Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Vatikano valstybės sekretorius kard.T.Bertone vadovavo arkivyskupo Jono Bulaičio laidotuvėms

Arkivyskupas Jonas Bulaitis (1933–1958–1981–2010)

Pirmadienio rytą Vatikano Šv. Stepono bažnyčioje, prie pat Šv. Petro bazilikos, buvo aukojamos Kalėdų rytą Romoje mirusio lietuvių kilmės arkivyskupo Jono Bulaičio laidotuvių Mišios.

Gedulingoms Mišioms už velionį arkivyskupą vadovavo Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Tarcisio Bertone, koncelebravo keletas kitų kardinolų ir vyskupų, keliolika kunigų – tarp jų Romos Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos vadovybė ir studentai. Mišiose dalyvavo Kardinolų kolegijos dekanas kardinolas Angelo Sodano, arkivyskupą Joną Bulaitį ligoje globojusios seserys vienuolės, Lietuvos Respublikos ambasadoriai prie Šventojo Sosto ir Italijoje, taip pat būrelis velionį pažinojusių italų ir lietuvių.

Homilijoje primindamas velionio arkivyskupo biografiją, kardinolas Bertone pabrėžė, jog nors Jonas Bulatis buvo gimęs Londone, jo ryšys su tėvų gimtuoju kraštu buvo labai artimas. Apie tai liudija jo sprendimas priėmus kunigo šventumus būti inkardinuotam Lietuvos Kaišiadorių vyskupijoje, kaip galiausiai ir prieš mirtį pareikštas noras būti palaidotam Popiežiškosios lietuvių kolegijos koplyčioje, Romos Campo Verano kapinėse.

1958 metais priėmęs kunigo šventimus ir dar po kelerius metus trukusių studijų apsigynęs kanonų teisės daktaratą, 1963 metais kun. Jonas Bulaitis pradėjo dirbti Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje.

Pirmiausia buvo pasiųstas į popiežiaus atstovybę Korėjoje, paskui Čilėje, Panamoje, Kenijoje, Sudane. Tarnavo šalyse, – kalbėjo kardinolas Tarcisio Bertone, – kurios tais laikas, o neretai dar ir šiandien, gyvena ypač sunkius laikus.

1981 metais popiežius Jonas Paulius II konsekravo Joną Bulaitį vyskupu ir paskyrė savo pronuncijumi Centrinės Afrikos Respublikoje ir Konge bei apaštališkuoju delegatu Čade. Iš Afrikos 1987 metais jis buvo perkeltas į Iraną, o 1991 metais – Korėją, kur jau anksčiau buvo tarnavęs ir pamilęs korėjiečių tautą.

1992 metais jis buvo paskirtas ir nuncijumi Mongolijoje. Iš šių Rytų šalių 1997 metais buvo paskirtas nuncijumi artimesnėje Albanijoje, kur buvo iki 2008 metų, kuomet užbaigęs tarnybą grįžo į Romą ir apsigyveno nuncijų emeritų namuose.

Užbaigdamas homiliją kardinolas Tarcisio Bertone sakė: „Gyvybės Viešpačiui, kuris savo nuostabiomis nemariomis dovanomis palaiko Bažnyčios kelionę ir Mergelės Marijos užtarimui patikime šio mūsų brolio sielą ir meldžiame jam Dievo gailestingumo ir amžinos ramybės“.

Po Mišių arkivyskupo Jono Bulaičio palaikai buvo išvežti į Popiežiškosios lietuvių kolegijos koplyčią Romos Campo Verano kapinėse.