2013 04 22

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Dvišalės Lenkijos Lietuvos vyskupų konferencijų komisijos susitikimas Telšių vyskupijoje

Balandžio 16 – 18 dienomis Telšių vyskupijoje lankėsi ir savo išvykstamąjį posėdį turėjo dvišalės Lenkijos Lietuvos vyskupų konferencijų komisija. Telšių vyskupijoje tomis dienomis lankėsi: Rygos arkivyskupas Zbigņevs Stankevičs,  Elko vyskupas Jerzy Mazyr SVD – pirmininkas iš Lenkijos pusės, Drohičino vyskupas Antoni Pacyfik Dydycz OFM Cap,  Lomžos vyskupas augziliaras Tadeusz Bronakowski, kun. Paweł Naumowicz MIC – Lenkijos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos provincijolas, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila – pirmininkas iš Lietuvos pusės,  Marius Rudzinskas – Marijampolės pal. Jono Pauliaus II parapijos klebonas.

Komisijos nariai balandžio 16 d. aukojo Šv. Mišias Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje, kur juos sutiko Telšių vyskupas J. Boruta SJ ir jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Pamokslą buvusioje Marijonų bažnyčioje pasakė  Lenkijos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos provincijolas kun. Paweł Naumowicz MIC, išryškindamas Dievo Motinos vaidmenį išganymo istorijoje, analizavo istorinius momentus, susijusius su Šventove ir Marijonų vaidmeniu jos gyvavime.

Balandžio 17 d. Komisijos nariai vyko į XVII a. žemaičių vyskupų rezidencijos vietą – Alsėdžius. Čia Žemaičių vyskupijos ganytojai rezidavo nuo XV a. iki XIX a. Apžiūrėję unikalią Alsėdžių bažnyčią ir susipažinę su šio miestelio ir vietovės istorija, svečiai aplankė Kęstaičius – vietą, kur stovėjusią bažnyčią nuo caro kazokų 1886 metais narsiai gynė tikintieji. Tai – tikinčiųjų kankinystės ir tvirto tikėjimo paliudijimo vietą, šiandien čia, Telšių vyskupo J. Borutos SJ iniciatyva, auga kryžių miškelis, kuriuos nuolat stato Telšių vyskupijos parapijos ir pavieniai asmenys.

Tą pačią dieną svečiai aplankė senąją Varnių katedrą – šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčią, susipažino su jos turtinga ir istorija bei architektūra. Čia 12 val. buvo laikomos Šv. Mišios, kurioms vadovavo Rygos arkivyskupas Zbigņevs Stankevičs, o pamokslą pasakė Lomžos vyskupas augziliaras Tadeusz Bronakowski. Mišiose dalyvavo gausus tikinčiųjų būrys ir visa Varnių Vyskupo M. Valančiaus gimnazija.  Po iškilmingų Šv. Mišių svečiai apžiūrėjo pirmąją Žemaičių vyskupijoje šv. Aleksandro bažnyčią.

Vykdami į Telšius pakeliui Komisijos nariai aplankė Janapolės bažnyčią ir parapijos namus, kur XVIII a. buvo vyskupo rezidencija, Rainių koplyčią, primenančią, jog čia 1941 metų kankinystės vieta, Šatrijos kalną, nuo kurio ir prasidėjo žemaičių evangelizavimas prieš 600 metų.

Balandžio 18 d. Telšiuose vyko Telšių vyskupijos kunigų konferencija. Pagrindinį pranešimą skaitė Drohičino vyskupas Antoni Pacyfik Dydycz OFM Cap. Susirinkusiesiems vyskupas kalbėjo apie civilizacijos raidą, nagrinėjo krikščioniškojo gyvenimo tapatybės krizės priežastis ir pasekmes, išryškino būtinybę skirti pažangą nuo išsivystymo. Jis pateikė pavyzdžių kaip svarbu išlikti tiesoje ir kaip svarbu, kad Bažnyčia išlaikytų savo pozicijas šių dienų visuomenėje, kuri tampa žudančiosios civilizacijos auka, prisidengiant neteisingai interpretuojama pažanga. Drąsino kunigus išlikti vertybių saugotojais bei puoselėtojais, gyvenant taip, kaip moko Dievas ir Bažnyčią.

Į susirinkusius taip pat kreipėsi Elko vyskupas Jerzy Mazyr SVD – Komisijos pirmininkas iš Lenkijos pusės. Jis pristatė Komisijos narius bei pažvelgė Komisijos atsiradimo istoriją, veiklos kryptis, tikslus ir uždavinius.

Konferencijos pabaigoje Telšių vyskupas J. Boruta SJ pristatė einamuosius reikalus bei priminė svarbiausius, artimiausiu metu vyskupijoje vyksiančius renginius.

Po konferencijos Telšių Katedroje buvo aukojamos Šv. Mišios, kurias koncelebravo garbieji svečiai, abu Telšių vyskupai bei Telšių vyskupijos kunigai, o joms vadovavo Drohičino vyskupas Antoni Pacyfik Dydycz OFM Cap. Pamokslą pasakė Elko vyskupas Jerzy Mazyr SVD. Jis gausiai susirinkusiems tikintiesiems bei kunigams kalbėjo apie būtinybę evangelizuoti, skelbti, liudyti Kristų, keisti pasaulį, einant pas žmones, gyvenant tikėjimu, pasitikint Kristumi ir jo meile. Vyskupas drąsino būti aktyviais skelbėjais ir liudytojais, ypač šiais Tikėjimo ir Žemaičių krikšto jubiliejiniais metais.

Šv. Mišių pabaigoje Komisijos narius pasveikino Telšių miesto ir rajono valdžios atstovai, pakvietę svečius į pagrindinį Žemaičių Krikšto 600 jubiliejui skirtą Telšių vyskupijos eucharistinį kongresą, vyksiantį š. m. rugpjūčio 4 d. Telšiuose.

Už viešnagę Žemaitijoje dėkojo ir patirtais įspūdžiai pasidalino Šv. Mišioms vadovavęs Drohičino vyskupas Antoni Pacyfik Dydycz OFM Cap.

Po Šv. Mišių buvo meldžiamasi Katedros kriptoje prie vyskupo kankinio V. Borisevičiaus kapo, meldžiant, kad jis kuo greičiau būtų iškeltas į altorių garbę.

Nuotraukos klier. Antano Sneideraičio

Iš Telšių vyskupijos kan. Andriejus Sabaliauskas