Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Mirė prelatas Pranas Gaidamavičius–Gaida

Liepos 24 d., sulaukęs 99 m. amžiaus, mirė prelatas Pranas Gaidamavičius– Gaida, vienas iškiliausių Kaišiadorių vyskupijos kunigų.

Kunigas Pranas Gaidamavičius gimė 1914 m. sausio 26 d. Bajorų kaime, Širvintų rajone. Mokėsi Širvintų ir Kėdainių gimnazijose. 1937 m. gegužės 22 d., baigęs Kauno kunigų seminariją ir Teologijos fakultetą Kaune, buvo įšventintas kunigu. Darbavosi šiose Kaišiadorių vyskupijos parapijose: Onuškyje ir Širvintose, aktyviai dalyvavo Lietuvoje veikusių katalikiškų organizacijų Angelaičiai, Ateitininkai ir Pavasarininkai veikloje, bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje.

1940 m. kun. Pranas Gaidamavičius pasitraukė į Vokietiją. Apsistojo Gleisgarbeno pabėgėlių stovykloje, vėliau persikėlė į Berlyną. Studijavo Miunsterio ir Freiburgo universitetuose; pastarajame apgynė teologijos daktaro disertaciją religijos filosofijos bei psichologijos tema „Religinis žmogaus nerimas“.

1946 m. kun. dr. Pranas Gaidamavičius išvyko į Belgiją, Liuveno universitete studijavo filosofiją. Belgijoje dirbo vietos pastoracijoje, aktyviai veikė lietuvių bendruomenės gyvenime, padėjo leisti lietuviams laikraštį „Gimtoji šalis“.

1950 m. kun. dr. Pranas Gaidamavičius išvyko į Kanadą. Kanadoje iš pradžių dėstė kunigų seminarijoje Mont-Laurier, vėliau dirbo vietos sielovadoje. Nuo 1954 m. persikėlė į Torontą – dirbo vietos sielovadoje. Čia jis rado palankią dirvą žurnalisto, švietėjo veiklai – buvo pakviestas į lietuvių savaitraštį „Tėviškės žiburiai“. Nuo 1961 m. tapo šio savaitraščio redaktoriumi.

1987 m. pakeltas Popiežiaus garbės prelatu. Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, jis savo asmeninėmis ir iš aukotojų surinktomis lėšomis rėmė Bažnyčios veiklą Lietuvoje. 2010 m. prel. dr. Pranas Gaidamavičius sugrįžo į gimtąją – Kaišiadorių vyskupiją ir apsigyveno vyskupijos administruojamuose namuose Aukštadvaryje, Trakų rajone.

Prel. dr. Pranas Gaidamavičius rašyti pradėjo dar būdamas gimnazijos mokinys. Vėliau bendradarbiavo Lietuvos dienraščiuose „Rytas“, „XX amžius“, žurnaluose „Židinys“, „Naujoji Romuva“, savaitraštyje „Šaltinis“, taip pat išeivijos leidiniuose „Draugas“, „Ateitis“, „Adai“ ir kituose.

Reikšmingiausi jo veikalai – knygos: „Išblokštasis žmogus“ (1951 m.), „Milžinas, didvyris, šventasis“ (1954 m.) ir „Didysis nerimas“ (1961 m.) bei „Nemarus mirtingasis“ (vysk. Teofiliaus Matulionio biografija). 1996 m. leidykla „Mintis“ (Vilnius) išleido Prano Gaidos–Gaidamavičiaus raštų rinkinį.

2002 m. prel. dr. Pranas Gaida Gaidamavičius apdovanotas už nuopelnus Lietuvai – LDK Gedimino ordinu Riterio kryžiumi, o 2009 m. Komondoro didžiuoju kryžiumi bei Sausio 13-osios atminimo medaliu.

Prel. dr. Pranas Gaidamavičius pašarvotas Aukštadvario šv. Domininko bažnyčioje (Technikumo g. 2), bus laidojamas Kaišiadorių katedros šventoriuje liepos 26 d., šv. Mišios katedroje – 12 val.