2013 06 14

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Telšiuose – vyskupo augziliaro L. Vodopjanovo OFM jubiliejus ir naujo altoriaus konsekracija

Bbirželio 10 d. į Telšių Katedrą maldai visus sukvietė Telšių vyskupo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, tomis dienomis šventęs savo keturiasdešimtmetį. Iškilmingas šv. Mišias kartu su Telšių vyskupu J. Boruta SJ, koncelebravo sukaktuvininkas ir didelis būrys kunigų ne tik iš Telšių vyskupijos. Šv. Mišių metu Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. kun. Astijus Kungys OFM, sveikindamas vyskupą, kalbėjo apie Dievo planą žmogaus gyvenime ir Dievo valios vykdymą. Linkėjo sukaktuvininkui Dievo artumos jo gyvenimo kelyje ir tvirtumo vykdant savąją misiją.

Po šv. Mišių jubiliejaus proga vyskupą L. Vodopjanovą OFM sveikino kunigai, Telšių miesto ir savivaldybės meras Vytautas Kleiva bei kiti Savivaldybės valdžios atstovai. Vyskupą sveikino Telšių ateitininkai, Šeimos centro, parapijinės bendruomenės, maldos grupių atstovai, pasveikinti atėję ir atvykę žmonės.

Po sveikinimų visiems padėkojo vyskupas L. Vodopjanovas OFM, gražus pabendravimas vėliau vyko surengtuose šventiniuose pietuose.

Titulinis Quizos vyskupas, Telšių vyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM gimė 1973 m. birželio 8 d., vyskupu nominuotas pop. Benedikto XVI, vyskupu Kretingos bažnyčioje koncekruotas 2012 m. balandžio 14 d.

Telšių katedroje konsekruotas naujas altorius

Birželio 13 d. prie Telšių Katedros besiglaudžianti parapija šventė savo dangiškojo globėjo Šv. Antano Paduviečio atlaidus bei IV, jubiliejinį Telšių vyskupijos Eucharistinį kongresą, skirtą Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui paminėti.

Šių iškilmių išvakarėse iš Telšių Mažosios bažnytėlės į Telšių katedrą, lydint kunigams ir tikinčiųjų būriui, grojant orkestrui per Telšių miestą buvo iškilmingai parneštas nešiojamasis Altorėlis su Dievo Motinos atvaizdais, buvo aukojamos šv. Mišios ir pradėta paros laiko nenutrūkstančioji Švč. Sakramento adoracija. Visą naktį Švč. Sakramentą adoravo tikintieji, o birželio 13 d. vidudienį rinkosi į šv. Mišias. Vyskupas L. Vodopjanovas OFM  pristatė šv. Antano Paduviečio gyvenimą, ragino nuolat kreiptis į šį šventąjį pametus ne tik daiktus ir prašant jo pagalbos atrandant savo tikėjimą ir gyvenimo prasmę.

Šv. Mišių metu Telšių vyskupas J. Boruta SJ konsekravo naują, Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus proga Telšių katedroje įrengtą altorių, kuriame įdėtos Tikėjimo Ugandos kankinių šventųjų Karolio Luangos ir Motiejaus Mulumbos kaulų relikvijos.

Po šv. Mišių Telšių miesto gatvėse vyko Eucharistinė procesija, po kurios Švč. Sakramento adoracija dar tęsėsi iki tos dienos 20 val. vakaro.

Telšių dekanate Telšių vyskupijos Eucharistinio kongreso pagrindinė diena – birželio 16-oji, kada Varnių Šv. Aleksandro bažnyčioje 11. 30 val.  bus švenčiamos  iškilmingos šv. Mišios, į kurias kviečiami viso dekanato kunigai ir tikintieji.

Telšių vysk. inf.