2014 11 02

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

8 min

Kazickų šeimos fondas: Lituanistinio švietimo naujienos 2014

Lituanistinė mokykla „Genys“ Kalifornijoje, JAV. Įkurta 2006 m., 62 mokiniai, 12 mokytojų, 6 suaugusiųjų klasė. 2014 m. nuotrauka

Kazickų šeimos fonde baigta trejus metus trukusi AKGP – Aleksandros Kazickienės paramos lituanistinėms mokykloms JAV programa. Kuo virto 500 000 USD fondo lėšų, AKGP komandos keli tūkstančiai kilometrų automobiliu, kelios kelionės per Atlantą, pusšimtis posėdžių, iš jų 25 pasitarimai su Kazickų šeimos nariais… Ar tik finansiniu pastiprinimu 30-čiai JAV lituanistinių mokyklų, 400 mokytojų ir 2000 mokinių, didesniu bendradarbiavimo tarp mokyklų, Niujorko valstijoje pirmais pripažintais lietuvių kalbos kreditais už studijas lituanistinėje mokykloje?

Apie dr. Kazicką dažnai sakoma, kad jis turėjo nepaprastą nuovoką ir magišką galią, nes jo artimas, jo svečias, jo pašnekovas, būdamas šalia jo, jautėsi esąs ypatingas žmogus, jis mokėjo žmogų priimti, jį pagirti, jam padėkoti. JAV lituanistinėse mokyklose besimokantys ir dirbantys tris AGKP metus dėka Kazickų šeimos jautėsi ypatingais. Dr. Juozas P. Kazickas ir jo šeimos nariai vertino mokyklų darbą ir teikė pasitikėjimą, kad šis darbas be mažiausios abejonės turi didžiulę prasmę ir įtaką lietuvių kalbos, kultūros ir Lietuvos valstybės išsaugojimui.

Mokyklų veiklos reikšmė

B1 lygio lietuvių kalbos egzaminas Niujorko mieste, JAV, 2014 04 27

Kalbinių savaitgalinių mokyklų veiklos reikšmė yra nediskuotina: vaikai prasmingai praleidžia laiką šeštadieniais (kai kuriose mokyklose sekmadieniais ar net penktadienio popietėmis), kur įgyja kalbos mokymosi įprotį. Mokiniai susitinka su savo likimo bendraamžiais, kuriuos jungia tos pačios imigrantų emocinės ir kultūrinės realijos. Kaip teigia lingvistai, kiekviena papildoma kalba veikia žmogaus pažintinį vystymąsi, darydama jį protingesnį. Šiose mokyklose mokosi ir suaugusieji. Ir, žinoma, lituanistinės mokyklos mokinius supažindina su Lietuva, jos kultūra ir tradicijomis, sudaro sąlygas mokytis lietuvių kalbos, moko būti lietuviu, skatina mylėti Lietuvą.

AKGP programos veiklos kryptys

Vykdant programą, susiformavo penkios veiklos kryptys: 1) skirti besikreipiančioms mokykloms finansinę paramą, 2) lankyti mokyklas ir parodyti dėmesį joms, 3) reklamuoti mokyklų darbą Lietuvoje ir JAV, 4) skatinti bendradarbiavimą ir informacijos dalinimąsi tarp mokyklų, 5) rasti būdų, kaip mokyklų darbą formalizuoti, kad amerikietiškos mokyklos lituanistinių mokyklų mokiniams suteiktų lietuvių kalbos kreditus.

Finansai

Iš 37 JAV veikiančių lituanistinių mokyklų į AKGP kreipėsi 30, kurioms tiesiogiai buvo paskirta 360 000 USD. Iš jų 35% buvo skirti mokytojų algoms ir profesiniam tobulėjimui, 30% – mokomajai medžiagai ir techninei įrangai, 25% – patalpų nuomai ir 10% – kanceliarinėms reikmėms. 30 000 USD buvo skirta JAV LB Švietimo tarybai, kuri vadovauja mokykloms ir kuri išleido šią paramą mokytojų konferencijoms, vasaros seminarams bei mokymo priemonėms. Likusieji pinigai buvo skirti Lietuvių kalbos B1 lygio testo sukūrimo, įvykdymo ir administravimo išlaidoms. AKGP finansuojamas tęstinis projektas tebėra AKGP informacinis centras (duomenų bazė), kuriame galima bus rasti praktiškai pasiteisinusią mokomąją medžiagą bei visą informaciją, reikalingą kuriant ir išlaikant lituanistinę mokyklą. Apie 100 000 USD suma išleista kelionėms į mokyklas, diplomatines ir švietimo institucijas, seminarus bei algoms AKGP komandai. AKGP nebuvo skirta devintus metus veikiančiai A. Kazickienės lituanistinei mokyklai, kuriai fondas jau yra dosniai skyręs 230 000 USD.

Asmeninis dėmesys lituanistinėms mokykloms

JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė Daiva Navickienė svečiuojasi pas dr. J. P. Kazicką, Yst Hemptone, Niujorko valstijoje, JAV, 2013 09 28

„Aplankykite mokyklas, pažiūrėkite, kaip joms sekasi, pasakykite joms, kad Kazickų šeimai žinomi jų sunkumai ir jų pasiaukojimas išsaugoti lietuvių kalbą ir kultūrą. Pasakykit joms, kad mums jų darbas yra svarbus, – 2012 m. kalbėjo dr. Juozas P. Kazickas (1918–2014), Kazickų fondo įkūrėjas, kuris ypatingą dėmesį skyrė žmogiškajam ryšiui. AKGP komanda asmeniškai susitiko su dvidešimties JAV lituanistinių mokyklų direktoriais, dešimt jų aplankydama jų vadovaujamose mokyklose, su kitais susitikdama Lietuvoje bei besilankant JAV LB Švietimo tarybos seminaruose arba stovyklose JAV. Mokyklų lankymui ir asmeninėms pažintims, bendradarbiavimui buvo skirta daug laiko, pastangų ir lėšų, turint omeny, kad mokyklos veikia tik šeštadieniais, ir jos išsidėsčiusios didžiuliais atstumais po visą Ameriką. AKGP atstovai lankėsi konferencijose ir renginiuose, Putname (2012, 2014), Bostone (2013, 2014), Džaksone (2012), Lemonte (2012, 2013), Filadelfijoje (2013), Vašingtone (2013), Niujorke (2012) bei stovyklose Mičigane (2013) ir Vermonte (2012, 2014).

Skleisti žinias apie lituanistinį švietimą

Nors JAV lituanistinis švietimas gyvuoja jau daugiau kaip 100 metų, Lietuvoje apie jį nėra pakankamai žinoma. Mokyklos kuriamos ar tęsiama jau įkurtų veikla išskirtinai tik tėvų, mokytojų ir administratorių iniciatyvos ir ambicingo patriotiškumo pagrindu. Nei JAV federalinės, nei vietinių valstijų ar savivaldybių lėšos tokioms mokykloms nėra skiriamos. Tačiau mokyklos bendradarbiauja su vietinėmis lietuvių bendruomenėmis ir gali pateikti prašymus finansinės paramos Lietuvių fondui Čikagoje. Per pastaruosius dvejus metus vis daugiau dėmesio sulaukiama iš Lietuvos. Šiuo metu JAV lituanistinės mokyklos išgyvena pakilimą, mokyklose atsiranda galimybės siekti aukštesnių lietuvių kalbos rezultatų. Mokyklos, kurios per laiką buvo tapusios daugiau kultūriniais būreliais negu akademinėmis institucijomis, randa galimybes stiprėti akademiškai.

Per trejus metus AKGP vardu buvo atliktas didelis „diplomatinis“ darbas lituanistinio švietimo vardan, apie mokyklas, jų veiklą, bendradarbiavimo su Lietuva viziją kalbėta ir rašyta daug, įvairiomis progomis ir įvairioms institucijoms. 2012 m. vykdyti trumpi vizitai į Švietimo ir mokslo bei į Užsienio reikalų ministerijas. 2013 m. vienos dienos JAV Lituanistinių mokyklų konferencija Kazickų rezidencijoje, dalyvaujant Prez. V. Adamkui bei ŠMM ir URM atstovams su keturiasdešimt dalyvių, tarp kurių atsakingi asmenys iš URM ir ŠMM, bei JAV lituanistinių mokyklų. 2014 m. susitikimas Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedroje ir specialus posėdis Jeilio universitete (JAV) Baltistikos studijų seminaro metu, su žymiausiais lituanistais iš Lietuvos ir JAV. 2013 m. vyko susitikimas su užsienio reikalų ministru L. Linkevičiumi Lietuvos konsulate, LR Seime su Seimo pirmininko pavaduotoja J. Degutiene, 2014 m. – susirašinėjimas su LR Prezidentės D. Grybauskaitės kanceliarija, tartasi su LR ambasada Vašingtone. Buvo išsiaiškintos galimybės bendradarbiauti su Lietuva ir jos diplomatiniu korpusu JAV, išvystytas prasmingas bendradarbiavimas, su ypatinga padėka A. Dumbliauskienei URM ir  V. Rinkevičienei ŠMM, LR Seimo narei J. Degutienei ir buvusiam LR konsului Niujorke V. Sarapinui.

Lituanistinių mokyklų klausimais buvo konsultuotasi su Niujorko universiteto kalbų katedra, Niujorko valstijos Švietimo departamento Užsienio kalbų skyriumi (NYSED LOTE), Amerikos taryba Užsienio kalbų mokymui (ACTFL), Užsienio kalbų testavimo biuru Amerikoje (LTI), Amerikos Taryba (American Councils), Taikomosios lingvistikos centru (CAL). Apie lituanistinį švietimą kalbėta Paveldo kalbų mokymo programų konferencijoje Amerikos universitete, Vašingtone (2014).

Bendradarbiavimas tarp mokyklų bei su „švietimiečiais“ Lietuvoje ir už jos ribų

Lituanistinė mokykla „Genys“. Suaugusiųjų klasė

Lituanistinį darbą JAV dirba apie 400 mokytojų, mokosi daugiau kaip 2000 mokinių. Bendradarbiavimas, dalinimasis patirtimi ir mokymo medžiaga labai reikalingas, nes nėra sukurta tinkamų mokymo priemonių lietuvių kalbai mokyti lituanistinėje mokykloje, kur laikas ribotas, mokinių žinios skirtingos, specialistų nedaug, ir per tuos 30 šeštadienių per metus tenka ne tik mokyti lietuvių kalbos, bet ir švęsti lietuviškas šventes, mokyti istorijos, geografijos, tradicijų, dainų ir šokių. Visi dalyvaujantieji lituanistinių mokyklų gyvenime, turi pagrindinius darbus ir mokyklas penkias dienas per savaitę. Dideli atstumai skiria, ne visi mokytojai lengvai naudojasi naujomis technologijomis, neretai pasidalinti patirtimi pritrūksta fizinių jėgų ir laiko.

AKGP direktorė yra dėkinga jai laiko skyrusiems, jos vizitų metu ją priėmusiems, ir su ja besidalinusiais patirtimi  specialistams Vilniaus tarptautinėje mokykloje (2012), Lietuvių namuose, Vilniuje (2012, 2013), „Švyturio“ lituanistinėje mokykloje Londone, Anglijoje (2012), „Keturių Vėjų“ lituanistinės mokyklose Dubline, Airijoje (2014).

Pagaliau! Lietuvių kalbos B1 testas ir pirmieji kalbos kreditai Niujorke

Išskyrus kelias mokyklas Čikagoje, kurios yra akredituotos mokyti lietuvių kalbą Ilinojaus valstijoje, daugumos lietuviškų savaitgalinių mokyklų mokiniai, sukaupę daugiau kaip 1000 akademinių valandų bagažą, niekada nebuvo formaliai įvertinti amerikietiškose gimnazijose ir kreditų už lietuvių kalbos žinias negavo. 2014 metais  AKGP dėka, išisaiškinus Niujorko valstijos Švietimo departamento Užsienio kalbų skyriaus reikalavimus, buvo dirbama, kad mokiniai gautų lietuvių kalbos kreditus Niujorko valstijoje. Diskusijos virė ir derybos vyko su LR švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus universitetu, LR ambasada Vašingtone ir LR konsulatu Niujorke. Šios iniciatyvos užsiėmusi grupė lituanistinių mokyklų atstovų juokavo, kad šias pastangas galėjo vainikuoti bent du parašyti doktoratai.

Ši AKGP iniciatyva atskleidė būtinybę ne tik sukurti pagal Europos kalbų metmenis kalbos gebėjimo lygio egzaminus, egzaminuoti lituanistines mokyklas baigiančius paauglius, sudarant jiems galimybę gauti lietuvių kalbos kreditus, bet ir galvoti apie bendros visoms JAV lituanistinėms mokykloms mokymo programos, mokymo medžiagos ir testų pagal kalbos lygius sukūrimą.

Sėkmės sulaukęs, užskaitytas ir pasitvirtinęs KFF finansuotas, Niujorke Susivienijimo lietuvių Amerikoje vykęs 2014 04 27 eksperimentinis B1 lygio lietuvių kalbos testas, kurį laikė 21 paauglys iš penkių rytinio JAV pakraščio lituanistinių mokyklų, parodė, kad gimnazistai yra akademiškai motyvuoti ir palaiko lituanistinių mokyklų mokymo standartų pakėlimą.

Pagaliau 2014 m. rudenį Southamptono mokykla Niujorko valstijoje suteikė tris kreditus lituanistinės mokyklos mokinei už lituanistinės mokyklos lankomumą ir sėkmingai išlaikytą B1 lygio egzaminą. AKGP direktorei buvo padėkota už tai, kad buvo išpildyti visi Niujorko valstijos Užsienio kalbų mokymosi reikalavimai, ir paprašyta būti formuojamo daugkalbystės komiteto nare. Tačiau kreditų suteikimas lieka kiekvienos gimnazijos kompetencija ir priklauso nuo tėvų ambicingumo ir atkaklumo.

AKGP komanda

Kazickų šeimos fondo (KFF) administratorė Elena Naujikienė paties dr. Juozo P. Kazicko buvo įpareigota kalbėtis su visų JAV lituanistinių mokyklų vedėjais ir palaikyti ryšį su jais. Elena taip pat priėmė AKGP paraiškas ir tikrino ataskaitas. KFF programų vadovė Snieguolė Furajevienė tebėra atsakinga už AKGP e-centrą, duomenų surinkimą ir bazės sukūrimą, kuriame bus sukaupta mokyklose praktiškai pasitvirtinusi mokomoji medžiaga bei informacija, reikalinga lituanistinę mokyklą sukurti bei jos veiklą vystyti. Bostono lituanistinės mokyklos vedėja ir AKGP samdoma lituanistė Gaila Narkevičienė, sudariusi eksperimentinį B1 egzaminą bei vadovavusi jo komisijai, kuri išlieka pagrindine KFF lituaniste konsultante. AKGP programos direktorė buvo Neila Baumilienė.

AKGP po 2014: paraiškos ir A1-B2 testai

AKGP, kaip KFF programa su įsipareigojimu remti JAV lituanistines mokyklas, baigėsi, tačiau Kazickų šeima ir toliau rems lituanistinį švietimą. Mokyklos, atsiskaičiusios už 2014 m. paramą, galės teikti paraiškas per bendrą paraiškų srautą. Kazickų šeima yra kūrybinga: pastoviai randami būdai, kaip fondo veiklą vystyti, skirti paramą naujoms organizacijomis.

Eksperimentinio B1 testo sėkmė parodė, kad  šiuo metu jokia kita organizacija neprisiima finansinės atsakomybės kurti ir pravesti lietuvių kalbos testus, kurie suteikia galimybę gauti lietuvių kalbos kreditus. Paaugliams, kuriems yra 13-16m., iki AKGP iniciatyvos testai pagal lygius (A1, A2, B1, B2) JAV nebuvo kuriami. Jaunimui nuo 16 m. amžiaus buvo galimybė išlaikyti lietuvių kalbos testus pavieniuose JAV universitetuose už pačių universitetų nustatytą mokestį. Šiuo metu, ir po pokalbių su Vilniaus universitetu, ir su ŠMM, lieka aišku, kad testų kūrimo ir pravedimo misijos, ir su testu susijusio finansinio įsipareigojimo nėra kam prisiimti, ir kol kas šią iniciatyvą tęs KFF.

AKLM. AKGP. Pradžių pradžia

P. Aleksandra Kazickienė (1920–2011)

„Jeigu reikėtų kokios pagalbos, niekada neatsisakysim padėti. – Jūsų Kazickai“, – 2006 01 06 laiške iš Bahamų puikia lietuvių kalba, 63 metams praėjus nuo išvykimo iš Lietuvos, kaligrafiškai rašė ponia Aleksandra. Tuomet ji, ko gero, turėjo galvoje pagalbą lietuvių šeimos, atsikėlusios gyventi į gyvenvietę netolimoje kaimynystėje Long Ailende, mažyliams. Tačiau susibūrusios emigrantės iš Lietuvos mamos šį įrašą prisiminė, kai panoro savo vaikus mokyti lietuvių kalbos ir įkurti lituanistinę mokyklą. Niekas tada nežinojo, kad ponios Aleksandros gerumas, dėmesys ir dosnumas pasieks ne tik Long Ailendo vaikus, kurių tėvų 2006 m. suburtai mokyklai buvo suteiktas Aleksandros Kazickienės vardas, bet vėliau per Aleksandros Kazickienės atminimo programą JAV lituanistinėms mokykloms (AKGP) ir daugiau kaip 2000 vaikų, kurie lietuviškų mokyklų dėka ne tik jausis laimingesni ir saugesni tarp savo likimo bendraamžių čia, JAV, bet ir dėka lietuvių kalbos, išlaikydami ryšius su artimaisiais, giminaičiais ir draugais Lietuvoje, padarys laimingesnius ir juose.

Kazickų Šeima

„AKGP (2012–2014) – Aleksandros Kazickienės paramos lituanistinėms mokykloms programa mūsų Tėveliui buvo brangi ne vien todėl, kad ji buvo skirta jo mylimos žmonos Aleksandros atminimui, su kuria jis pragyveno 70 metų, bet dar ir todėl, kad jis labai vertino mokytojų darbą, kurio dėka lietuvių šeimos, gyvenančios Amerikoje, palaiko ryšį su Tėvyne. Mūsų Tėvelis mylėjo Lietuvą visa širdimi ir siela ir žinojo, kaip nepaprastai svarbu yra išlaikyti kalbą, kultūrą ir tradicijas ateinančios kartoms“, – laiške 25 mokykloms, gavusioms AKGP 2014  116 400 USD paramą, rašė Jūratė Kazickaitė, Kazickų Šeimos fondo prezidentė.

Dr. J. P. Kazickas per Kazickų Šeimos fondą savo šeimos nariams perdavė lituanistinio švietimo rėmimo pareigą. Jam fondo ir lituanistinių mokyklų bendradarbiavimas buvo pažįstamas jau penkis dešimtmečius, nuo to laiko, kai buvo įkurtas Lietuvių fondas (Čikaga, Ilinojaus valstija, JAV), kurio Tarybos nariu dr. Kazickas išbuvo net 13 metų. Lietuvų fondas lituanistinį švietimą remia nuo jo įkūrimo. 2011 m. vasarą mirus p. Aleksandrai Kazickienei, žmonos, mamos ir močiutės atminimą Kazickai įprasmino AKGP programoje. Ji buvo numatyta trims metams lituanistinių mokyklų darbui stiprinti, skiriant po 100 000 USD per metus, tačiau buvo išleista daugiau, lituanistinėmis mokyklomis buvo pasirūpinta plačiau negu vien tik skiriant paramą.

Šių metų vasarą amžinybėn iškeliavo ir dr. Juozas P. Kazickas. Šiais metais baigėsi ir AKGP programa, tačiau dr. Juozo ir p. Aleksandros Kazickų vaikams įskiepyta pareiga Lietuvai, vykdoma ir toliau. Dabar į Kazickų šeimos fondo veiklą įsitraukia ir Kazickų anūkai.

Neila Baumilienė, KFF Niujorko skyrius 

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.