2014 02 02

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Pirmąjį kovo sekmadienį bus minima Maldos už lietuvius pasaulyje diena

Pirmąjį kovo sekmadienį šiais metais pradėsime švęsti visų pasaulio lietuvių maldos dieną. Užsienio lietuvių katalikų sielovados delegatūra pakvietė lietuvius šią dieną parapijose, misijose ir bendruomenėse dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos žemės vaikus išeivijoje ir tėvynėje. Pastaruoju metu išeivijoje lietuviai gyvena 42 kraštuose. Išeivijos katalikų sielovadoje iš viso 66 parapijose arba misijose darbuojasi lietuviai kunigai, vienuoliai bei vienuolės.

Šis sekmadienis parinktas neatsitiktinai – šią dieną lietuviai visame pasaulyje švenčia lietuvių tautos globėjo švento Kazimiero šventę. Jo globai išeivijoje patikėtos devynios parapijos arba misijos, taip pat Šv. Kazimiero kolegija Romoje, kapinės Čikagoje, dvi šeštadieninės lietuvių mokyklos, taip pat Tėvų Pranciškonų provincija. Nuo 1636 m. šv. Kazimieras, Bažnyčios paskelbtas, yra mūsų tautos užtarėjas, o nuo 1948 m. – Lietuvos jaunimo globėjas. Atsižvelgiant į tai, kad mūsų tauta pirmą kartą istorijoje taip plačiai ir gausiai yra pasklidusi po visą pasaulį ir kad didžioji išeivijos dalis yra jaunimas, šv. Kazimiero artumas šiandien kaip niekada yra svarbus ir reikalingas, kad Viešpats visus mus surinktų maldoje ir stiprintų savo Dvasia.

Lietuvos vyskupų konferencija spalio mėn. nusprendė įvesti liturginiame kalendoriuje Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienį ir jį kasmet švęsti pirmąjį kovo sekmadienį. 

Minint šią pirmą pasaulio lietuvių maldos dieną kovo 2 d. 12. 30 val. Vilniaus Arkikatedroje šv. Mišias aukos Vilniaus arkivyskupas G. Grušas kartu su Užsienio lietuvių katalikų Sielovados delegatu prel. Putrimu bei kitais kunigais. Kviečiami visi lietuviai pasaulyje – ar tai tėvynėje Lietuvoje ar išeivijos kraštuose  – paminėti šią ypatingą dieną savo parapijose, misijose bei bendruomenėse.