Sunku skaityti? Padidink tekstą, spausdamas ant aA raidžių straipsnio pradžioje. Perskaitei lengviau? Nepamiršk -> Paremti
Neįskaitai? Spausk teksto didinimo mygtuką. Paremk. Ačiū!

2014 03 14

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min.

Kviečia maldai už šeimos ir gyvybės apsaugą Lietuvos įstatymuose

Kauno katalikų grupė išplatino informaciją apie maldos iniciatyvą. „Dėkojame  Dievui ir džiaugiamės, kad Europos Sąjunga, nors ir gėdinga persvara, atsilaikė prieš Estrelos užmačias, bet esame sunerimę, kad Lunacek projektas buvo priimtas didele balsų persvara“, sakoma Kauno Arkikatedros parapijos grupės Už gyvybę laiške.

„Damoklo kardas dar kabo virš kiekvienos valstybės, tuo pačiu ir Lietuvos. Šito pavojaus akivaizdoje mes, kaip anuomet apaštalai į Jėzaus klausimą: „Ar ir jūs mane paliksite?“ – atsakome: „Viešpatie,  pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius.“

„Visą viltį sudėdami į Dievo rankas, mes kreipiamės į Jus ir nuoširdžiai prašome melsti Aukščiausiąjį, kad Lietuvos Respublikos Seimas vadovautųsi prigimtinėmis vertybėmis rengiant ir svarstant Konstitucijos 38 straipsnio pataisą už tradicinę šeimą (vyro ir moters santuoką) bei „Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymą“.

Grupė „Už gyvybę“ kviečia visus jungtis į bendrą maldą – devynias dienas iš eilės kovo 16-24 dienomis kalbėti Šv. Juozapo litaniją.

* * *

LR Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas

Papildyti ir pakeisti 38 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

,,38 straipsnis

Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas.

Šeima sukuriama sudarius santuoką.

Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.

Šeima taip pat kyla iš motinystės ir tėvystės. Valstybė saugo ir globoja santuoką, šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę.

Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją.

Sutuoktinių teisės šeimoje lygios.

Tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti.

Vaikų pareiga – gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą.“

 

Teikia Seimo nariai:

 

 1. Rimantas Jonas Dagys

 2. Rima Baškienė

 3. Rita Tamašunienė

 4. Algimantas Dumbrava

 5. Kęstutis Bartkevičius

 6. Jolita Vaickienė

 7. Vytautas Kamblevičius

 8. Petras Gražulis

 9. Vanda Kravčionok

 10. Jaroslav Narkevič

 11. Irina Rozova

 12. Michal Mackevič

 13. Leonard Talmont

 14. Aurelija Stancikienė

 15. Valdas Vasiliauskas

 16. Jonas Varkala

 17. Povilas Urbšys

 18. Remigijus Ačas

 19. Mečislovas Zasčiurinskas

 20. Valentinas Bukauskas

 21. Remigijus Žemaitaitis

 22. Petras Čimbaras

 23. Petras Narkevičius

 24. Larisa Dmitrijeva

 25. Sergej Dmitrijev

 26. Sergej Ursul

 27. Valerijus Simulik

 28. Edvardas Žakaris

 29. Gediminas Jakavonis

 30. Jonas Kondrotas

 31. Vilija Filipovičienė

 32. Zita Žvikienė

 33. Raimundas Paliukas

 34. Darius Ulickas

 35. Ričardas Sargūnas

 36. Aleksandras Zeltinis

 37. Arvydas Mockus (atšaukė parašą 2013-11-26)

 38. Audronė Pitrėnienė

 39. Dangutė Mikutienė

 40. Kęstas Komskis

 41. Zbignev Jedinskij

 42. Bronius Bradauskas

 43. Bronius Pauža

 44. Albinas Mitrulevičius

 45. Valentinas Stundys

 46. Audronius Ažubalis

 47. Andrius Kubilius

 48. Rasa Juknevičienė

 49. Vytautas Juozapaitis

 50. Arimantas Dumčius

 51. Stasys Šedbaras

 52. Sergejus Jovaiša

 53. Kazys Starkevičius

 54. Rytas Kupčinskas

 55. Vida Marija Čigriejienė

 56. Kazimieras Kuzminskas

 57. Antanas Matulas

 58. Pranas Žeimys

 59. Mantas Adomėnas

 60. Algis Strelčiūnas

 61. Vincė Vaidevutė Margevičienė

 62. Donatas Jankauskas

 63. Vitalijus Gailius

 64. Paulius Saudargas

 65. Arvydas Vidžiūnas

 66. Vilija Aleknaitė Abramikienė

 67. Edmundas Jonyla

 68. Kristina Miškinienė

 69. Alma Monkauskaitė

 70. Povilas Gylys

 71. Virginija Baltraitienė

 72. Viktoras Fiodorovas

 73. Valdas Skarbalius

 74. Vytautas Saulis

 75. Algimantas Salamakinas

 76. Kazys Grybauskas

 77. Liutautas Kazlavickas

 78. Gintautas Mikolaitis

 79. Andrius Palionis

 80. Juzef Kvetkovskij

 81. Raminta Popovienė

 82. Milda Petrauskienė

 83. Domas Petrulis

 84. Arūnas Dudėnas

 85. Irena Degutienė

 86. Jurgis Razma

 87. Kęstutis Masiulis

 88. Dainius Kreivys

 89. Arvydas Anušauskas

 90. Agnė Bilotaitė

 91. Mindaugas Bastys

 92. Vytautas Gapšys

 93. Kęstutis Daukšys

 94. Algirdas Patackas

 95. Raimundas Markauksas

 96. Darius Petrošius

 97. Antanas Nesteckis

 98. Naglis Puteikis

 99. Valentinas Mazuronis

 100. Loreta Graužinienė

 101. Dalia Teišerskytė

 102. Eugenijus Gentvilas

 103. Egidijus Vareikis

 104. Artūras Skardžius

 105. Vitalija Vonžutaitė

 106. Viktoras Uspaskich

 107. Emanuelis Zingeris

 108. Šarūnas Birutis

***

Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektas 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Pripažįstant, kad žmogaus teisė į gyvybę yra svarbiausia prigimtinė teisė, kad teisę į gyvybę saugo įstatymas, o rūpinimasis gyvybe ir sveikata – viena pagrindinių valstybės, visuomenės ir piliečių pareigų, šis įstatymas reglamentuoja teisę į gyvybę jos prenatalinėje fazėje. Taip pat nustato atsakomybę už įstatymo nesilaikymą.

2.KitųLietuvos Respublikos teisės aktų normos, nustatančios vaiko prenatalinėje fazėje apsaugą, taikomos tiek kiek jų nereglamentuoja šis įstatymas.

2 straipsnis. Pagrindiniai gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos principai

1. Žmogaus gyvybė prasideda nuo moters apvaisinimo.

2. Visi klausimai, susiję su gyvybės prenatalinėje fazėje apsauga, privalo būti sprendžiami, teikiant prioritetą vaiko prenatalinėje fazėje teisėms, išskyrus šiame įstatyme nustatytus atvejus.

3 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Gyvybė prenatalinėje fazėje – gyvybė iki gimimo.

2. Vaikas prenatalinėje fazėje – pradėtas, bet dar negimęs vaikas.

3. Nėštumo nutraukimas – gyvybės prenatalinėje fazėje nutraukimas.

4 straipsnis. Vaiko prenatalinėje fazėje ir nėščių moterų globos organizavimas

1. Vyriausybė, ministerijos, kitos Vyriausybės įstaigos bei vietos savivaldos institucijos savo kompetencijų ribose privalo:

1) užtikrinti nėščių moterų ir vaiko prenatalinėje fazėje medicininę, socialinę ir teisinę globą;

2) teikti materialinę pagalbą ir globą nėščioms moterims, kurių materialinės sąlygos yra sunkios;

3) sudaryti galimybes gauti išsamią informaciją apie nėščių moterų, motinų, tėvų bei jų vaikų teises, pašalpas ir išmokas, taip pat informaciją apie institucijas ir organizacijas, padedančias spręsti psichologines ir socialines problemas bei užsiimančias įvaikinimo klausimais.

2. Vyriausybė, ministerijos, kitos Vyriausybės įstaigos bei vietos savivaldos institucijos skatina ir remia savanorišką visuomeninių organizacijų, tradicinių bei valstybės pripažintų religinių bendruomenių veiklą, bažnyčioms ir tikėjimų bendrijoms bei visuomeninėms organizacijoms, kurios organizuojant nėščių moterų globą, steigiant šeimynas, nevyriausybines vaikų globos institucijas ar teikiant pagalbą įvaikinant vaikus.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos globos ir pagalbos formas ir teikimo tvarką nustato Vyriausybė.

4. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytų subjektų bendradarbiavimą koordinuoja Vyriausybė ir savivaldybių tarybos.

5 straipsnis. Mokymo apie gyvybę prenatalinėje fazėje organizavimas

1. Visų mokyklų, ypač bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų, ugdymo programose privalo būti numatytas švietimas apie žmogaus lytinį gyvenimą, sąmoningą ir atsakingą tėvystę, šeimos vertybes, gyvybę prenatalinėje fazėje bei žmogaus gimimą.

2. Švietimo ir mokslo ministerija nustato šio straipsnio 1 dalyje nurodytų dalykų ugdymo programose mokymo tvarką, organizuoja mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų rengimą, jų kvalifikacijos tobulinimą šiais klausimais.

6 straipsnis. Nėštumo nutraukimo sąlygos

 1. Nutraukti nėštumą gali tik gydytojas, kai:

 1. nėštumas gresia nėščios moters gyvybei ar sveikatai;

2) yra pagrįstų įtarimų, jog nėštumas atsirado dėl nusikalstamų veikų.

2. Nutraukti nėštumą šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju leidžiama, jeigu nuo nėštumo pradžios praėjo ne daugiau nei 12 savaičių.

3. Visais atvejais gydytojas nutraukia nėštumą ligoninėje.

4. Nėštumui nutraukti reikia rašytinio moters sutikimo. Jeigu moteris yra nepilnametė arba neveiksni, taip pat būtinas vieno iš tėvų ar jos įstatyminio atstovo rašytinis sutikimas. Jeigu nėra įstatyminio atstovo, nėštumui nutraukti reikalingas teismo sutikimas. Kai nepilnametė jaunesnė nei 14 metų, nėštumui nutraukti reikia teismo sutikimo, o nepilnametė šiuo atveju turi teisę pareikšti savo nuomonę. Jeigu moteris yra neveiksni, nėštumui nutraukti reikia teismo sutikimo, o moteris šiuo atveju turi teisę pareikšti savo nuomonę, nebent, jeigu to padaryti neįmanoma dėl jos psichinės sveikatos būklės.

5. Atitikimą šio straipsnio 1 dalies 1 punktui nurodytoms aplinkybėms konstatuoja kitas gydytojas, nei atliekantis nėštumo nutraukimą, išskyrus atvejį, kai nėštumas tiesiogiai gresia moters gyvybei. Atitikimą šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytai sąlygai nustato prokuroras.

6. Nėštumo nutraukimo operacijų atlikimo tvarką ir reikalavimus gydytojams, turintiems teisę nutraukti nėštumą, nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

7 straipsnis. Socialinės garantijos

Moterims, turinčioms teisę gauti valstybės laiduojamą (nemokamą) asmens sveikatos priežiūrą, taip pat kontraindikuotino nėštumo nutraukimo atvejais nėštumo nutraukimo operacijos atliekamos nemokamai.

8 straipsnis. Informacijos konfidencialumas

Informacija apie moters nėštumo nutraukimą yra konfidenciali. Tokią informaciją turinčios asmenys privalo užtikrinti jos konfidencialumą.

9 straipsnis. Vaiko prenatalinėje fazėje turtinės ir asmeninės neturtinės teisės

Vaikas prenatalinėje fazėje turi visas civilinės teisės saugomas turtines ir asmenines neturtines teises, tačiau turtinės teisės ir pareigos jam atsiranda nuo gimimo momento.

Teikia Seimo nariai:

Zbignev Jedinskij

Leonard Talmont

Rita Tamašunienė

Jaroslav Narkevič

Vanda Kravčionok

Juzef Kvetkovskij

Kęstutis Daukšys

Michal Mackevič

Algirdas Patackas

Patinka tai, ką skaitai?

Pasidalink su kitais naudodamasis patogiais mygtukais straipsnio pradžioje. Ir nepamiršk paremti!

Paremsiu