2011 12 26

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

5 min

Julius Sasnauskas. Tolerancijos momentas

Tekstas, skirtas Vilniuje vykusios konferencijos „Tolerancija ir totalitarizmas. Laisvės išbandymai“ – sesijai „Tikėjimo laisvė tolerancijos sankryžose. Laisvos visuomenės orientyrai“.

 Visa laimė, kad nesu nei mokslininkas, nei koks specialistas, todėl apie toleranciją galiu pasvarstyti tik iš praktinės, labai asmeninės pusės, ir nieko daugiau. Visa laimė, nes šios temos painumas ir sudėtingumas dažną kalbą ar diskusiją nuveda aklavietėn. Man nesyk yra taip nutikę, todėl, išgirdęs žodį „tolerancija“, vis pagalvoju, ar įmanoma bent sau pačiam iki galo išsiaiškinti, kokių nuostatų ir elgesio jis laukia iš tavęs, kokia yra jo apimtis bei ribos.

Kai kitados tarpkonfesinių krikščionių kovų įkarštyje ėmė rastis ir vis drąsiau gyvuoti tolerancijos idealas, jo turinys buvo paprastas ir aiškus: tiesiog nelieti vieni kitų kraujo. Nežudyti ir nepersekioti žmogaus vien dėl to, kad jis laikosi skirtingų religinių įsitikinimų. Ugnimi ir kalaviju neprimesti jam savo tiesos. Martynas Liuteris, vokiškosios tolerancijos „tėvas“, paliko garsią frazę: „Su eretikais reikia kovoti ne ugnimi, bet raštais.“ Tiesa, pats didysis reformatorius gyvenimo pabaigoje griežtai smerkė visus savo Bažnyčios skilimus ir laidė antisemitines pastabas. Tai tik dar sykį rodo, kaip nelengva net elementariausius teorinius tolerancijos principus paversti savo vidiniu nusistatymu bei nuoseklia praktika. 

Visas XVIII ir XIX amžius toliau plėtojo ir gilino tolerancijos sąvoką. Švietimo epochos Prūsijos karaliaus Frydricho Didžiojo įsitikinimas, kad kiekvienas žmogus turįs būti išganytas pagal savo gyvenimo būdą, jau yra kur kas daugiau negu pastangos nelieti kraujo ir su kitaminčiais kovoti žodžiais, o ne ugnimi. Katalikų Bažnyčiai prireikė nemažai laiko, kol, atsisakius rūsčių XIX a. prakeiksmų sąžinės laisvei, ji pati aukščiausiu lygiu pripažino teisę kiekvienam asmeniui išpažinti ir skleisti savo religinius įsitikinimus.   

Kone prieš pusšimtį metų įvykęs II Vatikano susirinkimas Tikėjimo laisvės deklaracijoje Dignitatis humanae iškilmingai skelbė: „Žmogiškasis asmuo turi tikėjimo laisvės teisę. Toji laisvė glūdi tame, kad visi žmonės turi būti tokie saugūs nuo pavienių asmenų, visuomeninių grupių ar bet kokios žmogiškosios valdžios prievartos, kad niekas tikėjimo srityje nebūtų nei verčiamas elgtis prieš savo sąžinę, nei trukdomas pagal ją skelbti bet ką privačiai arba viešai, vienas arba drauge su kitais veikdamas ir neperžengdamas teisėtų ribų.“

Bažnyčiai pavyko ne tik apsiginkluoti formaliosios tolerancijos principais, bet ir siekti, kad žmogiškojo orumo suvokimas skatintų skirtingų visuomenės grupių bendrystę. Besivystanti ekumeninio judėjimo ir tarpreliginio dialogo praktika griovė priešiškumo ir nepasitikėjimo sienas tarp skirtingų krikščioniškųjų konfesijų, tarp krikščionių ir nekrikščionių, tarp tikinčiųjų ir netikinčiųjų. Užuot pasitenkinus tik drungna pakantumo, susitaikymo idėja, vis labiau augo poreikis kalbėtis ir bendrauti, išgirsti ir suprasti vieni kitus. Šioje srityje pasiekta tokių rezultatų, kurie net nesisapnavo drąsiausiems praėjusių amžių tolerancijos šaukliams. Užtenka paminėti vien garsiuosius Asyžiaus taikos susitikimus, kur bendrai maldai ir dialogui susirenka visų didžiausių pasaulio religijų atstovai. Prasidėjęs popiežiaus Jono Pauliaus II iniciatyva, šis forumas toliau tęsiamas ir Benedikto XVI. Šiųmetis Asyžiaus susitikimas buvo ypatingas tuo, kad kartu su religijų atstovais jame taip pat dalyvavo agnostikai ir ateistai. Sakytum, tiesiog neįtikėtinas atvirumas bei tolerancijos triumfas.

Ko dar galėtume laukti ir tikėtis iš žodžio „tolerancija“? Kur jis toliau ves žmonių giminę, o šiuo konkrečiu atveju – religijų atstovus? Ir ko dar trūksta, kad vadinamoji „Asyžiaus dvasia“ būtų ne tik pavienis renginys, bet pastovi nuostata, kuri nesvarstoma ir neįrodinėjama, o tiesiog gyvenama? Ar tai nėra iliuzija, prisiminus, jog keturios didžiosios pasaulio religijos – krikščionybė, judaizmas, islamas ir budizmas – ir toliau vienintele tikra ir teisinga religija pripažįsta tik savąją?

Tolerancijai, rodos, visai pakaktų to, kad skirtingų religijų išpažinėjai, užuot kariavę, draugiškai susitinka, bendrauja, kartu meldžiasi, dalijasi patirtimi, drauge siekia visuomenės gerovės. Kalbant apie ekumenizmą ar tarpreliginį dialogą, man kitados atrodė patrauklu ir teisinga mokytis vieni iš kitų, praplėsti ir praturtinti save kitų religinių tradicijų lobiais. Antai iš Rytų krikščionybės mes, katalikai, galėtume pasisemti meilės liturgijai, o iš protestantiškųjų bažnyčių – pagarbos Šventajam Raštui, giesmėms ir pamokslams. Judėjų tradicija mums atskleidžia mūsų šaknis, o kartu nuolat kreipia prie šiurpulingos Dievo didybės ir visagalybės. Islamas turi savo nepralenkiamus mistikus, be to, jis spinduliuoja tikėjimo drąsą, pasiaukojimą, ištikimybę. Budizmas savo ruožtu atveria meditacijos gelmes ir askezės išmintį.

Visus tuos dalykus vienaip ar kitaip esu pastebėjęs, suvokęs jų svarbą, vienaip ar kitaip siekęs juos pažint ir priimti. Dalyvaudamas stačiatikių ir liuteronų pamaldose, skaitydamas knygas, bendraudamas su tų religijų atstovais. Nepasakyčiau, kad rezultatai būtų puikūs. Visa, kuo žavėdavausi ir ką stengdavausi įsisavinti iš kitos religijos lobyno, galų gale taip ir likdavo kažin kur šalia, neprilipdavo, netapdavo mano savastimi. Pavydėjau Thomui Mertonui, kurio dvasinius raštus persunkęs Rytų aromatas. Pavydėjau Šventojo Rašto dėstytojui kunigų seminarijoje, kuris ekstazės pagautas giedodavo hebrajiškas psalmes. Na, ir, žinoma, pačiam Pranciškui Asyžiečiui, kai jis Kryžiaus žygių metu lyg niekur nieko šnekučiavosi su Egipto sultonu ir buvo gavęs dovanų muedzino ragą, kurį kartais ir pats papūsdavo. 

Mano gyvenime buvo tik du atsitikimai, kada svetima religinė tradicija kone stebuklingai tapo mano paties savastimi. Pirmąsyk tai nutiko tarnaujant tarybinėje kariuomenėje Tichvino mieste, prie Leningrado. Mūsų dalinys atlikdavo statybos darbus. Iš vieno objekto vežiodavo į kitą. Tuo metu dirbome Chvalovo kaimelyje, keliasdešimt kilometrų nuo kareivinių. Reikėjo dengti kažin kokio pastato stogą, buvo žiema, šaltis, dar vėjas, žodžiu, nelinksma. Kaimelio pakraštyje stūksojo stačiatikių cerkvė, apgriuvusi, apleista, kaip įprasta anais laikais Rusijoje. Iš tolo vis žvilgčiodavau į jos liūdną bokštą ir pagalvodavau, kad mudu panašūs šioje vietoje. O sykį, paaukojęs pietų pertrauką, per pusnis nuklampojau artyn prie tų griuvėsių. Viduje nuo išlikusių sienų į mane žvelgė apsilaupusios freskos, rūstūs nepažįstamų šventųjų veidai, iš sniego kyšantis sulaužytas kryžius. Sukosi galva, kažin kas lyg užgiedojo aukštybėse, pats nė nepajutau, kaip ėmiau balsu melstis lietuviškai, rusiškai, lotyniškai. Nė gražiausiose pasaulio katedrose vėliau nebuvo tokio dieviškumo srauto. Mano katalikybė ten, apgriuvusioje ir niekam nereikalingoje cerkvėje, įgijo rečiausią ir brangiausią patirtį, kuri iki šiol gyva, kurios niekur kitur negalėjau prisišaukti.

Kitas prisiminimas – taip pat iš Rusijos, iš Vakarų Sibiro. Gyvendamas ten, tremtyje, buvau išleistas gydytis į Kolpaševo miestą ant Obės kranto. Buvo vasaros sekmadienis, mieste stovėjo cerkvė, jau neapgriuvusi, veikianti, taigi nuėjau į pamaldas. Gal trejus ar ketverius metus buvau neperžengęs Dievo namų slenksčio, todėl viskas atrodė lyg sapne. Per maldininkų minią veržiausi artyn prie altoriaus, kol rūpestingos tvarkdarės sulaikė ir perspėjo, kad čia tik kunigų teritorija. Norėjosi išbučiuoti ir jas, ir visus ten buvusius svetimus žmones, besimeldžiančius svetima kalba, atliekančius man nepažįstamą ritualą, su įtarumu žvelgiančius į mano klūpojimą ir katalikišką žegnojimąsi. Mylėjau viską aplinkui. Tai buvo mano dvasios namai, patys tikriausi, rodos, per amžius priklausę tau.

Kodėl rimtoje konferencijoje turėčiau dalintis tokiais asmeniškais ir galbūt sentimentaliais prisiminimais? Ar čia yra kas nors bendra su tolerancijos tema, išskyrus tai, kad veiksmas vyksta stačiatikių maldos namuose, o pasakotojas – katalikas? Per pamaldas cerkvėje esu buvęs ne kartą, tiek Vilniuje, tiek kitose vietose, bet anie du atsitikimai buvo unikalūs. Žinoma, ten būta ypatingo konteksto: žiema, vargas, namų netektis, kiti praradimai, ilgesys. Tokie dalykai visada veikia. Tačiau tas kontekstas man šiandien ir sufleruoja, kuria linkme galėtų judėti religinė tolerancija ir kaip iš tiesų mandagus pakantumas ar tik proginis ekumenizmas bei tarpreliginis bendravimas gali peraugti į tikrą solidarumą, palaimintąją Dievo vaikų vienybę.

Krikščionių laukia nelengvi laikai. Mes tapsime ir jau dabar kai kur tampame marginalais šių laikų visuomenėse. Kalbama apie tai, kad Europa pavargusi nuo krikščionybės. Cituoju anglų jėzuito Johno McDade‘o straipsnį: „Mes pernelyg daug pasakėme Europai, ir Europa daugiau nebenori mūsų klausytis, o tokia psichologinė būklė labai sunkiai pasiduoda mėginimams ją keisti. Kaip iš naujo evangelizuoti kultūrą, kuri tapo kurčia ją pagimdžiusiai dvasinei patirčiai?“ Toliau autorius prognozuoja, jog Bažnyčios laukiantis patyrimas, analogiškas žydų bendruomenės patyrimui per du tūkstančius krikščioniškos Europos metų. Tai reiškia – būti pakraštyje, būti pogrindžio kultūra, kuri vis dėlto ir toliau geba praturtinti kiekvieną žmogų.

Religinė tolerancijos, ekumenizmo bei tarpreliginio dialogo principas pasiekia turbūt aukščiausią savo teorinę formuluotę II Vatikano susirinkimo dokumentuose. Nieko daugiau čia negalima pridurti. Toliau, man rodos, lieka du keliai: gražaus, kultūringo bendravimo, pakantumo, bendros socializacijos kelias arba kelias, kuriame siekiama meilės. Ne retoriškai, o pačia tikriausia prasme (bent jau Europoje) „mažąja kaimene“ tampanti krikščionybė Apvaizdos nuosekliai stumiama į meilės kelią ir atranda esminę prielaidą tai meilei megztis ir išsilaikyti – savo mažumą ir silpnumą. Visų laikų religiniai konfliktai vienaip ar kitaip susiję su „didžiojo brolio“ vaidmeniu bei pretenzijomis, o tai šiandien paprasčiausiai neturi jokios galimybės toliau egzistuoti. Ko gero, tai paties dangaus ženklas ir dovana.

Bendri socialiniai uždaviniai, kova dėl bendro gėrio, kultūrinis aktyvumas kuria įvairius ryšius, bet ne meilę. Tik nublokšti į pakraštį ir suvokę savo pažeidžiamumą, krikščionys iš tiesų gali su meile pulti vienas kitam ant kaklo. Taip pat ir kitų religijų atstovams. Be baimės prarasti savo tapatybę ir išduoti tiesą. Šiandien visoms religijoms galų gale lieka ta pati tiesa – liudyti Dievą ir išlaikyti jam atvirą vietą nūdienos pasaulyje. Kaip niekada anksčiau esame vieni kitiems reikalingi.

Nepasakysiu nieko originalaus prisipažindamas, jog nemėgstu žodžio „tolerancija“. Jis man pernelyg prėskas, atsargus ir miglotas. Su juo nepešiau beveik nieko vertinga trokšdamas iš „vyresniojo brolio“ pozicijų pažinti ir priartinti sau kitų religijų dvasinius turtus. Tik tada, kai gyvenimo aplinkybės buvo apiplėšusios ir nužeminusios, švystelėjo tai, kas iš tiesų tapo kito pažinimu ir priėmimu. Tapo užuomina apie vienybę, kuri randasi ir eina per meilę. Nuostabu, kad tai nepareikalauja mainais tavo religinės tapatybės. Ten, meilėje, kaip visi žinome, paprasčiausiai ima ir dingsta sąvoka „svetimas“.