Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

ES pagrindą davusiai Roberto Schumano deklaracijai – 60 metų

Sekmadienį sukanka lygiai 60 metų nuo vadinamosios Schumano deklaracijos, laikomos pirmuoju politiniu aktu, pradėjusiu Europos integracijos procesą ir davusiu pradžią dabartinei Europos Sąjungai. 1950 metų gegužės 9 dieną Prancūzijos užsienio reikalų ministro Roberto Schumano pasakytoje kalboje buvo pasiūlyta integruoti Prancūzijos ir Vokietijos ekonomines struktūras, kad abi valstybės, daug šimtmečių, o ypač dvidešimtojo amžiaus pirmoje pusėje, buvusios varžovės ir priešės, pradėtų naują tarpusavio santykių etapą.

Schumano deklaracija pradėjo procesą, kurio pirmas konkretus rezultatas buvo 1951 metais Paryžiuje pasirašytas Europos anglies ir plieno bendrijos steigiamasis aktas. Po kelerių metų ji peraugo į Europos ekonominę bendriją, įkurtą Romoje 1957 metais ir faktiškai pradėjusią veikti nuo 1958-ųjų pradžios. Prie pirmųjų šešių valstybių ilgainiui prisijungė vis kitos; ekonominę integraciją pradėjo lydėti ir politinė. 1991 metais Europos ekonominė bendrija virto Europos Sąjunga, o 2004 ir 2007 metais į ją buvo priimta dvylika naujų šalių, kurių dauguma pokario dešimtmečiais geležine uždanga buvo atskirtos nuo laisvojo pasaulio.

Katalikų Bažnyčia nuo pat pradžios remia Europos integraciją, tačiau visą laiką pabrėžia, jog ji turėtų siekti ne tik rinkos ir politinių struktūrų bendrumo, bet taip pat labiau akcentuoti kultūrinį Europos tautų bendrumą, kuris remiasi bendra krikščioniška tradicija. Dera prisiminti, kad ir suvienytos Europos pradininku laikomas Robertas Schumanas buvo uolus krikščionis. 1990 metais buvo pradėta jo beatifikacijos byla.