2013 07 11

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

John L. Allen. Pirmąja enciklika Pranciškus kreipiasi į „ieškančiuosius“

Encikliką  „Lumen fidei“ popiežius Pranciškus pavadino dokumentu, parašytu „keturiomis rankomis“, turėdamas omenyje savąsias ir pirmtako Benedikto XVI. Pirmoji popiežiaus enciklika siekia, kad krikščionių tikėjimas „būtų išpažįstamas grynas ir vientisas“, bet kartu pabrėžia atvirumo laikyseną visiems postmodernaus pasaulio „tiesos ieškotojams“.

Kiekvienas, kuris yra „atviras meilei“, sakoma dokumente, „jau net to nežinodamas keliauja tiesos link.“

Tam tikru atžvilgiu dokumentas perteikia Benediktui XVI būdingą „teigiančiosios ortodoksijos“ dvasios sintezę, kuri dabar yra regimai išplečiama į Pranciškaus popiežystę. Atkaklumas ginant ortodoksinį tikėjimo turinį eina išvien su ryžtu tą turinį suformuluoti pačiu pozityviausiu ir kuo didesnį žmonių skaičių pasiekiančiu būdu.

90 puslapių enciklika, pavadinta Lumen fidei, tai yra „Tikėjimo šviesa“ buvo pristatyta liepos 5 d. Vatikane. Jos tekstas pasižymi jaudinamu atvirumu žmonėms, kurie yra atviri Dievui, bet dar nepasiekė krikščioniškojo tikėjimo pilnatvės.

„Tiek, kiek jie yra nuoširdžiai pasiryžę mylėti ir nustatyti, su kokia šviesa jie gali Dievą rasti, net to nežinodami, žmonės jau yra kelyje, vedančiame į tikėjimą“, – teigiama joje.

Enciklika tvirtina, kad nuoširdus rūpinimasis kitais, net ir netikinčiaisiais, rodo tikėjimo užuomazgas.

„Kiekvienas, kuris imasi daryti gera kitiems, jau artėja Dievo link“, – sakoma tekste.

Pabrėždama, jog krikščionių tikėjimas perteikia objektyvią tiesą, enciklika taip pat teigia, kad krikščionys neturėtų tuo arogantiškai didžiuotis.

„Tikintis žmogus negali būti pernelyg pasitikintis savimi, – sakoma. – Priešingai, tiesa skatina nuolankumą.“

Žymus amerikiečių dvasinis autorius Jamesas Martinas SJ, jėzuitų ordino narys, teigia, kad enciklika gali būti naudinga „ieškančiam, abejojančiam, agnostikui ir net ateistui“.

J. Martinas dokumentą pavadino „nuoširdžiu bandymu kalbėti kiekvienam, kas dar ieško Dievo“.

Pirmuosius enciklikos metmenis sudarė Benediktas XVI, ir ji aiškiai atspindi ne vieną jam brangią temą: tikėjimo ir tiesos santykį, reliatyvizmo pavojų, tradicijos ir magisteriumo svarbą bei būtinybę gyventi tikėjimu Bažnyčios kontekste.

Kalbant apie turinį, naujasis dokumentas rodo, kad didesnių doktrininių inovacijų popiežius Pranciškus neketina įvesti.

„Kadangi visi tikėjimo elementai yra tarpusavyje susiję, paneigti vieną iš jų, netgi, atrodytų, patį nereikšmingiausią, reikštų iškreipti visumą“, – sako jis.

Enciklika ragina „budėti užtikrinant, kad tikėjimo paveldas būtų perduodamas nepaliestas“.

Kalbant apie politines ir kultūrines implikacijas, enciklikoje teigiama, kad krikščionių tikėjimas turi skatinti rūpintis aplinka ir stokojančiaisiais.

„Tikėjimas taip pat padeda mums sukurti vystymosi modelius, kurie remiasi ne vien paprasčiausiu naudingumo ir pelno kriterijumi, tačiau kūriniją priima kaip dovaną, už kurią mes visi esame skolingi“, – sakoma tekste.

„Jis moko mus kurti teisingas valdymo formas, suvokiant, jog valdžia kyla iš Dievo ir yra skirta kurti bendrąjį gėrį.“

Pranciškus primygtinai pabrėžia, kad tikėjimas turėtų tarnauti „teisingumui, įstatymui ir taikai“.

Konkrečia šio raginimo iliustracija tapo enciklikos pasirodymas prieš 48 valandas iki pirmosios popiežiaus Pranciškaus kelionės už Romos ribų, į Lampedūzos salą, kuri tapo nuskurdusių imigrantų iš Afrikos ir Artimųjų Rytų pagrindiniu uostu norint pasiekti Europą.

Popiežius įmetė vainiką į jūrą, norėdamas priminti apie tuos, kurie žuvo, taip ir nepasiekę tikslo, ir vildamasis supratingesnės migracijos politikos iš atitinkamų institucijų.

Pristatydamas encikliką Vatikane per spaudos konferenciją, Vyskupų kongregacijos pirmininkas kardinolas Marcas Ouelletas atkreipė dėmesį, kad enciklika pradėta rengti Benedikto popiežiavimo metu, o buvo užbaigta popiežiaus Pranciškaus. „Plėtodama esmines ir pamatines temas, – sakė Ouelletas – „ji nepaprastai puikiai atskleidžia tikėjimo bendrystę.“

Tai ne pirmas kartas, kai vieno popiežiaus parengta enciklika yra išleidžiama jau vadovaujant kitam.

Pavyzdžiui, Benedikto XVI pirmoji enciklika Deus Caritas est, pasirodžiusi 2005-ųjų pabaigoje, remiasi katalikų labdaringos veiklos dokumento projektu, kuris buvo pradėtas rengti vadovaujant popiežiui Jonui Pauliui II.

Kai vasario mėnesį Benediktas XVI paskelbė apie savo atsistatydinimą, Vatikano atstovai spaudai pripažino, jog yra pradėta rengti enciklika, kuri turėtų būti išeinančiojo popiežiaus paskelbtų Tikėjimo metų kertiniu akmeniu. Tuo metu atstovas spėliojo, kad galbūt Benediktas baigs projektą, išėjęs į pensiją, ir pateiks jį kaip savo asmeninius apmąstymus.

Tačiau Benediktas XVI nusprendė perduoti projektą savo įpėdiniui, ir Pranciškus jį užbaigė.

Kalbėdamas su Italijos vyskupais dar prieš enciklikos išleidimą, Pranciškus teigė, kad ji atstos baigiamąjį dokumentą, „apaštališkąjį paraginimą“, kuris turėtų apibendrinti 2012 metų spalį vykusį Vyskupų sinodą naujosios evangelizacijos tema.

Pirmasis Vatikano leidyklos išspausdintas „Lumen fidei“ tiražas yra 500 000 egzempliorių, leidinio kaina – 3,5 euro.

„Bernardinai.lt“ žiniomis enciklika lietuvių kalba pasirodys rugpjūčio pradžioje.

Pagal NCR.org