2013 06 19

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Telšių vyskupijos kunigai aptarė Žemaičių krikšto jubiliejaus eigą, gilinosi į atostogų prasmę

Eucharistinis kongresas Telšių dekanate

Vis dar tebesitęsiantis IV – asis jubiliejinis Telšių vyskupijos Eucharistinis kongresas 2013 m. birželio 9 – 16 dienomis vyko Telšių dekanate. Nešiojamojo Altorėlio su Dievo Motinos atvaizdais ir nenutrūkstančioji Švč. Sakramento adoracija Telšių dekanate prasidėjo Degaičių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus medinėje bažnyčioje. Iš čia Altorėlis iškeliavo į Tryškių Švč. Trejybės bažnyčią, iš kurios Dievo Motinos atvaizdus iškilmingai į savo bažnyčią parsigabeno Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos tikintieji. Altorėlis gausaus tikinčiųjų būrio sutiktas Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje, iš čia su giesme, grojant orkestrui per Telšių miestą perneštas į Telšių Katedrą. Po pamaldų Telšių šv. Antano Paduviečio Katedroje Altorėlis nugabentas į Viešvienų Švč. Trejybės bažnyčią, iš kurios nukeliavo į Janapolės šv. arkangelo Mykolo bažnyčią. Po naktinės adoracijos ir pamaldų nešiojamasis Altorėlis sutiktas Žarėnų šv. vyskupo Stanislovo bažnyčioje.

Pagrindinės iškilmės Telšių dekanate vyko birželio 16 d. Varnių šv. Aleksandro medinėje bažnyčioje. Šioje, ketvirtojoje, pirmosios Žemaičių vyskupijoje 1417 m. pastatytos bažnyčios vietoje, bažnyčioje visą parą vyko Švč. Sakramento adoracija, o 11. 30 val. buvo aukojamos pagrindinės iškilmingos Šv. Mišios, kurių liturgijai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių dekanato kunigai, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovai. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupijos ganytojas gausiai susirinkusiems tikintiesiems kalbėjo apie žemaičių tapimą krikščionimis, istorines tų įvykių aplinkybes bei krikščioniškosios kultūros į Žemaitiją atėjimo pasekmes. Drąsino tikinčius žmones liudyti savo tikėjimą ir gyventi Kristaus Evangelijos šviesoje savo kasdienybėje.

Po Šv. Mišių Varnių miestelio gatvėmis palydėdami giesme tikintieji ėjo paskui savo Viešpatį, esantį eucharistinėje duonoje, monstrancijoje, taip liudydami savo tikėjimą Išganytoju.

Po procesijos visiems nuoširdų padėkos žodį tarė Varnių parapijos klebonas kan. Jonas Petrauskis.

Iš Telšių dekanato tos pačios dienos vakarą nešiojamasis Altorėlis iškeliavo ir nenutrūkstančioji Švč. Sakramento adoracija prasidėjo Šilalės dekanate, kur Eucharistinio kongreso pagrindinės Šv. Mišios bus aukojamos Kaltinėnų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje birželio 23 d. 11 val.

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas

Birželio 18 d. Telšiuose vyko Telšių vyskupijos kasmėnesinis susirinkimas. Susirinkimo pradžioje bendrai maldai Liturginių valandų Rytmetinei vadovavo Telšių vyskupo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM.

Telšių vyskupas J. Boruta SJ išsamiai aptarė vykstantį Telšių vyskupijos jubiliejinį Eucharistinį kongresą, pasidžiaugė vykstančia nenutrūkstančia Švč. Sakramento adoracija, ypač naktinėmis adoracijomis bei gražiomis eucharistinėmis procesijomis miestų ir miestelių gatvėmis. Taip pat vyskupas kalbėjo apie renginius, kurie vyks švenčiant Žemaičių Krikšto 600 jubiliejų ir kvietė kunigus, o per juos ir visus parapijų tikinčiuosius kuo aktyviau dalyvauti.

Vyskupas kalbėjo ir apie besiartinančius Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus bei einamuosius vyskupijos reikalus, aptardamas įvairias situacijas ir atsakydamas į kylančius klausimus.

Taip pat ganytojas kunigams priminė apie liepos mėnesį vyksiančias trijų dienų rekolekcijas, kurias šiais metais ves Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas. 

Susirinkimo metu į susirinkusius kunigus kreipėsi svečias – Petras Masiulis, TELE2 generalinis direktorius, kuris pristatė kunigams jo dovanojamą knygą apie egzorcistų misiją Bažnyčioje.

Apie šią vasarą vyksiančius renginius, skirtus katalikiškajam jaunimui, apie liepos mėnesį vyksiančią ministrantų stovyklą Žemaičių Kalvarijoje susirinkime kalbėjo Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Viktoras Daujotis.

Po konferencijos 12 val. Telšių Katedroje buvo aukojamos Šv. Mišios. Pamokslo metu Telšių vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie kunigų atostogas ir poilsį su Kristumi. Jis analizavo pop. Benedikto XVI patvirtintą dokumentą, kuriame reglamentuojama kunigų veikla ir atostogos. Vyskupas kalbėjo apie būtinybę atgauti jėgas Kristaus artumoje, kad kunigiškoje tarnystėje nepritrūktų dvasinės ir fizinės sveikatos.

Po Šv. Mišių Telšių vyskupas pasveikino neseniai dangiškojo globėjo – šv. Antano Paduviečio dieną šventusius kunigus, turinčius šio šventojo vardą. Tokių kunigų Telšių vyskupijoje – dvylika ir jie iš vyskupo rankų gavo atminimo dovanėles.

Pasibaigus pamaldoms tradiciškai buvo meldžiamasi prie Dievo Tarno vyskupo kankinio V. Borisevičiaus Katedros kriptoje, meldžiant, kad jis būtų iškeltas į altorių garbę. Taip pat buvo sustota maldai Katedros šventoriuje prie ilgamečio Telšių vyskupo Antano Vaičiaus kapo, prisimenant, jog neseniai buvo minima jo vardo diena.     

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Telšių vyskupijos inf.