2013 04 23

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Nuncijus arkiv. L. Bonazzi: „Atverčiamas naujas Bažnyčios istorijos puslapis“

Balandžio 23 d. iškilmingomis ingreso Mišiomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Vilniaus arkivyskupo ordinaro pareigas pradėjo Gintaras Grušas, pakeitęs 21 metus arkivyskupijai vadovavusį kardinolą Audrį Juozą Bačkį.

Prieš Mišias buvo perskaityta popiežiaus Pranciškaus pasirašytas dokumentas – bulė, kuria pranešama apie naujojo arkivyskupo paskyrimą.

Mišiose dalyvavęs Šventojo Tėvo atstovas Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi perdavė asmeninį „brolišką“ popiežiaus sveikinimą ir palaiminimą visai šaliai, Lietuvos ir kaimyninių šalių vyskupams, taip pat ortodoksų bei liuteronų bažnyčių vyskupams, dalyvavusiems iškilmėje bei valdžios atstovams, ypač Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei.

„Popiežiaus Pranciškaus ir jūsų visų vardu reiškiu pagarbą tam, kuris 21 metus buvo jūsų ganytojas, – kardinolui Audriui Juozaui Bačkiui, – sakė nuncijus Bonazzi. – Dievo Apvaizda norėjo, kad jūs vadovautumėte Vilniaus arkivyskupijai ir taip pat Bažnyčiai Lietuvoje sunkiais ir iššūkių kupinais pirmaisiais atgautos šalies nepriklausomybės dešimtmečiais. Jūs buvote tikėjimo gynėjas, Bažnyčos struktūrų kūrėjas, vargšų draugas. Jūs tikrai tapote vyskupu emeritu, tai yra, daug nusipelniusiu arkivyskupu“, – sakė jis.

Šv. Sosto atstovas priminė, jog naujojo arkivyskupo paskyrimo popiežiaus bulės tekste, perskaitytame šios iškilmės pradžioje popiežius Pranciškus pavedė arkivyskupą Gintarą Grušą „pal. Jurgio Matulaičio, kuris buvo geras šios arkivyskupijos ganytojas ir didis Dievo gailestingumo skelbėjas, užtarimui.“

„Tai gražus vilties kupinas palinkėjimas, – sakė jis, – tad drąsos ir pasitikėjimo! Viešpats tikrai pats rodys kelią, kuriuo turi eiti.“

„Padedamas savo kunigų, brolių ir seserų vienuolių bei visos Dievo tautos, ištikimai pasišvęsk amžinajai Bažnyčios misijai: būti Kristuje artimo ryšio su Dievu ir visos žmonių giminės vienybės ženklu ir įrankiu. Nešti Dievą žmonėms, vesti žmones, kad gyventų kaip broliai tarpusavio vienybėje“.

„Šiandien didžiojoje Bažnyčios istorijoje, kuri iš tiesų yra Dievo buvimo su mumis istorija, knygoje atverčiamas naujas puslapis“, – sakė arkivyskupas Bonazzi, pabrėždamas, kad tai Šventoji Dvasia laiko rankoje plunksną ir trokšta įrašyti nuostabių naujienų, „kurias verta pasakoti kitiems“.

Anot nuncijaus, popiežius Pranciškus šią akimirką dar kartą mums visiems primintų apie viltį, ragintų neleisti, kad ji būtų iš mūsų atima. „Mes šioje Eucharistijoje meldėmės su viltimi, kad bendradarbiaudama su Šventąja Dvasia Vilniaus arkivyskupija ir visa Bažnyčia Lietuvoje galėtų kasdien rašyti puslapius, kuriuos būtų verta perpasakoti. Taip tebūnie“, – linkėjo popiežiaus atstovas susirinkusiems arkivyskupo Gintaro Grušo ingreso Mišiose.