2013 07 31

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min

Žemaičių Kalvarijoje – jubiliejinė ateitinkų ir jaunimo diena

Visą šią savaitę Žemaičių Kalvarijoje, Telšiuose ir Varniuose vyksta pagrindiniai Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus renginiai. Jubiliejaus kulminacija –  IV eucharistinis Telšių vyskupijos kongresas, į kurį įsijungia ir dvi išskirtinės dienos, skirtos jaunimui.

Liepos 30 d. ateitininkai pakvietė kartu melstis, bendrauti ir švęsti visos vyskupijos jaunimą. Kitas jaunimui skirtas renginys vyks šeštadienį, rugpjūčio 3 d.

Liepos 30 diena Žemaičių Kalvarijos Šventovėje švenčiant jubiliejinį, IV – ąjį Telšių vyskupijos eucharistinį Kongresą, buvo skirta Lietuvos ateitininkams. Nuo ryto iš visos Lietuvos rinkosi ateitininkai, o 10 val. ant šv. Jono Kalno, prie III ir IV Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio koplyčių buvo sakomas „Kalno pamokslas“, kurio metu į gausiai susirinkusiuosius, prieš tai meninę programą parodžius Mosėdžio ir Skuodo parapijų ateitininkams, kreipėsi Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis išsamiai kalbėjo apie Krikščionybės atėjimo į Žemaitiją aplinkybes, papasakojo kaip žemaičiai prieš 600 metų buvo ruošiami Krikšto sakramentui, kaip keitėsi jų gyvenimas tapus katalikais, kaip su žemaičių krikštu buvo užbaigta Europos kristianizacija.

Vėliau po Telšių ateitininkų meninės programos, giedodami Kalnų giesmes, visi patraukė prie šv. Jono Kalno papėdėje pastatyto, garsaus Žemaitijos kryždirbio Antano Vaškio iš ąžuolo išdrožto paminklo – koplytstulpio, skirto Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus paminėjimui. Šį paminklą, kuriame pavaizduota kaip vyskupas krikštija į Varduvos upelį įsibridusį žemaitį, taip pat jame iškaltas šv. Jonas Krikštytojas, krikštijąs Jėzų bei Lietuvos valdovai Vytautas ir Jogaila, pašventino Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Savo mintimis pasidalino paminklo kūrėjas Antanas Vaškys, o visiems prisidėjusiems padėkos žodį tarė Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. Jonas Ačas.

Nuo paminklo didžiulis būrys ateitininkų ir atvykusių piligrimų procesijos būdu, giedodami giesmes patraukė į Žemaičių Kalvarijos Baziliką. Čia jų laukė ir konferencijoje apie Eucharistiją ir krikščioniško gyvenimo aspektus kalbėjo Panevėžio vyskupas emeritas J. Kauneckas. Jis išsamiai analizavo ką reiškia gyventi pagal Kristaus mokymą ir praktikuoti tikėjimą.

12 val. Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje buvo aukojamas iškilmingos, pagrindinės tos dienos Šv. Mišios, kurių liturgijai vadovavo Panevėžio vyskupas emeritas J. Kauneckas, koncelebravo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, nemažas būrys kunigų, atvykusių ne tik iš Telšių, bet ir iš kitų vyskupijų. Vyskupas J. Kauneckas, sakydamas pamokslą kalbėjo apie ateitininkų pašaukimą Bažnyčioje ir šių dienų pasaulyje. Remdamasis įvairiais gyvenimiškais pavyzdžiais, pabrėžė tikėjimo gyvumo ir jo liudijimo svarbą.

Šv. Mišių metu ateitininkų įžodį davė 8 jaunuoliai, papildydami šios organizacijos gretas. Šv. Mišių metu ir prieš Šv. Mišias vykusiame šlovinime giedojo Viekšnių šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunimo choras, vadovaujamas vargonininko Vitalijaus Lizdenio.

Šv. Mišioms pasibaigus Žemaičių Kalvarijos miestelio gatvėmis vyko iškilminga eucharistinė procesija. Po iškilmingų pamaldų ateitininkai dėkojo vyskupams ir įteikė jiems atminimo dovanėles. Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose ir Žemaičių Kalvarijos kultūros centre buvo surengta nuotaikinga agapė.

Papietavus vaikams buvo surengtas vadinamasis „Vaikų kiemas su Žiogu“, kur vaikai turėjo puikių užsiėmimų, žaidimų bei užduočių, o suaugusieji ir jaunimas rinkosi į Žemaičių Kalvarijos kultūros centro salę, kurioje konferenciją vedė Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos klebonas filosof. lic., relig. m. mgr. Virgilijus Poškus. Vėliau vyko diskusija – darbas grupėse, kurį moderavo ateitininkai: Rozvita  Vareikienė, Vidas Abraitis, Reda Sopranaitė, Vygantas Malinauskas, Liutauras Serapinas, Vaidotas Vaičaitis, Vincas Lizdenis.

Visą gražų, prasmingą ir intensyvų darbą, pilną maldos ir intensyvios veiklos dieną vainikavo graži liaudiškos muzikos vakaronė.

Tuo tarpu Bazilikoje vyko nenutrūkstanti Švč. Sakramento adoracija, trukusi visą naktį ir kitą dieną.

Telšių vysk. inf.

Nuotraukos Edvino Bružo.