2012 03 30

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Pasitinkant Žemaičių krikšto 600-ąsias metines

2013 metais minėsime Žemaitijos krikšto 600-ųjų metų jubiliejų, prisimindami XV amžiaus įvykius, nulėmusius galutinį krikščionybės įsigalėjimą tuometinėje Europoje.

1413-aisiais, praėjus 3 metams po Žalgirio mūšio, Vytautas ir Jogaila ėmėsi Žemaitijos krikšto, kadangi net kelis kartus Vokiečių ir Livonijos ordinams dovanoti žemaičiai taip ir nebuvo apkrikštyti. Visuotiniame Bažnyčios susirinkime Konstancoje 1416 metais žemaičių delegacija, įrodinėdama, jog Lenkijos ir Lietuvos valdovai jau pradėjo žemaičių krikštą, prašė susirinkimą pavesti Vilniaus ir Lvovo vyskupams įkurti Žemaičių vyskupiją. Gavę tokį Visuotinio Bažnyčios susirinkimo pavedimą Vilniaus vyskupas ir Lvovo arkivyskupas 1417 metais išvyko krikštyti žemaičių. Medininkuose (Varniuose) jie įsteigė Žemaičių vyskupiją, konsekravo katedrą ir vyskupu paskyrė Motiejų Trakiškį. Praėjus dar keliems dešimtmečiams paskutinės pagonių salos krikščioniškoje Europoje nebeliko.

Prie krikščioniškojo tikėjimo skleidimo, siekiant prie Bažnyčios priartinti lietuviškąją kultūrą bei kalbą, labai daug prisidėjo Žemaičių vyskupas Merkelis Giedraitis, žymus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės veikėjas. Kažin, ar be jo paramos kanauninkas Mikalojus Daukša būtų išvertęs į lietuvių kalbą ir išleidęs Jokūbo Ledesmos „Katekizmą“ (1595 metais) bei Jokūbo Vujeko „Postilę“ (1599 metais). Vyskupas Merkelis Giedraitis sudarė palankias sąlygas baigti ir išleisti pirmąją spausdintą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją (1582 metais).

Carinės okupacijos metais kitas garsus Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius rūpinosi katalikybės ir lietuviškos savimonės ugdymu bei blaivybės propagavimu, o uždraudus lietuvišką spaudą organizavo lietuviškų knygų spausdinimą Mažojoje Lietuvoje bei jų platinimą, taip pat steigė lietuviškas parapines mokyklas. Tuo būdu buvo padėti pamatai Lietuvos valstybės atkūrimui 1918 metais. Paskutinysis Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius buvo su misija nuvykęs į Vokietiją, siekiant Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo. Įkuriant 1926 metais Lietuvos bažnytinę provinciją, Žemaičių vyskupystė buvo padalyta į Kauno arkivyskupiją, Telšių ir Panevėžio vyskupijas.

Proga atsigręžti į Žemaitijos krikščioniškąjį paveldą

Norėdama paminėti Žemaičių krikšto bei vyskupijos 600-ąsias metines Lietuvos vyriausybė dar 2008 metais parengė specialių priemonių programą 2009-2017 metams bei įsteigė jos priežiūros komisiją. Programa apima tris etapus: pirmasis – 2009–2011 metai, antrasis – 2012–2014 metai, trečiasis – 2015–2017 metai. Į programos vykdymą įtrauktos Lietuvos vyskupų konferencija, Kauno arkivyskupija bei Telšių vyskupija, įvairios ministerijos, savivaldybės bei institucijos. Šia programa, kuriai numatyta lėšų net kelios dešimtys milijonų litų, bus siekiama įamžinti svarbiausius su Žemaičių krikštu, Žemaičių vyskupystės istorija susijusius objektus, vietas ir asmenybes, atlikti objektų tvarkybos bei statybos darbus, įrengti infrastruktūrą, sudarant sąlygas piligrimams bei turistams aplankyti su Žemaičių krikštu susijusias vietas, taip pat didelis dėmesys bus skiriamas informacijos apie Žemaičių krikštą sklaidai Lietuvoje ir pasaulyje.

2013 metais Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungai, tad tai bus puiki galimybė Žemaičių krikšto jubiliejų paminėti ir Europos kontekste.

Jubiliejaus tikslas – atnaujintas tikėjimas

Telšių vyskupija, rengdamasi Žemaičių krikšto paminėjimui, akcentuoja, jog svarbiausias visų jubiliejinių metų tikslas – Evangelijos žinios skleidimas, atnaujinant krikščionių tikėjimą. Jubiliejiniais metais bus siekiama atskleisti Krikšto ir Katalikų Bažnyčios reikšmę visos Lietuvos raidai, įtvirtinant Lietuvos valstybės tarptautinį pripažinimą ir jos įsiliejimą į Vakarų Europos politinį, kultūrinį ir ekonominį gyvenimą. Telšių vyskupija, ruošdamasi 2013 metų jubiliejui, kviečia krikščionis aktyviai dalyvauti jubiliejaus programoje, ieškant glaudaus asmeninio susitikimo su Dievu, nesitenkinant vien paviršutiniais renginiais. Dekanatuose bei parapijose tikintieji skatinami siekti dvasinio atsinaujinimo, ypatingą dėmesį skiriant katechezei. Akcentuojama bendruomeniškos maldos svarba bei aktyvus dalyvavimas savanorystėstėje ir caritatyvinėje veikloje.

Pagrindiniai 2013 metų renginiai vyks Telšių vyskupijoje. Vienas ryškiausių 2013 metų programos akcentų – III Telšių vyskupijos Eucharistinis kongresas liepos 29 –rugpjūčio 4 dienomis. Kongreso renginiai vyks Žemaičių Kalvarijoje, Telšiuose ir Varniuose, jo metu vyks konferencijos, Šv. Mišios, Švč. Sakramento adoracijos, procesijos. Taip pat bus organizuojamos kryždirbių mugės, dievdirbių parodos. Lietuvos Vyskupų Konferencija į Žemaičių krikšto minėjimo iškilmes yra pakvietusi Šventąjį Tėvą, tačiau, pasak monsinjoro J. Borutos SJ, nėra aišku, ar jis atvyks, kadangi tuo metu yra numatytas Šv. Tėvo vizitas Brazilijoje. Jei Šv. Tėvas neatvyktų, būtų tikimasi sulaukti jo legato.

Parengė Rasa Baškienė