2012 03 12

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mirė JAV Lietuvių katalikų mokslo akademijos prezidentas Juozas Rygelis

2012 m. kovo 10 d. Anapilin iškeliavo Juozas Rygelis – žymi Vištyčio krašto asmenybė, ilgametis Amerikos lietuvių kultūros archyvo (ALKA) pirmininkas, JAV Lietuvių katalikų mokslo akademijos prezidentas, garsus mechanikos inžinierius, aktyvus JAV lietuvių visuomenininkas.

Juozas Rygelis. Nuotrauka iš laikraščio „Draugas“ archyvo

Jis gimė 1920 m. rugpjūčio 12 d. netoli Vištyčio, Eglupiuose, Pajevonio valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. 1942 m. baigė dr. J. Basanavičiaus gimnaziją Vilkaviškyje. Vėliau studijavo mechaniką VDU Kaune. 1944 m. nuo sovietų okupacijos pasitraukė į Vokietiją, 1944–1949 m. tęsė studijas Darmstadto technikos universitete. 1948 m. Hanau DP stovykloje Vokietijoje J. Rygelis susipažino su savo būsima žmona, tuo metu dar gimnaziste, Aldona – garsaus vaikų gydytojo Vinco Trečioko ir Onutės Putvinskaitės, Vlado Putvinskio, Šaulių sąjungos įkūrėjo, anūke. 1949 m. Vokietijoje J. Rygelis baigė universitetą, įgydamas metalofizikos ir diplomuoto inžinieriaus diplomą su teise dirbti visoje Europoje. Gabiam jaunuoliui stipendiją siūlė ir kvietė studijuoti filosofiją Sorbonos universitetas Prancūzijoje. Tačiau 1949 m. jis persikėlė į JAV.

Nuo pat atvykimo į Ameriką, J. Rygelis įsitraukė į lietuvišką veiklą, dirbo su ateitininkų organizacija Niujorke, Bridgeporte įkūrė lietuvių bendruomenės apylinkę. Jis visada rėmė lietuvišką spaudą, aktyviai dalyvaudavo lietuviškame gyvenime. Dirbdamas cukraus fabrike J. Rygelis pateikė įrenginių patobulinimų. Persikėlęs dirbti dizaineriu į „Greer Hydraulic“ bendrovę, sukonstravo automatinius ventilius ir hidraulinius akumuliatorius, kurie ir dabar turi paklausą. 1953 m. pradėjo dirbti dizaineriu Stamforde, CT. Nuo 1954 m. dirbo dinamikos inžinieriumi „Singer“ korporacijoje. Tobulinosi Masachusettso technologijos institute, Kolumbijos universitete, Brooklyno politechnikos institute, NY, Bridgeporto universitete, CT. Aviacijos bendrovėje AVCO dirbo analitiku ir dizaineriu, vėliau vadovavo įvairioms laboratorijoms.

1970–1990 m. dirbo dinamikos inžinieriumi konsultantu „Singer Kearfott Guidance and Navigation Division“. Patobulino daug gamtos procesų ir įrankių. Savo išradimus skelbė moksliniuose straipsniuose „AVCO Lyconing Division“ (1967, 1970). Keletas mechanikos išradimų patentuoti. J. Rygelis priklausė Amerikos mechanikos inžinierių draugijai (ASME), buvo Niujorko, NY, skyriaus sekretorius, „Dale Carnegy“ klubo narys.

Nuo 1990 m. Juozas ir Aldona Rygeliai gyveno Putname, Konektikuto valstijoje. Nuo 1992 m. J. Rygelis buvo JAV Lietuvių katalikų mokslo akademijos prezidentas. Aktyviai dalyvavo lietuvių visuomeninėje veikloje Jungtinėse Amerikos Valstijose, veikė ateitininkų sąjungoje, buvo ilgametis LKMA JAV skyriaus sekretorius ir ALKos pirmininkas, iždininkas, JAV LB Konectikuto apygardos pirmininkas. J. Rygelis už jo nuoširdžią ir ilgametę lietuvišką veiklą ir pasiaukojimą ALKai yra apdovanotas JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos Padėkos raštu.

Žydronė Kolevinskienė