Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2013 10 16

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Loreta Timukienė. JAV Lietuvių Bendruomenės XX tarybos sesija Detroite

Autorė yra JAV Lietuvių bendruomenės Krašto valdybos vicepirmininkė 

Spalio 11–13 dienomis Mičigano valstijoje, Detroite, vyko JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) XX tarybos antra sesija, kurioje dalyvavo 52 atstovai iš 10 apygardų. Į sesiją atvyko Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis, LR generalinis konsulas Niujorke Valdemaras Sarapinas, LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorė Gintė Damušytė, LR ambasados JAV ministras patarėjas Artūras Vazbys, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Danguolė Navickienė, Kanados Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Joana Kuraitė-Lasienė, Lietuvių Fondo tarybos pirmininkas Marius Kasniūnas, Lietuvos vyčių centro valdybos pirmininkė Regina Juškaitė-Švobienė. Sesijoje buvo aptarti JAV LB praėjusių metų darbai ir ateities veiklos gairės, kalbėta apie Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą.

LR ambasadorius Žygimantas Pavilionis savo pranešime pabrėžė JAV administracijos ir Lietuvių Bendruomenės faktoriaus svarbą Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungai, ragino savo veikla stiprinti ryšius su Lietuva, didinti įtaką JAV ir Lietuvos santykių formavime. Lietuvos ambasadorius pristatė Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai aktualijas, pasidalino mintimis apie bendradarbiavimą pirmininkavimo darbotvarkės klausimais su JAV administracija ir galimą Amerikos lietuvių vaidmenį šiame procese. Pasak ambasadoriaus, teisė kalbėti ES vardu – unikali galimybė būti matomiems JAV labiau nei bet kada nuo pat nepriklausomybės atkūrimo ir tuo būtina pasinaudoti aktyviai pristatant mums svarbius klausimus. Jis padėkojo Amerikos lietuviams už aktyvią paramą prisidedant prie rezoliucijų dėl JAV dujų eksporto plėtros ir Juodojo kaspino dienos įtraukimo į atmintinų dienų sąrašą priėmimo JAV Kongrese. Ž. Pavilionis teigė tikįs geromis derybų tarp ES ir JAV dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų sutarties galimybėmis ir pabrėžė, kad įsigaliojus šiai sutarčiai, būtent JAV lietuviai taps jungiamąja grandimi, padėsiančia Lietuvos verslui įsitvirtinti naujose nišose. Lietuvių Bendruomenės atstovų teigimu, būtina stiprinti ekonominį, konsulinį ir kultūrinį atstovavimą Lietuvai JAV vakarų pakrantėje, o tam itin pasitarnautų naujo konsulato įsteigimas Kalifornijos valstijoje. Šiuo klausimu priimtas ir atskiras JAV LB tarybos nutarimas.

URM Užsienio lietuvių departamento direktorė Gintė Damušytė aptarė JAV lietuvių vaidmenį JAV ir Lietuvos bendradarbiavime bei Globalios Lietuvos programos įgyvendinimą,  kuria siekiama užtikrinti, kad iš Lietuvos išvykę tautiečiai neprarastų ryšio su tėvyne ir įsitrauktų į šalies ateities kūrimą. Direktorė pažymėjo, kad JAV Lietuvių Bendruomenė yra viena iš stipriausių pasaulyje ir savo konkrečiais darbais jau prisideda prie Globalios Lietuvos tikslų įgyvendinimo. „Visa veikla – projektai, dainų šventės, lituanistinis švietimas, kultūriniai renginiai, suvažiavimai ir mokymai negali būti savitiksliai. Jie turėtų pasitarnauti bendram tikslui – susitelkti Lietuvos valstybės stiprinimui, padėti puoselėti lietuvišką tapatybę ir prisidėti prie Lietuvos tikslų įgyvendinimo bei jos vardo garsinimo“, – teigė G. Damušytė. Diplomatė ragino JAV Lietuvių Bendruomenės narius solidarizuotis su kitomis Lietuvių Bendruomenėmis – dalytis gerąja patirtimi, stiprinti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovybę Vilniuje ir dirbti su vietos valdžia didinant savo matomumą ir politinę įtaką, saugant išeivijos kultūrinį paveldą. Dalykiniuose G. Damušytės pokalbiuose su JAV LB Krašto Valdybos pirmininke Sigita Šimkuviene-Rosen ir apylinkių atstovais sutarta bendradarbiauti plėtojant ryšius su Lietuvos verslu, nevyriausybiniu sektoriumi ir vietos savivalda.

Sesijos metu diskutuota Lietuvos pilietybės išlaikymo klausimu, svarstyta, kaip įtraukti daugiau jaunimo į JAV Lietuvių Bendruomenės veiklą, aptarti JAV LB organizaciniai, teisiniai ir finansiniai reikalai, išklausytas 2015 metų liepos 5-7 dienomis Čikagoje vyksiančios Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės rengimo komiteto pranešimas. Apylinkių ir apygardų atstovai pasidalino savo veiklos patirtimi, pristatė organizuojamus renginius, papasakojo apie sunkumus, su kuriais susiduriama. Patvirtintoje JAV LB Krašto valdybos veiklos ataskaitoje apžvelgti darbai lituanistinio švietimo, jaunimo lyderystės ugdymo, socialinių reikalų, kultūros, mokslo ir visuomeninės veiklos srityse, priimti nutarimai, numatantys tolesnę JAV LB veiklą. Šeštadienio vakare sesijos dalyviai ir svečiai vyko į Dievo apvaizdos parapiją, kur šv. Mišias aukojo kunigas Gintaras Jonikas, vakare susirinkusiems koncertavo vyrų oktetas ,,Tolimi aidai“ iš Los Andelo, Kalifornijos. Baigiantis sesijai buvo nuspręsta, jog kitais metais tarybos sesija vyks Los Andžele.

Pagal Lietuvių Chartą, kurią 1949 metais paskelbė Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK), JAV Lietuvių Bendruomenės tikslas yra gyvenant užsienyje išlaikyti lietuviškumą ir jį perduoti ateities kartoms. JAV LB kviečia dalyvauti jos veikloje visus lietuvių kilmės asmenis, taip pat jų ne lietuvius sutuoktinius. JAV LB priklauso Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, kuri jungia lietuvius, gyvenančius 41-iose užsienio šalyse, į vieną bendruomeninę šeimą. JAV LB organizacinį branduolį sudaro 58 apylinkės, veikiančios 27 valstijose ir sostinėje Washington. JAV LB vysto  švietimokultūrinę, mokslinę, religinęvisuomeninę, socialinę, sportinę ir kitokią veiklą, bendradarbiauja su kitomis JAV veikiančiomis lietuviškomis organizacijomis ir Lietuvos nevyriausybinėmis  organizacijomis  bei valdžios institucijomis, aktyviai remia demokratijos bei ekonominių reformų vystymąsi Lietuvoje, supažindina JAV visuomenę su Lietuva, lietuviška kultūra ir paveldu, Lietuvos ekonomikos, mokslo pasiekimais bei investicijų  galimybėmis,  palaiko ryšius su JAV valdžios institucijomis ir organizacijomis, organizuoja Lietuvių išeivijos studentų stažuočių (LISS) programą, Šiaurės Amerikos lietuvių dainų ir šokių šventes, sporto renginius. JAV LB veiklą vykdo visuomeniniu pagrindu, darbai finansuojami sutelktomis lėšomis. JAV LB veiklos gaires nustato trejiems metams renkama Taryba. Tarybos numatytą veiklą įgyvendina Krašto valdyba.

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite