2013 03 25

bernardinai.lt

nemunas

Vidutinis skaitymo laikas:

8 min

Gasparas Aleksa. Kelionė be pabaigos

Evgenios Levin nuotrauka

Gyventi draudžiama užmiršti

Lietuvių rašytojai retai palieka nuoširdžių testamentinių tekstų skaitytojams ir sielos bičiuliams. Jurga Ivanauskaitė paliko. Ne vien knygas, straipsnius, paveikslus, giliai atmintyje įstrigusį įstabios asmenybės įspūdį…

Dažnai mintimis grįžtu į akimirkas, kai teko būti Jurgos bendraminčiu, veikti kartu, patirti džiugių laimėjimų – kaip tada mums, Lietuvos fondo „Tibetas“ ir organizacijos „Tarptautinė amnestija“ Vilniaus grupės nariams ir rėmėjams, atrodė.

Tačiau laikui tirpstant begalybėje vis rečiau iškyla Jurgos šypsena, įsiminta atsisveikinant Antakalnio gatvėje po įspūdingų piketų dėl Tibeto sąžinės kalinių 1994 m. vasarą.

Kas Jurgą skatino ginti tolimoje šalyje gyvenančius žmones? Ginti drąsiai ir užtikrintai. Net sujaukiant galingos Kinijos valstybės tuometinio vicepremjero ir užsienio reikalų ministro Qian Qichenio vizito planus Lietuvoje.

Po šio svečio apsilankymo Jurga rašė: „Man gėda gyventi šalyje, kurią valdo mankurtai.“

Ar Lietuvos valdžia buvo pajėgi Jurgą suprasti?

Ko reikėtų neužmiršti bandant atsakyti į aktualų klausimą: ,,Ar šiandien Lietuvos pilietis, formuojamas reality politic žiniasklaidos, gali išlikti doras žmogus?“

Intelektualų požiūris kartais svarbus visuomenei. Tibeto klausimas anuomet buvo, o ir šiandien yra tam tikras piliečių sąžinės lakmuso popierėlis. Nuo 1949 m. kinų okupaciją kenčiančiame Tibete gyvieji žmonių fakelai siuntė ir siunčia mums laisvės ištroškusių žmonių žinią.

Jurgos širdis jautriausiai priėmė šią žiaurią neteisybę: „Tibeto tragedija nepaprastai ryškiai atspindi visos XX a. istorijos esmę – tai, kas prasidėjus okupacijai jame vyko ir tebevyksta, yra dvasinės laisvės kova su prievarta, Išminties, kurią iškelia širdis, kova su pavergto proto žiniomis, taurios individo vertės kova su gyvuliškais minios instinktais, idealizmo kova su cinizmu, tikėjimo aukščiausiąja žmogaus paskirtimi, kurios link veda dvasinio tobulėjimo kelias, kova su aklu vergavimu daiktui, keliaklupsčiavimu prieš materialinę gerovę.“

Atrodytų, visi žinojome apie kraštutinę lietuvių protesto prieš sovietų okupaciją formą – susideginusius Romą Kalantą, Stanislovą Žemaitį, Rimantą Daugintį ir kitus. Bet skeptikai – jų pakanka ir šiandien! – išgirdę šias pavardes, pagiežingais veidais skubėdavo kuo toliau nuo piketuotojų dėl Tibeto nepriklausomybės.

Mes – žemės druska

Ar žvelgiu į lygius baltus laukus, kuriuose po tirpstančiu sniegu atgyja ryškiai žali žiemkenčių daigeliai, ar džiaugiuosi ciksinčių zylių balseliais, pranašaujančiais pavasarį, jaučiu, kad vis sunkiau išvyti iš sąmonės gelmių skaudžias mintis apie Žmogų ir Pasaulį, apie trumpą kelionę nuo gimimo iki mirties, apie kelionę be pabaigos – iš mirties į paslaptį, gyvą žmogaus esybėje, neapsakomą žodžiais.

Dalis žmonių pavargo nuo laisvės, kurioje – viena ar kita forma – bandoma „užrakinti“ tiesa. Tai pavertė mūsų burnas nebylėmis, ir mes baigiame pasiklysti menkaverčių daiktų bei tariamų malonumų pasaulyje.

Pernai rudenį Šventojoje Žemėje, klausydamas kunigo dr. Viliaus Sikorsko pamokslo ant Palaiminimų kalno netoli Kafarnaumo, vėl prisiminiau Jurgą ir jos nespėtą įgyvendinti svajonę aplankyti Šventąją Žemę.

Įstrigo kunigo žodžiai: ,,Lietuvoje nebus laisvės, kol nebus tiesos.“

Jurga tiesos ieškojo ypač skaudžiai, atvirai, godžiai. Pamenu, kaip smerkė tuometinės šalies valdžios poziciją: „Kai Dievas nori nubausti žmogų, jam atima atmintį. Nežinau, ar Lietuvos vadovai laiko save Dievo nubaustais, bet atmintį jie yra praradę. Tad norėčiau jiems šį tą priminti. 1989-ųjų pavasarį Pekine, Tienanmenio aikštėje, buvo išžudyta tūkstančių tūkstančiai žmonių. Jaunų žmonių, kaip ir Vilniuje, prie televizijos bokšto, 1991-ųjų sausio 13 d. Ir Pekine, ir Vilniuje laisvės kovotojus žudė tokie pat, to paties komunistinio režimo tankai ir kalašnikovai. Tačiau valstybės, kurios aukos skaičiuojamos milijonais ir rankos nuolat suteptos nekaltų žmonių krauju, ministras pirmiausia kviečiamas padėti vainikus ant Lietuvos kankinių kapų. Ar gali būti didesnis cinizmas – budelis prie nužudytųjų kapų.“

Tai buvo taip seniai…

Dabar nukankintųjų ir sąžinės kalinių daug daugiau. Ir ne vien Kinijoje.

Skausmo upė tvinsta.

Kodėl pamiršome Jurgos klausimą: „Ar ne tą patį spengiantį pasaulio abejingumą ilgus dešimtmečius kentė ir Lietuva?!“

Pasaulis turi ne vien fizinę, bet ir dvasinę plotmę. Šioje ir vienas lauke – karys! Jurgos pozicija jau tada susišaukė su Palaiminimų kalne pasakytu Jėzaus Kalno pamokslu: ,,Jūs žemės druska. Jei druska nustotų sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia ryku degančio žiburio, bet stato jį į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje“ (Mt 5, p. 13-16).

Ko bijo galijotai?

Kinų liaudies patarlė sako: ,,Geriau uždegti žvakę, nei keikti tamsą.“

Tą atmintiną 1994 m. birželio 30 d. 18 val. aštuoniolika Lietuvos idealistų, tikėdami žmogaus teisių universalumu ir būtinumu jas ginti, norėdami atkreipti pasaulio visuomenės dėmesį į sąžinės kalinius Kinijoje, stovėjome prie Antakalnio kapinių ir laukėme jau minėto vicepremjero Qian Qichenio su palyda.

Turėjau peticiją, patvirtintą Lietuvos žmonių parašais, – prašymą peržiūrėti sąžinės kalinio Jampalo Monlano bylą. Šį tibetietį buvome įsisūniję, jis tuomet jau aštuntus metus kalėjo už Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos vertimą į tibetiečių kalbą.

Šalia įėjimo į kapines laikėme plakatą: ,,Laisvę sąžinės kaliniams.“ Jurga stovėjo prie plakato su Dalai Lamos portretu. Virš mūsų būrelio plevėsavo Tibeto vėliava ir plazdėjo transparantai, raginantys išvesti okupacinę Kinijos kariuomenę.

Pirmieji pasirodė Lietuvos kareivėliai su vainikais, skirtais Sausio 13-osios aukoms. Juos ant kapų turėjo padėti Qian Qichenis. Paskui prie kapinių vartų išdygo žurnalistai ir rusiškai kalbantis kinas, jo žodžiais tariant, komandiruotas iš Maskvos. Nutaisęs malonią veido miną, jis teiravosi, kas mums vadovauja, kas pasamdė, įtikinėjo, jog esame suklaidinti. Pavaikščiojęs po kapines, vėl prisistatė, vadino mus draugais, aiškino, kad mūsų piketas pažeidžia demokratiją, kad visokie piketai pasaulyje nebemadingi ir pan.

Visiems buvo aišku, kokiai tarnybai atstovauja šis žmogus.

Kinijos pareigūnas, įsitikinęs, jog esame „beviltiški“, greta budintiems policininkams siūlė piketo dalyvius išvaikyti. Mūsų fotografas ant kalvos laukė, kada atvyks draugas Q. Qichenis, kad jį nufotografuotų protesto akcijos fone.

Ilgokai trypčiojęs rusiškai kalbantis kinas, galutinai nusivylęs, paliko mus ramybėje ir su jį lydinčiais pagalbininkais labai supykęs išvažiavo. Lyg burtų lazdele mostelėjus, Lietuvos kareivėliai išsinešė draugų vainikus. Ilgokai laukėme: gal vis dėlto pasirodys iškilmingoji svita. Nepasirodė. Neišdrįso.

Juokas pro ašaras

To paties vizito metu neapsieita be humoro.

Žinojome apie draugo iš didžiosios valstybės planuojamą susitikimą su tuometiniu ministru pirmininku Adolfu Šleževičiumi. Tad nuvykome prie Vyriausybės rūmų ir su plakatais išsirikiavome abipus įėjimo. Delegaciją lydintys specialistai, supratę, kad policininkai mūsų neliečia ir kad draugui Qian Qicheniui vargiai pavyks išvengti susitikimo akis į akį su mumis, pakeitė taktiką, pradėjo gudrauti, atsisakydami orumo. Mes buvome pasiryžę jiems nenuspėjamu būdu įteikti peticiją su parašais ir tą akimirką įamžinti nuotraukoje. Juk pasaulio galingieji ir šiandien labiausiai bijo viešumo. Tokia nuotrauka, išplatinta pasaulyje, būtų buvusi galingas ginklas.

Laukėme įtempę ausis ir akis. Mūsų buvo gal tik dvidešimt, o Vyriausybės rūmai dideli ir įėjimų į juos – ne vienas…

Tiesą sakant, nelabai tikėjome, kad galingos valstybės atstovas į priėmimą pas ministrą pirmininką eitų pro užpakalines duris. Bet vis dėlto keli piketuotojai nuskubėjo ir prie to įėjimo.

Mums jau pažįstamas kinas vaikštinėjo pirmyn atgal. Gedimino prospektu einantys žmonės, pamatę mūsų plakatus ir Tibeto vėliavą, pradėjo būriuotis. Policininkai vaikščiojo šalimais, akylai stebėdami besirenkančiuosius, ir su kažkuo nuolatos kalbėjosi telefonais.

Delegaciją vežę automobiliai atlėkė žaibo greitumu ir sustojo po centrinio įėjimo tilteliu. Qian Qichenis bėgte įbėgo į pastatą šoniniais laipteliais, kad tik išvengtų akistatos su tiesą liudijančiais plakatais.

Žmonės, pamatę strimgalviais lekiančius svečius, pradėjo ploti ir juoktis.

Šiandien už tokius piketus tikrai neišvengtume bausmių, būtume užtampyti po teismus.

Iš Jurgos interviu

Eltos korespondentui Gyčiui Marcinkevičiui 1994 m. Jurga atsakė į klausimus.

Kaip ir kada Jūsų grupė susibūrė?

Viskas prasidėjo nuo fotografo Pauliaus Normanto, kuris daug keliavo po Tibetą ir nutarė, kad tokia grupė būtinai turi būti ir Lietuvoje. Jis įpareigojo mane ją suburti, aš pakviečiau keletą žmonių, ir mes oficialiai įteisinome įstatus. Iš pradžių jokia veikla neužsiėmėme. Buvo surengta keletas fotografijos parodų, išspausdinta publikacijų, bet man neatėjo į galvą dar ir piketus organizuoti, nors aš mačiau tokias akcijas Amsterdame, Berlyne ir kitur. Grupės nariams tai taip patiko, kad jie nuolat reikalauja rengti piketus. Tada jiems sakau, kad pasikonsultuosiu su Dalai Lama, pasėdėsiu prieš jo nuotrauką ir atsakysiu.

Kas sieja Tibeto rėmimo grupę su ,,Amnesty International“?

Mūsų idėjos sutampa. Grįžusi iš Daramsalos, buvau pasiryžusi kažką daryti, bet aplinkiniai pasirodė absoliučiai abejingi. Siūliau susiburti menininkams, bet jiems tai pasirodė visai neįdomu – jie sėdi Rašytojų sąjungos kavinėje, geria ir galvoja, kad neverta eiti piketuoti prie Kinijos ambasados. Tada man paskambino ,,Amnesty International“ atstovas Lietuvoje Gasparas Aleksa ir pasakė, kad imamės veiklos („Lietuvos rytas“, Nr. 141, 1994-07-21).

Sąžinės kaliniai

Politinis kalinys, monsinjoras Alfonsas Svarinskas, dalyvaudamas Lietuvoje besikuriančios „Tarptautinės amnestijos“ susirinkime Rašytojų sąjungos klube, pasakojo, kaip jį iš sovietinio lagerio gelbėjo šios organizacijos grupė, veikianti JAV. Grupės nariai surinko 35 tūkstančius žmonių parašų, reikalaujančių sąžinės kalinį paleisti iš lagerio, ir laiškais tiesiog užpylė tuometį SSRS vadovą Michailą Gorbačiovą.

Kas gyveno okupuotoje Lietuvoje, gerai supranta, jog tie laiškai tikriausiai nepasiekdavo genseko.

Tačiau grupė buvo aktyvi ir sugebėjo JAV prezidentui Ronaldui Reaganui, besiruošiančiam oficialiam vizitui į Maskvą, įteikti laišką apie savo globojamą sąžinės kalinį. Neoficialaus ir draugiško pokalbio metu R. Reaganas užsiminė M. Gorbačiovui apie lageryje kalintį kunigą. Pasak A. Svarinsko, M. Gorbačiovas paklausęs Amerikos prezidento: ,,A vam nužen etot ksionz? Berite… pažalusta.“

Štai taip monsinjoras A. Svarinskas „Tarptautinės amnestijos“ 48-osios grupės JAV pastangomis iš sovietinio lagerio buvo paleistas keturiais su puse metų anksčiau. Tačiau teisės gyventi laisvai negavo – iki gyvenimo pabaigos buvo ištremtas iš SSRS.

Kai A. Svarinskas nuvyko į JAV, juodaodžiai amerikiečiai, jo gelbėtojai, nesitvėrė džiaugsmu – glebėsčiavo kunigą, šoko ir dainavo.

Lietuvoje „Tarptautinės amnestijos“ grupę tuoj po Sausio 13-osios įvykių įkūrė poetė Daina Pranckietytė. Mums buvo patikėta globoti ir ginti Kinijos sąžinės kalinius.

Daugumai iki šiol nesuprantama šios organizacijos veikla. Todėl paaiškinsiu. Tai nepriklausomas pasaulinis paprastų žmonių judėjimas, neremiantis jokios vyriausybės nei politinės santvarkos, nekovojantis su jokia politine organizacija. „Tarptautinei amnestijai“ terūpi ginti žmogaus teises, nepaisant valdžios ideologijos ar nukentėjusiųjų įsitikinimų. Organizacija siekia išlaisvinti visus sąžinės kalinius, uždarytus kalėjimuose dėl politinių pažiūrų, etninės kilmės, lyties, odos spalvos ar kalbos, jei tik jie patys nenaudojo smurto ir jo neskelbė.

J. Ivanauskaitė ir jos įkurtas Lietuvos fondas ,,Tibetas“ buvo aktyvus mūsų partneris.

Bendrystė be žodžių

Su Jurga buvo labai lengva bendrauti. Ji nemėgo tuščio pliauškėjimo. Vienas kitą suprasdavome be didelių šnekų.

Mūsų piketuose, be J. Ivanauskaitės, dalyvaudavo P. Normantas, žurnalistė Gordana Gonzales. Vėliau į veiklą noriai įsitraukė rašytojai Birutė Marcinkevičiūtė, Benediktas Januševičius, Raimondas Kašauskas, mus rėmė žurnalistas Rytis Juozapavičius.

Jurga su savąja grupe mielai dalyvaudavo ne vien akcijose dėl Tibeto laisvės, bet ir renginiuose, smerkiančiuose vaikų, sąžinės kalinių žudynes, ,,dingimus“ be žinios Kolumbijoje, Turkijoje, Venesueloje, Irake.

Tada organizavome nemažai renginių, kad greičiau būtų panaikinta mirties bausmė.

Laisvė – universalus kiekvienos tautos siekis. Tiek Tibeto vienuoliai, tiek ir pasauliečiai susidegindami reikalauja to paties – sąžinės laisvės ir pasaulio dėmesio.

Krikščionims savižudybė – nepriimtina protesto forma, bet suprasti didžiulę pasiryžėlių neviltį ji netrukdo.

Sąjūdžio pabudinti, gindami savo laisvę ir nepriklausomybę, jausdami kitų tautų palaikymą, mes stengėmės ne vien užstoti kitus, bet ir įveikti baimę. Pasaulio žmonių paramos neturime užmiršti. Tai teikė mums stiprybės.

Pamenate, kaip džiaugėmės, kai Islandija pirmoji pripažino mūsų atkurtąją Nepriklausomą valstybę? Tokia maža šalis… Tačiau išdrįso! Kol tylėjo visos didžiosios…

Dažnai svarstau: kodėl šiandien bandoma iš mūsų atminties ištrinti daugelį šventų dalykų? Kodėl, tarkime, prisimenant 1991-ųjų Sausį, per televiziją rodomuose dokumentiniuose filmuose iškirpti vaizdai apie aukotas prie Parlamento šv. Mišias? Juk tada ne vien dainos, bet ir kolektyvinė malda vienijo žmones.

Saugau tų akimirkų nuotraukas, dienoraščio ištraukas…

Man ypač brangus 1991 m. sausio 14 d. dokumentas, gautas ryte, tuojau po Sausio 13-osios žudynių. Jis atkeliavo iš Londono, iš „Tarptautinės amnestijos“ būstinės. Organizacija skubiai nusprendė ginsianti lietuvių laisvės siekį – 1,3 mln. jos narių iš 150-ies pasaulio valstybių siuntė tūkstančius laiškų, faksų, teleksų ir telegramų ponui M. Gorbačiovui ir jo bendrams, smerkdami smurtą, rengė demonstracijas ir piketus prie Sovietų Sąjungos ambasadų.

Mūsų sielos skrenda atsilikusios

Bėga laikas, užaugo nauja lietuvių karta, keičiasi mūsų papročiai, vis sunkiau tampa ištrūkti iš kasdienybės pinklių. Šiandien žmonės visą dėmesį ir pastangas skiria nuolatiniam pinigų stygiui įveikti, darbo paieškoms, pigesnių produktų „medžioklei“…

Vis dėlto derėtų prisiminti mokytojo Eckharto perspėjimą dėl pagundų. Jis pataria svarstyti ne apie tai, kur mums būti ir ką veikti, o labiau rūpintis, kaip būti.

Visuomenei, kuriai svarbu tiktai konkretūs dalykai, tik auksas ir sidabras, visuomenei, kuri nepakanti paslapčiai, sunku iš ryškių dirbtinės šviesos ekranų žengti į sielos pasaulį, teapšviestą menkutės žvakelės.

O visų sunkiausia, matyt, suvokti, kad mūsų gyvenimas – kelionė be pabaigos.

J. Ivanauskaitė tą suvokė.

Paskutinėje savo kūniškojo gyvenimo sustojimo aikštelėje, prikalta ant sarkomos kryžiaus, Jurga bando įminti kančios paslaptį.

,,Viršvalandžiuose“ ji rašo: „Noriu nutapyti stacijas – Kryžiaus kelio stotis, kur visą kelią Golgoton kęstų moteris, o Kristus ją tik prilaikytų, nušluostytų kruvinu prakaitu pasruvusį veidą, padėtų nešti kryžių.“

Jurga nedejavo dėl kūno silpnumo, kai žemiškasis laikas nesustabdomai ėmė tirpti, bet liudijo sielos kelionę per kančią ir nušvitimą į retam tepasiekiamą harmoniją tarp Dievo ir Žmogaus.

Ši moteris asmeninę kančią pasitiko kaip dovaną ir išbandymą, tarytum nesąmoningai visą gyvenimą jos būtų ieškojusi.

Gal mano žodžiai pasirodys žiaurūs, bet kelionėje į Amžinąją Tėvynę didesnių ar mažesnių kančių tikriausiai retas kuris išvengsime. Neišvengė to nė Jurga. Tačiau svarbiausia, kad ji, šalindamasi dvasinio materializmo, ieškojo kelio vidun į save. Jurga gerbė ne tik krikščionybę, bet ir kitas religijas. Ji jomis žavėjosi. Vis akivaizdžiau patiriu jos ištarmės tiesą: „Šiuolaikinėje visuomenėje laimi tai, kas veda žmogų tolyn nuo Aukščiausios tiesos, kas pakerta net menkiausią tikėjimą jos buvimu.“

O juk turėtų būti antraip. Bet gal dar turime trupinį laiko atsitokėti?