2015 04 01

James Martin SJ

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Reikia pagalbos

Malda nusivylusiam katalikui

Brangusis Dieve, kartais aš labai nusiviliu Tavo Bažnyčia. Žinau, kad nusiviliu ne aš vienas. Tiek daug Tavo Bažnyčią mylinčių žmonių jaučiasi nusivylę Kristaus Kūnu žemėje. Kunigai ir diakonai, vienuoliai – broliai ir seserys – gali taip pat jaustis nusivylę. Esu tikras, jog net vyskupai ir popiežiai kartais pasijunta nusivylę. Mes vis labiau jaudinamės, rūpinamės, nerimaujame ir pykstame, o kartais ir piktinamės, nes Tavo dieviškoje institucijoje, mūsų namuose, yra daug nuodėmingų žmonių. Visai kaip aš. Tačiau labiausiai nusiviliu, kai matau, kad yra dalykų, kuriuos reikia keisti, o aš neturiu tam galios.

Taigi, o Dieve, man reikia Tavo pagalbos.

Padėk man atsiminti, kad Jėzus pažadėjo, jog jis bus su mumis iki laikų pabaigos ir kad Tavo Bažnyčiai visada vadovauja Šventoji Dvasia, net jei man nelengva tai įžvelgti. Kartais pasikeitimai įvyksta staiga, ir Dvasia mus nustebina, bet dažniausiai pokyčiai Bažnyčioje vyksta lėtai – Tavo, Dieve, – ne mano – laiku. Padėk man būti tikram, kad grūdai, kuriuos su meile sėju į Tavo Bažnyčios dirvą, vieną dieną sužydės.

Taigi suteik man kantrybės.

Padėk man suprasti, kad visais laikais Tavo Bažnyčioje būta ginčų ar konfliktų. Jie siekia laikus, kai dar Petras ir Pauliaus ginčijosi tarpusavyje. Ir niekada nebuvo taip, kad Tavo Bažnyčios nariai būtų buvę be nuodėmės. Pradedant Petru, išsižadėjusiu Jėzaus, Jam kenčiant. Kodėl šiandien Bažnyčia turėtų būti kitokia nei tuomet, kai joje dar būta žmonių, pažinojusių Jėzų žemėje?

Suteik man išminties.

Padėk man pasitikėti Prisikėlimu. Prisikėlęs Kristus mums primena, kad visada esama vilties ir ko nors naujo. Mirtis niekada nėra paskutinis žodis mums, kaip ir neviltis. Padėk man prisiminti, kad savo mokiniams pasirodęs prisikėlęs Kristus buvo su nukryžiavimo žaizdomis. Kaip Kristus, taip ir Bažnyčia visada yra žaizdota, bet visada neša malonę.

Suteik man vilties.

Padėk man tikėti, kad Tavo Dvasia gali padaryti viską: iškelti šventuosius, kai mums jų labiausiai reikia, suminkštinti širdis, kai jos, regis, užkietėja, atverti protus, kai, regis, jie užsidaro, įkvėpti pasitikėjimą, kai viskas atrodo prarasta. Padėk mums padaryti tai, kas atrodo neįmanoma, iki tol, kol nepadaryta. Juk ta pati Dvasia, kuri atvertė Paulių, įkvėpė Augustiną, pašaukė Pranciškų Asyžietį, paskatino Kotryną Sienietę, paguodė Ignacą Lojolą, suramino Teresie Lizjietę, išjudino Joną XXIII, lydėjo Kalkutos Teresę, stiprino Dorotėją Dei ir drąsino Joną Paulių II, – ta pati Tavo Dvasia yra su mumis ir šiandien, nepraradusi nė trupučio savo galios.

Suteik man tikėjimą.

Padėk man prisiminti visus Tavo šventuosius. Daugumai jų buvo daug blogiau nei man. Kartais jie nusivildavo Tavo Bažnyčia, kartais grūmėsi su ja ar būdavo jos persekiojami. Bažnyčios vadovų sprendimu Joana Arkietė buvo sudeginta ant laužo. Ignacas Lojola buvo įmestas į inkvizicijos kalėjimą. Marija MacKillop buvo ekskomunikuota. Jeigu jie galėjo pasitikėti Tavo Bažnyčia tų sunkumų sūkuryje, vadinasi, galiu ir aš.

Suteik man drąsos.

Padėk man išlikti ramiam, kai žmonės sako, kad aš nepriklausau Bažnyčiai, kad esu eretikas, nes mėginu ką nors keisti, kad būtų geriau, arba kai sako, kad nesu geras katalikas. Aš žinau, kad buvau pakrikštytas. Tu, Dieve, pašaukei mane vardu į savo Bažnyčią. Iki paskutinio atodūsio padėk man prisiminti, kaip šventieji Krikšto vandenys priėmė mane į Tavo šventą nusidėjėlių ir šventųjų šeimą. Tegul balsą, pašaukusį mane į Tavo Bažnyčią, aš girdėsiu, kai kiti balsai man sakys, kad nesu ten laukiamas.

Suteik man ramybę.

Labiau už viską prašau: padėk man visas savo viltis sudėtį į Tavo Sūnų. Mano tikėjimas yra Jėzuje Kristuje. Suteik man tik jo meilę ir jo malonę. Vien to man pakanka.

Dieve, padėk man ir savo Bažnyčiai.

Amen.

 Help Wanted

America, 2012 rugpjūtis

Iš anglų kalbos išvertė t. Vidmantas Šimkūnas, SJ