2013 08 03

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

5 min

Antroji Telšių vyskupijos jubiliejinio eucharistinio kongreso diena

2013 m. rugpjūčio 2 diena – antroji IV Telšių vyskupijos Eucharistinio kongreso, skirto Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus šventimui, pradėta 8 val. šv. Mišiomis Telšių Katedroje, kurioje jau antra para vyksta nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija.

9.30 val. Telšių rajono savivaldybės salėje prasidėjo respublikinė mokslinė istorinė konferencija: „Evangelijos šviesa žemaičiuose: šeši Krikšto istorijos amžiai. Konferencijos pradžioje jos dalyvius, pranešėjus bei klausytojus, menine programa pasveikino aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venslovas kartu su Telšių kultūros centro vaikų ir jaunimo saviraiškos studijos „ENTUZIASTAI“, kuriai vadovauja režisierė Giedrė Kavaliauskaitė – Butkė, jaunaisiais aktoriais.

Po meninės programos konferenciją atidarė ir sveikinimo žodį tarė Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas Kleiva. Į susirinkusiuosius taip pat kreipėsi ir sveikinimo žodį tarė Popiežiaus legatas – Budapešto ir Estergomo arkivyskupas, kardinolas Péteris Erdő. Jis kalbėjo apie Krikšto svarbą Žemaitijai, nes būtent per Krikštą ji, o kartu ir visa Lietuva tapo pilnateise Europos nare ir aktyviai įsitraukė į jos gyvenimą.

Taip pat Konferencijoje įžangos žodį tarė, visus pasveikino ir savo įžvalgomis apie žemaičių krištijimą prieš 600 metų pasidalino Telšių vyskupas J. Boruta SJ, kuris Lietuvoje yra daug nuveikęs Bažnyčios istorijos studijų srityje. Konferencijos atidaryme taip pat dalyvavo apaštalinis nuncijus Pabaltijo kraštams arkivyskupas Luigi Bonazzi, jo sekretorius, Telšių vyskupo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, kiti garbūs svečiai.

I Konferencijos posėdyje, kuriam vadovavo  LKMA Centro valdybos pirmininkas, prof. dr. Paulius Subačius, buvo gvildenama kaip žemaičiai buvo krikštijami ir kaip Žemaitijoje kūrėsi pirmosios bažnytinės struktūros, buvo statomos bažnyčios, steigiamos parapijos. Tokį išsamų pranešimą tema:  Žemaičių krikštas ir pirmosios parapinės bažnyčios perskaitė dr. Darius Baronas. Išsamiai klausytojams žemaičių Krikšto aplinkybes apibudinančius  rašytinius šaltinius išanalizavo prof. dr. Vytautas Ališauskas, savo pranešime:  Pasakojimas apie Žemaičių krikštą: Dlugošas, Stryjkovskis, Kojalavičius. XVII a. situaciją apibudino ir išanalizavo Mangirdas Bumblauskas, skaitęs pranešimą: Žemaitijos visuomenės konversijos pabaiga: kelios XVII a. pradžios datos.

II Konferencijos posėdyje, kurį moderavo LKMA akad. doc. dr. Arūnas Streikus, buvo kalbama apie Žemaitijos raidą, jai tapus krikščioniška. Prof. habil. dr. Alfredas Bumblauskas skaitė pranešimą tema: Apie nesikalbėjimus Žemaičių christianizacijos plente: istoriografinės ir geografinės pastabos. LKMA akad. doc. dr. Liudas Jovaiša analizavo XVII amžių pranešime: Kritinis diskursas ar literatūrinė vaizduotė? XVII a. Žemaičių vyskupijos istorija Motiejaus Valančiaus „Žemaičių vyskupystėje“. Apie krikščionišką kultūrą Žemaitijoje kalbėjo kultūros istorijos specialistas dr. Mindaugas Paknys, kurio skaitytas pranešimas buvo: Žemaitijos bažnyčių dailė ir architektūra Vincento Juzumo „Žemaičių vyskupijos istorijoje“.

III Konferencijos posėdyje, kurį moderavo LKMA akad. doc. dr. Liudo Jovaišos, buvo kalbėta apie Šv. Onos broliją Žemaičių vyskupijoje, ką labai išsamiai gvildeno Lietuvos dailės akademijos doktorantė Lijana Birškytė – Klimienė. Apie tarp žemaičių po krikšto atsiradusius liturginius giesmynus ir paties giedojimo ypatumus išsamiai papasakojo dr. Jonas Vilimas savo pranešime: Žemaitiškasis ir kiti Patrem XVII–XVIII a. LDK giesmynuose. Vargonus ir juos kūrusius vargonų meistrus Žemaitijoje kalbėjo dr. Girėnas Povilionis, kurio pranešimo tema buvo tokia: Vargondirbystės menas Žemaitijoje: tradicijos ir gyvasis paveldas. Pranešimai buvo labai išsamūs, įdomūs, vyko diskusijos, pokalbiai, nes žinios tikrai naudingos ir svarbios. LKMA ketina konferencijos medžiagą išspausdinti ir išleisti.

Po Konferencijos 16 val. Telšių menų inkubatoriuje buvo atidaryta paroda: „Žemaičių krikštui ir Žemaičių vyskupystei – 600“. Parodoje, kurią organizavo Telšių apskrities archyvas, eksponuojami įvairūs dokumentai, tokie kaip privilegijos bažnyčioms, fundacijų aktai, metrikų knygos, parapijų ir vyskupijos žemėlapiai, nuotraukos ir kiti Lietuvos centriniame istorijos, Martyno Mažvydo ir kituose archyvuose saugomi rašytiniai šaltiniai. Parodos atidarymo metu buvo pilnutėlė salė lankytojų, kuriuos, o taip pat ir parodos organizatorius sveikino Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, LR Seimo narys Valentinas Bukauskas, Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas Kleiva, Lietuvos centrinio archyvo atstovai, apie parodos organizavimą mintimis pasidalino Telšių apskrities archyvo direktorė Alma Jankauskienė. Prieš sveikinimus meninę programą parodė Telšių dramos teatro vaikų ir jaunimo studijos „SAVI“ nariai, vadovaujami režisierės Laimutės Pocevičienės. Po parodos atidarymo ceremonijos visi galėjo apžiūrėti parodą, kuri Telšiuose veiks iki šių metų vėlyvo rudens.

Tą dieną Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnytėlėje 18 val. vyko iškilmingos šv. Mišios. Prieš šv. Mišias šios parapijos klebonas, dekanas prel. Juozas Šiurys su būreliu kunigų iškilmingai sutiko Popiežiaus legatą – Budapešto ir Estergomo arkivyskupą, kardinolą Péterį Erdő, apaštalinį nuncijų Pabaltijo kraštams arkivyskupą Luigi Bonazzi bei abu Telšių vyskupus – ordinarą J. Borutą SJ ir jo pagalbininką L. Vodopjanovą OFM. Prieš šv. Mišias specialusis popiežiaus pasiuntinys visus pasveikino popiežiaus Pranciškaus vardu, gausiai susirikusiems tikintiesiems perdavė popiežiaus siunčiamą žinią ir jo vardu teikiamą palaiminimą. 18 val. šv. Mišioms vadovavo Popiežiaus legatas, koncelebravo apaštalinis nuncijus arkivyskupas L. Bonazzi, Telšių vyskupas J. Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, nemažas būrys kunigų iš Telšių vyskupijos. Sakydamas pamokslą specialusis popiežiaus pasiuntinys išryškino tikėjimo svarbą,  gyvenimo su Kristumi vienybėje būtinybę ir kvietė visus atverti širdis jo malonei ir veikimui. Šv. Mišių metu giedojo Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų jaunimo choras, vadovaujamas vargonininkės Ernestos Dargužienės.

Po Šv. Mišių didžiulė minia tikinčiųjų ėjo teatralizuotą Kryžiaus kelią, kuriame buvo skaitomi nacių Štutgofo koncentracijos stovykloje kalėjusio kunigo Stasio Ylos tame lageryje parašyti Kryžiaus kelio apmąstymo tekstai, o procesijos priekyje buvo nešamas specialiai šiam Kryžiaus keliui iš medžio išdrožtas masyvus kryžius, kuris vėliau bus pastatytas Kęstaičiuose augančiame Telšių vyskupijos kryžių kalnelyje.

Tos dienos vakarą – 21 val. Telšių miesto amfiteatre įvyko sakralinės muzikos festivalis. Jį menine programa pradėjo aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venslovas kartu su Telšių kultūros centro vaikų ir jaunimo saviraiškos studijos „ENTUZIASTAI“, kuriai vadovauja režisierė Giedrė Kavaliauskaitė – Butkė, jaunaisiais aktoriais. 

Kryžiaus kelią pradėjo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, jame dalyvavo garbieji svečiai bei valdžios atstovai. Kryžiaus kelias buvo einamas Telšių miesto gatvėmis, į jį įsijungė jaunimas, šeimos, Šaulių organizacija, organizacija „Bočiai“, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos choralo grupė. Kryžiaus kelio pabaigoje visus gausiai dalyvavusius maldininkus popiežiaus Pranciškaus vardu palaimino jo Legatas. Po Kryžiaus kelio, kuris baigė kelionę prie Telšių Katedros visiems padėkojo kan. Vygintas Gudeliūnas. Šį kryžiaus kelią režisavo Telšių „Žemaitės“ dramos teatro direktorius, režisierius Artūras Butkus, apmąstymus skaitė šio teatro aktoriai ir taip pat iš Kauno atvykęs žinomas aktorius Egidijus Stancikas, mąstymą apie Kristaus kančią teikė Palangos klebonas, dekanas kun. Marius Venskus bei daugelis kitų dalyvių.

Pilnoje klausytojų amfiteatro erdvėje sakralinę muziką atliko Vilniaus arkikatedros bazilikos didysis sumos choras, vadovaujamas Remigijaus Songailos, jiems vargonais pritarė prof. Bernardas Vasiliauskas ir Telšių miesto kultūros centro mišrus choras „Žemaičiai“, vadovaujamas Gintaro Vaitkaičio. Chorai, solistai pradžioje pasirodė atskirai, o koncerto pabaigoje jungtinis choras atliko keletą įspūdingų kūrinių. Koncertą vainikavo chorų ir daugiau nei tūkstančio žiūrovų bendrai sudainuota Maironio „Lietuva Brangi…“

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas