2013 06 11

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Telšių vyskupijos eucharistinis kongresas Šilutės dekanate

Birželio 2–9 dienomis vyko IV Telšių vyskupijos Eucharistinis kongresas, skirtas Tikėjimo metams ir Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus paminėjimui, Šilutės dekanate.

Nenutrūkstanti Švč. Sakramento adoracija ir nešiojamojo Altorėlio su Dievo Motinos atvaizdais kelionė šiame dekanate prasidėjo Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčioje, kuri yra mūrinė, pradėta statyti Lietuvai atgavus Nepriklausomybę. Iš čia Altorėlis nukeliavo į Šilutės, taip pat Šv. Kryžiaus bažnyčią, kuri yra mūrinė, neogotikos bruožų, vienabokštė, pastatyta 1854 m. Švč. Sakramento adoracija, Altorėlio sutikimo pamaldos ir šv. Mišios vyko ir Vainuto Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Ji pastatyta 1869 m., akmenų mūro, dvibokštė, su apside, joje trys altoriai.

Nenutrūkstančioji Švč. Sakramento adoracija tęsėsi Žemaičių Naumiesčio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Šioje medinėje, 1782 m. pastatytoje bažnyčioje, yra penki altoriai. Ji liaudies architektūros formų, turi neogotikos bruožų, kryžminio plano su bokšteliu. Gardamo šv. Roko bažnyčioje buvo priimtas nešiojamasis Altorėlis, vyko Švč. Sakramento adoracija. Ši akmenų ir plytų mūro bažnyčia pastatyta 1932 m. Taip pat tikintieji Eucharistinį kongresą šventė ir Kintų parapijoje.

Pagrindinė Šilutės dekanate Eucharistinio kongreso diena – birželio 9–oji. Šv. Mišios buvo aukojamos Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje. Šioje didingoje, dvibokštėje, mūrinėje, neogotikinėje, 1905 m. pastatytoje bažnyčioje tą dieną iškilmingai šv. Mišių liturgijai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Šilutės dekanato kunigai. Telšių vyskupijos ganytojas pamokslo metu kalbėjo apie Žemaičių Krikšto 600 m. jubiliejų, jo svarbumą šiandienai, apie LDK Didžiojo kunigaikščio Vytauto ir Lenkijos karaliaus Jogailos pastangas krikštijant žemaičius, apie pačių žemaičių laisvą apsisprendimą tapti Katalikų Bažnyčios nariais, pacituodamas autentiškus dokumentus ir išanalizuodamas to meto istorinę situaciją.

Po šv. Mišių Švėkšnos miestelio gatvėmis vyko Eucharistinė procesija, Telšių vyskupas J. Boruta SJ pašventino Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus proga pastatytą atminimo kryžių.

Iš Šilutės dekanato Eucharistinis kongresas persikėlė į Telšių dekanatą, kur pagrindinė diena birželio 16–oji Varniuose.

Tituliniai Telšių katedros Šv. Antano Paduviečio atlaidai

Birželio 9 d. Telšių katedroje buvo švenčiami tituliniai Šv. Antano Paduviečio atlaidai. Visą dienas per šv. Mišias pamokslus gausiai susirinkusiems tikintiesiems sakė pranciškonų provincijolas br. kun. Astijus Kungys OFM. Jis kalbėjo apie šv. Antano Paduviečio gyvenimą, skatino tikinčiuosius sekti jo pavyzdžiu siekiant šventumo, ragino aktyviau gyventi dvasinį gyvenimą.

Pagrindinėms tos dienos12 val. šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Jis šv. Mišių pradžioje pasveikino Telšių miesto gyventojus su vykstančia miesto švente, pasveikino Telšių miesto ir rajono savivaldybės merą Vytautą Kleivą bei kitus šv. Mišiose dalyvavusius Telšių miesto valdžios atstovus. Pamokslą šv. Mišių metu sausakimšoje nuo tikinčiųjų Katedroje pasakė pamokslinkas br. kun. Astijus Kungys OFM.

Po šv. Mišių Telšių miesto gatvėmis vyko Eucharistinė procesija, skambi giesmė, kurią orkestro pagalba giedojo Telšių Katedros sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Dalios Pleškienės, pasklido po miestą, didingas Katedros varpų gaudesys skelbė, kad minia tikinčiųjų seka paskui savo Viešpatį, esantį Eucharistijoje.

Po iškilmingų pamaldų tikintieji sveikino Telšių vyskupo augiliarą vyskupą L. Vodopjanovą OFM, šiomis dienomis švenčiantį gražų keturiasdešimties amžiaus jubiliejų.

Padėkos žodį visiems prisidėjusiems prie atlaidų organizavimo tarė Telšių Katedros administratorius kan. Domas Gatautas.

Po iškilmių Katedroje, Telšių mieste, vyko įvairūs renginiai, kuriuos vainikavo koncertas Telšių amfiteatre ir spalvingi fejerverkai.

Telšių vysk. inf.