adoracijose. Įdomu ir tai, kad 30 % seminaristų yra gimę ne Jungtinėse Amerikos Valstijose. Dauguma jų yra atvykę iš Meksikos, Kolumbijos, Filipinų, Lenkijos ir Vietnamo.