2013 05 18

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Žemaičiai meldėsi Gegužines pamaldas ant Šatrijos kalno

Telšių vyskupas augziliaras Linas Vodoplanovas OFM meldžiasi ant Šatrijos kalno

Gegužės 17 d. 16 val. istorinėje Žemaitijos vietovėje ant taip vadinamojo Šatrijos kalno – kalvos, esančios netoli Luokės miestelio, Telšių rajone, Telšių vyskupo J. Borutos SJ iniciatyva ir kvietimu iš visos Lietuvos rinkosi maldininkai giedoti Gegužinių pamaldų. Šis maldingas susibūrimas buvo skirtas Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus paminėjimui. Ant Šatrijos kalno susirinko didžiulis būrys tikinčiųjų iš Telšių bei kitų vyskupijų parapijų. Atvyko parapijų kunigai, Marijos legiono nariai, ateitininkai. Gegužinėms pamaldoms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, kartu meldėsi jo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovai bei klierikai, Telšių vyskupijos dekanatų dekanai, parapijų klebonai, vikarai, kai kurių Telšių vyskupijos miestų ir rajonų bei savivaldybių merai ir administracijų atstovai, ir, žinoma, minia tikinčiųjų.

Pamaldų pradžioje, ant Kalno užlipus su giesme procesijos būdu, visus susirinkusius pasveikino Telšių ganytojas J. Boruta SJ. Jis susirinkusiesiems kalbėjo apie Šatrijos kalną kaip vieną iš svarbiausių vietovių, nuo kur buvo vykdoma LDK kunigaikščio Vytauto Didžiojo ir Lenkijos karaliaus Jogailos iniciatyva ir pastangomis žemaičių kristianizacija. Vyskupas priminė žemaičių krikšto aplinkybes, jų laisvą apsisprendimą tapti krikščionimis ir troškimą, kad būtų įsteigta Žemaičių vyskupija.

Po Telšių vyskupo sveikinimo žodžio buvo giedamos Gegužinės pamaldos ir nuo Šatrijos kalno nuvilnijo darni, galinga maldininkų giesmė. Pagiedojus Švč. M. Marijos litaniją į tikinčiųjų minią kreipėsi Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, kuris kalbėjo apie Dievo Motinos vaidmenį tikinčio žmogaus gyvenime, jos pavyzdį ir ištikimybę Dievui bei pasitikėjimą juo. To rektorius linkėjo ir visiems Gegužinių pamaldų dalyviams, primindamas žemaičių ištikimybę Dievui ir tikėjimui per visus 600 metų nuo Krikšto pradžios.

Po giesmės „Sveika Marija, Motina Dievo…“ į susirinkusiuosius kreipėsi Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, kuris pasidžiaugė šiomis pamaldomis ir gražiu oru bei tikėjimo dovana, kuri jungia visus į Kristaus vaikų šeimą.

Po pamaldų ir vyskupų palaiminimo Telšių vyskupo vikaras Klaipėdos kraštui kun. Vilius Viktoravičius pakvietė visus Šatrijos kalno papėdėje vaišintis Luokės parapijos klebono kun. Virginijaus Palionio ir parapijiečių rūpestingumo dėka surengtomis vaišėmis – puikiu tradiciniu luokiškių verdamu šiupiniu ir iš Šatrijos kalno apylinkių surinktų žolelių arbata.

Šios Gegužinės pamaldos ir Luokės parapijos suorganizuota nuotaikinga agapė – tai dar vienas svarbus, Žemaičių Krikšto 600 ir Tikėjimo metams paminėti skirtas renginys.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas