Sunku skaityti? Padidink tekstą, spausdamas ant aA raidžių straipsnio pradžioje. Perskaitei lengviau? Nepamiršk -> Paremti
Neįskaitai? Spausk teksto didinimo mygtuką. Paremk. Ačiū!

2016 02 11

bernardinai.lt

Evangelijos komentaras

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Lk 9, 22–25 „Kokia būtų nauda, jei žmogus laimėtų visą pasaulį, o save pražudytų ar sau pakenktų?!“

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Žmogaus Sūnui reikės daug kentėti. Jis bus seniūnų, aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir trečią dieną prisikels“. 
    Jis pasakė visiems: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teneša kasdien savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, praras ją, o kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės. Kokia būtų nauda, jei žmogus laimėtų visą pasaulį, o save pražudytų ar sau pakenktų?!“ 

Kiti skaitiniai: Įst 30, 15–20; Ps 1, 1–4. 6


Evangelijos skaitinį komentuoja Vincas Kolyčius (1922–2013)

Trumpa šios dienos Evangelija, bet daug ko galime iš jos pasimokyti.  Pirmiausia Jėzus  savo mokiniams pasakoja, kas Jo laukia:”  reikės kentėti, bus atmestas, nužudytas …. „Petras, kuris ką tik buvo išpažinęs, kad „Tu esi Dievo Mesijas”, išgirdęs, kad Jėzui reikės kentėti, surinka: „Nieku gyvu, Viešpatie, tau neturi taip atsitikti.“ Jėzus atsisukęs subarė Petrą: „Eik iš mano akių, šėtone!” (Mt.16:22–23).  Ar nepasitaiko, kad ir mes, būdami gana  „religingi”, bandome Dievui duoti nurodymus?

Toliau Jėzus duoda nurodymus visiems, paaiškindamas kaip Jį sekti. Trys  keliai: išsižadėti savęs, nešti kasdien savo kryžių ir sekti Jį.

Išsižadėti savęs – tai su Šventosios Dvasios pagalba apvalyti savo širdį nuo  nuodėmingų polinkių, garbės ieškojimo ir stengtis rodyti meilę ir padėti kitiems.

Nešti kasdien savo kryžių –  tai ne tik priimti savo  kentėjimus ir  skausmą,  bet  neatsisakyti vargo ir sugaišto laiko padedant kitiems, kuriem bet kokia pagalba yra reikalinga. Mūsų pačių kryžius pasidaro lengvesnis, kai palyginame su kitų kryžiumi, kurie serga kokia nepagydoma liga ir kasdien kenčia skausmus.  Kaip su tais, kurie kasdien badauja, arba nukentėjusiais Haičio per žemės drebėjimą?

Teseka manimi – tai sekti Jį, paklūstant Jo  Žodžiui, kurį randame Šv. Rašte, praleisti laiko maldoje, dažnai  (kasdien) patikrinti savo sąžinę.

Jėzus kviečia mus į naują gyvenimą, ne tik po mirties, bet čia ir  dabar.  Galime atsiduoti pražūtingiems troškimams ir vaikytis šio pasaulio dalykų, bet taip darydami rizikuojame prarasti Dievo mums paruoštą gyvenimą. Jei pajėgiame atsisakyti savęs ir savo gyvenimą atgręžti į Jėzų, Jis mus apdovanoja savuoju gyvenimu. Žiūrėkime į Nukryžiuotąjį, kad išsilaisvintume ir išgytume.

Bernardinai.lt archyvas

Patinka tai, ką skaitai?

Pasidalink su kitais naudodamasis patogiais mygtukais straipsnio pradžioje. Ir nepamiršk paremti!

Paremsiu