2011 10 05

bernardinai.lt

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Šv. Faustina Kovalska, vienuolė Lk 11, 1–4 „Viešpatie, išmokyk mus melstis“

Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė: „Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius“.

Jėzus tarė jiems: „Kai melsitės, sakykite: ‘Tėve, teesie šventas tavo vardas. Teateinie tavo karalystė. Kasdienės mūsų duonos duok mums kasdien ir atleisk mums mūsų kaltes, nes ir mes atleidžiame visiems savo skolininkams, ir nevesk mūsų į pagundą’“.

Kiti skaitiniai: Jon 4, 1–11; Ps 86

 


 

Evangelijos skaitinio meditacija

Šv. Biagio vienuolyno eremitas. Išmokyk mus melstis

Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė: „Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius“ (Lk 11, 1).

Ne vieną kartą evangelistai (ypač Lukas) pabrėžia faktą, kad Jėzus meldėsi tam tikrose vietose. Pastebėjimas, kuris galėtų sukelti klausimą: jei Jėzus yra Dievo Žodis, ar nebuvo toks artimas, kad galėtų ištarti: „Aš ir Tėvas esame viena?“ Kam reikėjo tuomet išeiti iš aikščių, gatvių triukšmo, žmonių minios, ir eiti melstis į nuošalias vietas?

Atsiminkime, kad Jėzus norėjo išgyventi žmogišką prigimtį visapusiškai. Jei norime atsisakyti dirbtinos laikysenos ir dviprasmybių, turime sustoti ir rasti laiko nuoširdesnei maldai, atidžiau klausytis Dievo Žodžio, atsitraukti meditacijai į vietas, kurių triukšmas nepasieks. Taip buvo ir Jėzui. Jis kopė į kalnus, kur tyla nepažeista, kur lengviau proto ir širdies virpesius sutelkti į svarbiausia – Dievą, Jo buvimą, Jo Žodį, kuris apšviečia, gydo ir išgano.

Jėzaus pavyzdys parodė apaštalams, kad tas atsitolinimas, nuotolis maldai ypač svarbus. Jie norėjo išmokti melstis, ir Jėzus išmoko juos „Tėve Mūsų“ maldos.

Melsdamiesi eikime paskui Jėzų į tą nuošalią vietą. Jei negalime išeiti kitur, užsidarykime kambarėlyje ar raskime tylesnį kampą bažnyčioje, ar šiaip ramią vietą. Sustokime: šiandienos bėgime tai jau sveikintinas žingsnis. Tada kartu su mokiniais ištarkime Jėzui: išmokyk mus melstis.

Kaip sako Šv. Kryžiaus Jonas, maldai reikia kelių sąlygų – arba fiziškai atsitraukti – „eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui“, arba nuo bet kokio triukšmo atsitolinti savo sieloje, kad niekas nesuprastų ir galėtume melstis visu širdies tyrumu, arba pabėgti į nuošalias vietas, kaip kad Jis pabėgdavo, ir melstis nakties tylumoje (plg. Lk 6, 12).

Pagal LaChiesa.it parengė Dalia Žemaitytė

Bernardinai.lt