Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2013 11 20

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Telšių vyskupijos kunigai paminėjo vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus žūties metines

Lapkričio 18 d. Telšiuose vyko kasmėnesinis Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas. Jame kartu su kunigais, diakonais dalyvavo ir Telšių kunigų seminarijos klierikai. Po įžanginės maldos buvo aptarti svarbūs einamieji Telšių vyskupijos reikalai.

Telšių vyskupas J. Boruta SJ susirinkusiesiems pristatė naująjį Telšių vyskupijos „Caritas“ direktorių, Rietavo, Medingėnų ir Spraudės parapijų kleboną Antaną Gutkauską ir įteikė jam paskyrimo dekretą. Kun. A. Gutkauskas pareigas perims iš ilgamečio Telšių vyskupijos „Caritas“ direktoriaus kun. Sauliaus Damašiaus, kuris iš šių iki tol eitų pareigų atleistas jo paties prašymu. Taip pat vyskupas pristatė naujai įkurtą Telšių vyskupijos patarėjų tarybą „Caritas“ veiklos koordinavimui. Į Tarybą paskirti šie Telšių vyskupijos kunigai: Telšių vyskupo vikaras Klaipėdos kraštui, Klaipėdos dekanato dekanas, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės klebonas kan. Vilius Viktoravičius, Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas kan. Vladas Gedgaudas, Tauragės dekanato dekanas, Tauragės ir Dauglaukio parapijų klebonas kan. Alvydas Bridikis.

Telšių vyskupas kalbėjo apie besiartinančią adventinę vizitaciją, kada bus susitinkama su parapijose dirbančiais „Caritas“ organizacijos nariais. Vyskupas pristatė vizitacijos gaires, susitikimo turinį ir kvietė kunigus kuo aktyviau vystyti parapijose karitatyvinę veiklą, ypač laikantis popiežių Benedikto XVI ir Pranciškaus mokymo šiuo klausimu.

Telšių ganytojas taip pat pristatė Tikėjimo metų uždarymo Telšių Katedroje programą. Kvietė visų vyskupijos parapijos tikinčiuosius dalyvauti iškilmėse ir po pamaldų parvežti į savo parapijas svarbų ženklą – Tikėjimo metų atminimo paveikslą, kuris parapijų bažnyčiose bus iškilmingai atidengtas pirmąjį advento sekmadienį – 2013 m. gruodžio 1 dieną.

Kalbėdamas apie advento laiku organizuojamas rekolekcijas Telšių vyskupas pabrėžė, jog labai svarbu, kad visose parapijose vyktų trijų dienų rekolekcijos, kurios skirtingomis dienomis būtų skirtos jaunimui ir moksleiviams, moterims ir šeimoms bei vyrams ir jų šeimoms.

Vyskupas taip pat aptarė kai kurias itin aktualias liturgines normas, kalbėjo apie praktinį tų normų įvykdymą vyskupijos parapijose.

Buvo kalbama apie bendradarbiavimą programoje „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“. Telšių ganytojas kvietė parapijų klebonus, kartu su parapijų bendruomenėmis aktyviai įsijungti į šį projektą ir taip prisidėti prie bažnytinių pastatų išsaugojimo.

Aptartas dokumentas: „Prevencijos gairės dėl Katalikų Bažnyčioje dirbančių dvasininkų, vienuolių, savanorių ir kitų darbuotojų elgesio su nepilnamečiais“.

Baigdamas konferenciją Telšių vyskupas J. Boruta SJ paragino kunigus ir visus tikinčiuosius aktyviai įsijungti į „Carito“ organizuojamą akciją „Gerumas mus vienija“ ir bažnyčiose platinat žvakeles bei organizuojant rinkliavas ne tik šios organizacijos veiklos parėmimui, bet ir aktyviai prisidedant prie paramos po didžiulės katastrofos nukentėjusiems Filipinams.

Po susirinkimo visi dalyvavo šv. Mišiose, kurių metu Telšių vyskupas priminė tikintiesiems Dievo Tarno vyskupo kankinio V. Borisevičiaus gyvenimo faktus ir jo žiauraus nužudymo už tikėjimą ir Bažnyčią aplinkybes.

Kvietė visus melstis, kad kuo greičiau būtų pripažintas antrojo Telšių vyskupijos vyskupo V. Borisevičiaus gyvenimo šventumas. Šv. Mišių metu vyskupas kunigystės kandidato skyrimus suteikė Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos I teologijos kurso klierikui Feliksui Špokui.

Pamokslą Šv. Mišių metu pasakė Telšių vyskupijos kurijos kancleris, Telšių kunigų seminarijos vicerektorius kan. Remigijus Saunorius, remdamasis vyskupo kankinio V. Borisevičiaus laiškais ir pamokslais.

Vyskupas kankinys Vincentas Borisevičius 1946 m. vasario mėnesį buvo suimtas ir nuvežtas į Vilniaus KGB kalėjimą, čia tų pačių metų liepos mėnesį buvo nuteistas mirties bausme, o lapkričio mėnesio 18 dieną nužudytas. Palaidotas kartu su kitais nužudytais kaliniais Tuskulėnų kapavietėje. Ilgai buvo slepiama jo užkasimo vieta, trukdoma jo palaikų paieškoms ir tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę jo palaikai buvo rasti, indentifikuoti ir 1999 m. rudenį parvežti į Telšius ir palaidoti Telšių Katedros kriptoje.

Telšių vyskupijos kurijos inf.

Nuotraukos – Edvino Bružo.

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite