Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2016 06 17

Sergejus Kanovičius

Veidas

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

15-a Birželio sukilimo mitų ir faktai

1941 m. birželio 23 d. sukilimo metinių belaukiant Briuselyje gyvenantis poetas ir eseistas Sergejus Kanovičius paneigia įsišaknijusius mitinius stereotipus apie šį įvykį.

15-a MITŲ:

1. Tą 1941 m. birželio 14-ąją trėmė tik lietuvius.

2. Žydai į Lietuvą atvežė Stalino saulę.

3. Žydai sudarė didesnę represinių struktūrų dalį

4. Jūs mus vežėt – mes jus šaudėm.

5. Dėl visko kalti vokiečiai.

6. Lietuvos aktyvistų frontas (LAF) nebuvo antisemitinė organizacija.

7. Birželio sukilimas apsiėjo be žydų kraujo.

8. Sukilėliai atstovavo visiems be išimties Lietuvos žmonėms, nepaisant jų tautinės ar religinės priklausomybės.

9. LAF suformuota Laikinoji Vyriausybė nekolaboravo su nacių valdžia.

10. Kolaboruoti su ruduoju (naciais) okupantu yra mažesnė nuodėmė nei su raudonuoju (komunistais) okupantu.

11. Laikinoji Vyriausybė nieko antisemitiško nedarė, nes antisemitiniai „Žydų padėties nuostatai“ nebuvo priimti – rudieji paleido Laikinąją Vyriausybę.

12. Ir LAF, ir Laikinoji Vyriausybė, ir generolas Vėtra buvo priversti aplinkybių (neginti žydų, kviesti naikinti ir dalyvauti žydų naikinime, getų kūrime, vogto turto dalybos).

13. Kazys Škirpa ir Laikinosios Vyriausybės nariai ar generolas Vėtra nieko nenužudė, todėl prie Holokausto niekaip neprisidėjo.

14. Vidkunui Quislingui (Kvislingui) yra pastatyti paminklai ir atminimo lentos Norvegijoje, o Prancūzija didvyriu laiko Philippe’ą Pétainą ir jo vyriausybę.

15. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras padeda objektyviai nušviesti su Holokaustu susijusius istorinius įvykius.

15-a FAKTŲ:

1. Birželio trėmimų metu buvo ištremta beveik 3 000 žydų, 2 000 lenkų, 12 000 lietuvių. Buvo ištremtų rusų ir totorių. Trėmimai vyko pagal socialinį tremiamųjų statusą, ne pagal tautinį.

2. Delegacijoje, važiavusioje į Maskvą parduoti Lietuvos, iš 20 narių buvo vienas žydas.

3. 1941 metų trėmimo išvakarėse buvo sudarytas centrinis operatyvinis štabas vadovauti trėmimo operacijai, ir apskričių vietiniai štabai. Iš 7 respublikinio štabo narių žydų nebuvo nė vieno, o apskrityse, miestuose, vietinėse operatyvinėse tarnybose, iš esmės štabuose, buvo maždaug 5-6 žydai iš 75.

4. Kvailiams ir antisemitų komentarams paliekama.

5. Kalti visada būna kiti…

6. Komisijos sovietų ir nacių nusikaltimams tirti išvadose LAF pripažinta kaip antisemitinė organizacija, o Laikinosios Vyriausybės veikloje taip pat nustatyta antisemitinio pobūdžio veiksmų.

7. Pirmieji žydus naikinti pradėjo LAF nurodymu baltaraiščiai, dar vokiečiams neįžengus.

8. Melas.

9. Kolaboravo nuo pirmos iki paskutinės gyvavimo dienos – nėra jokių duomenų apie kokius nors su nacių vykdoma politiką susijusius protestus.

10. Paliekama komentuojančių (ne)sąžinei.

11. Laikinoji Vyriausybė nesvarstė kitų su žydais ar jų naikinimu susijusių klausimų – buvo svarstoma, kaip geriau tuos žydus izoliuoti, kad padėti vykdyti vokiečių žydų naikinimo planą. Laikinoji Vyriausybė nesvarstė jokių kitų klausimų, kurie galėtų liudyti tą Vyriausybę mėginusią kaip nors apginti Lietuvos žydus ar protestuoti prieš jų žudynes.

12. Trėmimų sąrašus sudarinėjo aplinkybių priversti žmonės, iš esmės atlikę paštininkų vaidmenį?

13. Hitleris taip pat nieko asmeniškai nenužudė.

14. Painiojate Norvegiją bei Prancūziją su Lietuva, o Laikinąją Vyriausybę, LAF, generolą Vėtrą ir panašius veikėjus, nacių kolaborantus su ostrakizmui Norvegijoje pasmerktu Kvislingu ir su parsidavėliška Petaino vyriausybe Prancūzijoje.

15. Rytoj Vilniuje numatoma pūga.

Autorius naudojosi www.genocid.lt konferencijų medžiaga (prof L.Truskos pranešimu), Tarptautinės komisijos sovietų ir nacių nusikaltimas tirti prof.S.Sužiedelio ir Ch.Dieckmanno pateiktomis išvadomis apie Holokausto ir žydų naikinimo aplinkybes Lietuvoje.