2012 03 10

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

7 min

Dr. Lobsang Sangay: „Neprievarta ir demokratija yra vieni iš kertinių mūsų principų“

EPA nuotrauka

Kovo 10 d. minint Tibeto nacionalinio sukilimo metines, Tibeto dvasinis lyderis Dalai Lama XIV kasmet išplatindavo kreipimąsi į Tibeto tautą bei visą pasaulį. Prieš metus Dalai Lamai atsisakius Tibeto politinio vadovo pareigų, demokratiniu būdu Tibeto ministru pirmininku išeivijoje buvo išrinktas dr.Lobsangas Sangay. Šiais metais minint 53-iąsias Tibeto nacionalinio sukilimo metines, į okupuotą Tibeto tautą, tibetiečius išeivijoje ir visus, neabejingus Tibeto likimui, kreipimąsi pirmą kartą išplatino Tibeto ministras pirmininkas išeivijoje Lobsangas Sangay.

Šiandien, minėdamas 53-iąsias Tibeto nacionalinio sukilimo metines ir ketvirtąsias masinių protestų, kurie prasidėjo pačiame Tibete 2008-aisiais, metines, visų pirma siūlau išreikšti pagarbą tiems drąsiems žmonėms, kurie tiek daug paaukojo Tibeto labui. Nors Kinijos Liaudies Respublika yra okupavusi Tibetą jau 53-ejus metus, tibetiečių dvasia ir tapatumas išlieka nepalaužiami.

Nuotraukos šaltinis www.dalailama.com

Naudodamasis proga reiškiu pagarbą Jo Šventenybei Dalai Lamai už jo įžvalgumą, vadovavimą ir nuoseklią visiems gero linkinčią laikyseną. Taip pat reiškiu giliausią pagarbą mūsų vyresniosios kartos atstovams, kurių nenuilstamų pastangų dėka per visus šiuos daugiau kaip penkiasdešimt metų mūsų judėjimas kas kartą augo ir dinamiškai vystėsi.

 

Prieš metus, kai Jo Šventenybė Dalai Lama paskelbė apie savo politinės galios perdavimą demokratiniu būdu išrinktam lyderiui, tibetiečiai sunerimo ir ėmė jį maldauti pakeisti savo sprendimą. Šiandien pasaulis pripažįsta ir palaiko Jo Šventenybės įžvalgumą bei kilniadvasiškumą. Surengę 2011-aisiais laisvus, sąžiningus ir visuotinus parlamento bei ministro pirmininko rinkimus, kuriuose dalyvavo tiek išeiviai, tiek daugiau kaip keturiasdešimties diasporų nariai, tibetiečiai patvirtino, kad sklandžiai žengia demokratinių permainų keliu.

Jaučiuosi didžiai pagerbtas dvasinių palaiminimų, teisinių bei politinių galių bei tęstinumo, kuriais mane apdovanojo Jo Šventenybė Dalai Lama. Per mano inauguracijos ceremoniją, 2011 metų rugpjūčio 8 dieną, Jo Šventenybė pasakė: „Kai buvau jaunas, vyresnysis regentas Takdragas Rinpoche man perdavė Sikyong‘ą (politinį vadovavimą), o šiandien aš Sikyong‘ą perduodu jaunajam Lobsangui Sangay‘ui… Tai atlikdamas įgyvendinu savo ilgai puoselėtą tikslą.“

Esu labai sujaudintas to solidarumo ir palaikymo, kurių sulaukiau iš Tibete gyvenančių tibetiečių tiek per rinkimus, tiek ir pradėjęs eiti šias politines pareigas. Mane giliai sukrėtė daugybė susitikimų su Tibete gyvenančiais tibetiečiais, kurių metu jie nuoširdžiai skyrė man savo maldas ir reiškė savo paramą.

EPA nuotrauka

Įkvėptas šio istorinio Jo Šventenybės politinės galios perdavimo, kurį sutvirtino iš Tibeto žmonių gautas mandatas, ir padrąsintas paramos, kurios susilaukiau iš Tibete gyvenančių tibetiečių, galiu su pasididžiavimu ir įsitikinimu tvirtinti, kad Centrinė Tibeto administracija (CTA) teisėtai atstovauja visiems šešiems milijonams tibetiečių ir kalba visų jų vardu.

Pekino viltis, kad kartų kaita Tibeto vadovybėje galinti susilpninti Tibeto laisvės siekį, neišsipildė ir niekada neišsipildys. Naujoji išsilavinusių tibetiečių karta tik dar labiau sustiprins Tibeto dvasią, vadovavimas įgaus daugiau dinamiškumo ir palaikys tibetiečių judėjimą iki pat Tibeto nepriklausomybės atkūrimo.

Jeigu Kinijos valdžia nori įrodyti, kad jos teiginiai apie tai, jog tibetiečiai džiaugiasi laisve ir lygybe, yra teisingi, ji turi leisti surengti Tibete demokratinius, skaidrius, laisvus ir sąžiningus rinkimus. Per visus 53-ejus Tibeto okupacijos metus vadinamajame Tibeto autonominiame regione (TAR) nė vienas tibetietis nebuvo užėmęs Partijos sekretoriaus posto. Visuose vadovaujančiuose postuose vyrauja kinai. Jie taip pat sudaro daugiau kaip 50 nuošimčių viešojo sektoriaus darbuotojų skaičiaus. Septyniasdešimt nuošimčių privataus sektoriaus įmonių priklauso kinams arba jie jas valdo. Keturiasdešimt nuošimčių Tibeto aukštųjų mokyklų ir koledžų absolventų yra bedarbiai.

EPA nuotrauka

Tibeto klausimas yra kur kas platesnio pobūdžio, negu vien tik šešių milijonų tibetiečių teisės ir gerovė. Unikali Tibeto kultūra, jos turtinga kalba, dvasingumas ir istorija turi būti išsaugoti. Tibeto plynaukštė yra Mūsų žemės „trečiasis polius“, kuriame, po Šiaurės ir Pietų polių, yra gausiausios ledynų sankaupos. Tibeto ledynai duoda pradžią dešimčiai didžiųjų upių, jie tiesiogiai veikia daugiau kaip 1,5 milijardo gyventojų likimą. Kinijos ekonomikos reikmėms kasmet sunaudojami milijardų dolerių vertės gamtos ištekliai. Per keletą dešimtmečių miško pramonė išnaikino beveik pusę Tibeto miškų masyvų. Šių visuotinių išteklių, kurių tikrieji šeimininkai nuo amžių buvo tibetiečiai, valdymas turėtų būti mūsų visų rūpestis.

Kinija, 1949-aisiais įsiveržusi į Tibetą, tibetiečiams pažadėjo nuvesti juos į „socialistinį rojų“. Tuo tarpu iš tikrųjų tibetiečius pradėta traktuoti kaip antrarūšius piliečius. Susirinkę į taikius mitingus reikalauti kertinių žmogaus teisių ir laisvių, kaip tai yra numatyta Kinijos konstitucijoje, tibetiečiai yra areštuojami ir žudomi, prieš juos panaudojami šaunamieji ginklai. Taip atsitiko ir surengus taikius protesto mitingus šių metų sausio 23–24 dienomis, kai Kinijoje buvo švenčiami Naujieji metai. Tibeto autonominio regiono partijos funkcionieriams buvo duotas nurodymas būti pasirengusiems „karui“ su protestuotojais.

Kaip visiška priešingybė paminėtini įvykiai Vukane (Wukan, Guangdon provincija). Čia kilę kinų gyventojų protestai tęsėsi ištisas savaites. Į jų nusiskundimus buvo atsižvelgta: vienas iš protestuotojų vadovų buvo paskirtas naujuoju Partijos sekretoriumi, provincijos valdžia leido vietos gyventojams surengti laisvus rinkimus.

EPA nuotrauka

Intelektualai, menininkai ir visuomenės atstovai Tibete suiminėjami ir sodinami į kalėjimus. Pastaruoju metu iš Indijos grįžtantys tūkstančiai piligrimų yra areštuojami, daugelis jų dingo be žinios. Tibetiečiai, įskaitant vienuolius ir vienuoles, verčiami išsižadėti Dalai Lamos ir lankyti politinio perauklėjimo užsiėmimus. Užsieniečiams ir užsienio šalių žiniasklaidos atstovams draudžiama įvažiuoti į tibetiečių apgyvendintas teritorijas.

Vienas kinų mokslininkas neseniai tvirtino, kad „Tibeto sostinėje Lhasoje kinų yra daugiau negu tibetiečių, policininkų – daugiau negu vienuolių, o vaizdo stebėjimo kamerų – daugiau negu langų.“ Ištisas regionas gyvena nepaskelbtos karo padėties sąlygomis.

Kinija Tibeto teritorijoje įrengė daug karinių oro uostų, dislokavo gausias karines pajėgas, pradėjo tiesti geležinkelio linijas pasienio su kaimyninėmis šalimis link. Tibetas tapo vienu iš labiausiai militarizuotų teritorijų regione.

Nėra jokių galimybių reikšti protestą įprastinėmis priemonėmis – tokiomis kaip bado streikais, demonstracijomis ar netgi taikiais susirinkimais. Todėl tibetiečiai priversti imtis kraštutinių veiksmų. Vienas iš tokių ekstremalių veiksmų – susideginimai. Nuo 2009-ųjų susidegino jau 26 tibetiečiai. Jo Šventenybė Dalai Lama ir Centrinė Tibeto administracija niekada nepritarė tokiems drastiškiems veiksmams. Tačiau, nepaisydami mūsų raginimų, tibetiečiai tęsia tokius veiksmus. Vien per šiuos metus jau susidegino 14 asmenų. Atsakomybė už tai vienareikšmiškai krinta ant kietakakčių Pekino vadovų. Susideginimai – tai empatiškas protestas prieš tuščius vadinamojo „socialistinio rojaus“ pažadus.

Tibetiečių kova nėra nukreipta prieš Kinijos žmones ar Kiniją, kaip tautą. Ji nukreipta prieš KLR vyriausybės vykdomą politiką. Kinijos vadovai turi suvokti problemų Tibete esmę ir suprasti, kad jas išspręsti prievartos būdu neįmanoma.

Tragiškos situacijos Tibete akivaizdoje raginu Pekiną priimti mūsų siūlomą vidurio kelio politiką, kurios siekis – tikroji Tibeto autonomija remiantis Kinijos konstitucija. Tai mes siūlome 2008 metais paskelbdami Memorandumą, o 2010-aisiais – notą. Nepaisydama Taivano pasipriešinimo, Kinija siūlo jam plačią autonomiją, jeigu jis sutiktų vėl prisijungti prie Kinijos. Kodėl tibetiečiams iki šiol nesuteikiama tikroji autonomija, kaip tai numatyta Kinijos konstitucijoje?

EPA nuotrauka

Viliamės, kad naujai ateisiantys Kinijos vadovai bus pakankamai išmintingi ir pripažins, jog ilgai besitęsusi tvirtos rankos politika nepasiteisino, ir inicijuos esminius pokyčius. Dėl abipusės gerovės mes pasirinkome nuosaikaus sprendimo kelią, nors istoriškai Tibetas turėjo nepriklausomos valstybės statusą, o tibetiečių teisę į apsisprendimą garantuoja tarptautinė teisė. Tam neabejingi Kinijos intelektualai ir kiti piliečiai turėtų pasistengti išsiaiškinti tiesą ir suprasti, kodėl tibetiečiai protestuoja ir ryžtasi susideginti. Dialogas ir taikus Tibeto klausimo sprendimas geriausiai atitinka Kinijos, jos žmonių ir tibetiečių interesus.

Esame pasirengę siųsti atstovus dialogui atnaujinti, nepaisydami tos aplinkybės, kad Kinijos atstovas iš Jungtinio darbo fronto departamento pastaruoju metu pagrindinę savo energiją skiria kelionėms po pasaulį ir šiurkštiems išpuoliams prieš Jo Šventenybę Dalai Lamą ir CTA, vadovaujamą Ministro Pirmininko. Tokiomis savo pastangomis kinai tik dar labiau aktualizuoja Tibeto klausimą tarptautinėje plotmėje.

Žmogaus teisių pažeidinėjimai buvo kertinė Jungtinių Tautų įkūrimo priežastis. Raginu Jungtines Tautas atsigręžti į pagrindinį savo tikslą ir atkreipti savo dėmesį į krizę Tibete – paskirti specialųjį atstovą, kuris aplankytų Tibetą ir susipažintų su padėtimi vietoje.

Tarptautinė bendruomenė ir žiniasklaida turėtų pasiųsti į Tibetą delegaciją, kuri surinktų faktais paremtą informaciją ir nuplėštų cenzūros bei dezinformacijos kampanijos nuleistą uždangą. Reporterių be sienų teigimu, „net Pchenjanas (Šiaurės Korėja) įsileidžia užsienio žurnalistus, ko negalima pasakyti apie Lhasą“.

EPA nuotrauka

Kreipiuosi į ASEAN ir SAARC pareigūnus bei valstybes-nares, ragindamas atsižvelgti į Tibeto geopolitinį bei aplinkosauginį poveikį milijardams Azijos gyventojų ir įtraukti į savo darbotvarkes Tibeto klausimą. Kinijos dalyvavimas sprendžiant Tibeto klausimą prisidėtų prie taikios kaimynystės puoselėjimo bei stabilumo regione užtikrinimo.

Mano mieliems bičiuliams tibetiečiams dabar atėjo metas parodyti savo solidarumą ir paramą mūsų broliams ir sesėms Tibete. Kaip prioritetą turime iškelti išsilavinimą, kad mūsų išsilavinę ir pilietiški tautiečiai galėtų tapti veržliais lyderiais, galinčiais palaikyti ir vesti judėjimą iki pat laisvės Tibete atkūrimo. Kashag‘as (Vyriausybė) prašo kiekvieną trečiadienį kartoti mantras ir maldas už tuos, kurie paaukojo savo gyvybes dėl Tibeto. Jaunesniosios kartos tibetiečiai tą dieną turėtų išreikšti pasididžiavimą savo kultūra bei tapatumu apsirengdami tautinius tibetiečių drabužius, kalbėdami tibetietiškai ir valgydami tibetietišką maistą.

Tegul 2012-ieji tampa Tibeto lobizmo metais. Šiais metais raginu visus tibetiečius ir mūsų bičiulius kreiptis nacionaliniu lygmeniu į rinktus atstovus ir Vyriausybių narius. Aiškinkite jiems apie Tibetą ir apie Jo Šventenybės Dalai Lamos bei CTA dedamas pastangas. Inicijuokite diskusijas apie Tibetą ir siūlykite teisės aktų projektus Tibetui ir Tibeto žmonėms paremti. Skleiskite informaciją apie Tibeto demokratinius siekius ir Tibeto politinių lyderių bei CTA tikslus.

Keturioliktoji Vyriausybė (Kashag‘as) dės didžiausias pastangas, siekdama įgyvendinti mūsų didįjį tikslą, imsis priemonių, idant Tibeto žmonės ir institucijos perimtų vienybės, atvirumo naujovėms, pasitikėjimo savimi principus ir tinkamai pasirengtų XXI amžiui. Vyriausybės vardu dar kartą raginu visus tibetiečius ir jų bičiulius, rengiančius įvairias solidarumo akcijas, užtikrinti, kad visi šie veiksmai vyktų taikiai, laikantis vietos įstatymų ir su joms prideramu orumu. Nepamirškime, kad neprievarta ir demokratija yra vieni iš kertinių mūsų principų.

EPA nuotrauka

Tibeto žmonės ir dabartinė Vyriausybė yra išskirtinai palaiminti galėdami veikti Jo Šventenybės XIV Dalai Lamos artumoje. Vyriausybė išreiškia vienareikšmį palaikymą Jo Šventenybės istoriniam 2011 metų rugsėjo 24 dienos kreipimuisi dėl jo reinkarnacijos. Esame įsitikinę, kad tik Jo Šventenybė turi teisę nuspręsti dėl savo reinkarnacijos. Komunistinės Kinijos vyriausybė neturi jokios teisės kištis į šį klausimą.

Noriu pasinaudoti proga padėkoti visoms vyriausybėms, ypač Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos ir Azijos, taip pat – organizacijoms, Tibeto rėmimo grupėms ir pavieniams asmenims, remiantiems Tibeto žmones. Labai vertiname visų jūsų paramą. Visus mūsų senus ir naujus bičiulius raginu stiprinti Tibeto rėmimo grupes visame pasaulyje. Šiuo kritiniu laikotarpiu jūsų parama mums svarbi kaip niekada. Vyriausybė taip pat aukštai vertina bendradarbiavimą su Tibeto parlamento tremtyje nariais ir tikisi vaisingo bendradarbiavimo darbuojantis Tibeto ir Tibeto žmonių labui.

Tibeto žmonių vardu reiškiu giliausius ir nuoširdžiausius padėkos jausmus Indijos vyriausybei ir jos žmonėms už jų kilniadvasišką svetingumą ir palankumą, kuriuos jie nuosekliai reiškia visu tuos penkis dešimtmečius. Nuo to laiko, kai tapau Tibeto žmonių politiniu lyderiu, mano dėkingumas dar labiau sustiprėjo. Širdingas ačiū!

Galiausiai noriu kreipti į savo brangiuosius brolius ir seses Tibete. Noriu pasakyti jums, kad kasdieną esame su jumis savo širdimi ir maldomis. Žengsime drauge petys į petį, kol tibetiečiai atgaus laisvę ir Jo Šventenybė Dalai Lama grįš į Tibetą. Meldžiu Jo Šventenybei Dalai Lamai ilgų gyvenimo metų. Tegul mūsų ilgai puoselėtas laisvės ir Sniegynų šalies suvienijimo siekis kuo greičiau tampa tikrove!

Vertė Gintaras Dručkus