2015 06 17

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Kuriama teisinė bazė Lietuvoje naujai steigiamoms NATO vadavietėms

Birželio 17 d. Užsienio reikalų komitetas pritarė Krašto apsaugos ministerijos parengtam Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausiosios vadavietės ir Sąjungininkų pajėgų transformacijos vado vyriausiosios vadavietės susitarimo, kuriuo papildomas Paryžiaus protokolas, ratifikavimo“ projektui. Šiuo susitarimu, kurį anksčiau Lietuvos vardu pasirašė krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, taip pat Sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausiasis vadas generolas Philipas M. Breedlove’as, reglamentuojami į Lietuvą atvykstančio NATO personalo ir šeimos narių privilegijos ir imunitetai, judėjimo ir buvimo Lietuvoje, naudojimosi transporto, medicinos paslaugomis, vietos personalo įdarbinimo ir kiti klausimai. Kaip teigė krašto apsaugos ministras, papildomas susitarimas būtinas Lietuvoje jau veikiančių NATO tarptautinių vienetų statusui įtvirtinti ir sudaryti sąlygas tolesnei Lietuvos integracijai į NATO struktūras ir intensyvesniam tarptautiniam bendradarbiavimui, įskaitant galimybę Lietuvoje steigti NATO vadavietes.

Komitetas, vykdydamas vienos iš Seimo 2013 m. ratifikuotos tarptautinės sutarties, parlamentinę kontrolę išklausė Seimo kontrolierių įstaigos vadovo Seimo kontrolieriaus Augustino Normanto informaciją apie Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą Fakultatyviojo protokolo įgyvendinimą Lietuvoje 2014 metais. Komiteto nariai pasidžiaugė, kad Seimo kontrolierių įstaiga ir konkrečiai kankinimų prevencijos funkciją vykdantis Žmogaus teisių biuras palyginti per trumpą laiką pasiekė europinį lygį atitinkančius kankinimų, žiauraus elgesio ir baudimo asmenų laisvės apribojimo vietose, kurių Lietuvoje yra apie 340 (įkalinimo įstaigos, Policijos komisariatų areštinės, psichiatrijos įstaigos, Užkrečiamų ligų gydymo įstaigos, Užsieniečių registracijos centras, globos įstaigos, pasienio kontrolės punktų patalpos), prevencijos rezultatus. Komitetas pabrėžė ypatingą Seimo kontrolierių darbą, preventyviai akcentuojant pažeidimus užsieniečių sulaikymo, pabėgėlių priėmimo centruose ir pasienio užkardose, kuriose minėti probleminiai klausimai didžia dalimi yra išspręsti. Šios dienos posėdyje Seimo kontrolierių įstaigos atstovų teikiama ataskaita bus įžanga į kitus panašaus pobūdžio parlamentinės kontrolės klausimų nagrinėjimus Užsienio reikalų komitete.