2016 07 17

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min

Vysk. Linas Vodopjanovas: „Dievas niekada nepavargsta atleisti“

Nuotraukų autorė Austėja Bankauskaitė

Liepos 16 dieną 15 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje įvyko naujojo Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM ingresas.

Šv. Mišių aukos pradžioje buvęs Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas sveikinimo žodžiu simboliškai perdavė vyskupijoje gyvenančius tikinčiuosius naujajam ganytojui. „Mielas vyskupe Linai, noriu tau pasakyti, kad šioje vyskupijoje yra daugybė nuostabių žmonių, kurie meldžiasi, visokeriopai padeda, – sakė Kauno arkivyskupas metropolitas ir visų akivaizdoje padėkojo žmonėms už gerumą, parodytą tarnystės Panevėžyje laikotarpiu. „Linkiu, kad būtum Šventosios Dvasios vėjas čia, Panevėžio vyskupijoje, savo veikla, žodžiu darytumei vis gyvesnį čia gyvenančių žmonių tikėjimą. Melsiuosi už tave, tegul Dievas tau padeda“, – linkėjo J. E. Lionginas Virbalas.

Nuotraukų autorė Austėja Bankauskaitė
Nuotraukų autorė Austėja Bankauskaitė
Nuotraukų autorė Austėja Bankauskaitė
Nuotraukų autorė Austėja Bankauskaitė
Nuotraukų autorė Austėja Bankauskaitė

Iš karto po to Panevėžio kunigai, pašvęstojo gyvenimo broliai ir seserys bei pasauliečiai sveikino vyskupą ir pažadėjo jam pagarbą bei klusnumą. Simboliškai užėmęs Panevėžio katedros sostą, toliau šv. Mišių aukai vadovavo pats Linas Vodopjanovas OFM.

Per homiliją jis sakė: „Malonė Jums ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus. Šventasis Pranciškus eidamas po kaimus sveikindavo žmones sakydamas „Laba diena, gerieji žmonės“. Tad būkite visi pasveikinti. Nuo apaštalų iki šiol Dievas per ganytojus, įvairius kunigus ir visus pašvęstuosius rūpinasi, globoja ir guodžia savo žmones ir atleidžia suklydusiems. Klystame visi, bet šiais Ypatingaisiais gailestingumo metais popiežius primena, kad Dievas niekada nepavargsta atleisti. Nors klystame ir nusikalstame, Jis visada yra pasiruošęs mums atleisti.

Šiais metais, švenčiant šv. Bernardino Sieniečio liturginį minėjimą, popiežius paskyrė mane būti šios vyskupijos ganytoju. Norisi prisiminti paties popiežiaus Pranciškaus išrinkimo momentą. Kreipdamasis į susirinkusią minią tuomet jis sakė: kardinolams teko taip toli ieškoti popiežiaus, net pačioje Argentinoje. Noriu taip sakyti ir aš: popiežius turėjo taip toli ieškoti, esu gimęs tarp jūros ir marių, Nidoje, o buvau paskirtas tapti jūsų ganytoju. Dėkoju ekscelencijai Jonui Borutai už Telšių vyskupijoje praleistus ketverius metus ir gražius kartu išgyventus momentus.

Ši diena yra reikšminga Panevėžio vyskupijos istorijoje ir man asmeniškai. Visi turime vėl pradėti naują tikėjimo kelionę. Kaip paliudijo jūsų mylimas vyskupas Lionginas, čia yra daug gerų žmonių. Tą gėrį turime neužsklęsti, neužrakinti, bet išskleisti šiame pasaulyje, kur yra tiek neramybės, susipriešinimo ir baimės. Visi turime tapti gėrio nešėjais“, – homilijoje sakė vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.

Šv. Mišių pabaigoje sveikinimo žodį tarė apaštalinis nuncijus Baltijos šalims Pedro Lopez Quintana: „Mielas ekselencija Linai, mano buvimas čia reiškia Šventojo Tėvo buvimą. Per mane popiežius reiškia savo artumą, maldą ir pastiprinimą. Žinau, kad jūs priėmėte šį paskyrimą su rūpesčiu. Jums Šventasis Tėvas šiandien suteikia šią bendruomenę, Dievo tautą, kuri yra Panevėžyje. Vesti Dievo tautą taip pat reiškia mokyti ir saugoti ją. Visų pirma pasitikėk savo bendradarbiais kunigais. Svarbiausia vyskupo tarnystėje neužmiršti maldos gyvenimo ir maldos už Dievo tautą. Visada pasitikėk savo tauta, kuri meldžiasi už tave, ir Šventojo Tėvo malda, kuris visada yra šalia tavęs. Imk pastoralą ir kaip ganytojas vesk savo tautą į amžinąją tėvynę“, – sakė Pedro Lopez Quintana.

Sveikinimo žodį Lietuvos vyskupų konferencijos vardu tarė ir jos pirmininkas J. E. Gintaras Grušas: „Brangusis vyskupe Linai, mūsų vyskupų konferencijos narį, esi vienas iš jauniausių vyskupų ordinarų pasaulyje. Kai apaštalas Paulius paskyrė jaunus vyskupus, jis ragino kunigus nežvelgti į jauną amžių, bet gerbti savo vyskupą ir atkreipti dėmesį į jo tėviškumą. Kaip žinome iš Dovydo istorijos, Dievas nežiūri išorės, bet žvelgia į žmogaus širdį. Meldžiamės, kad Dievas gausiai apdovanotų tave Šventosios Dvasios dovanomis, ypač išminties dovana, ir duotų tėvišką ganytojo širdį. Kaip Šventasis Tėvas rašė bulėje, teks ir apginti savo tikinčiųjų teises. Toliau su kitais vyskupais melsimės už tave ir dirbsime kartu, kad galėtume įgyvendinti Šventojo Tėvo mums patikėtą tarnystę.“

Naująjį vyskupą Panevėžio vyskupijos kunigų vardu pasveikino kun. Simas Maksvytis: „Leiskite jus pasveikinti Panevėžio vyskupijos kunigų vardu tapus mūsų naujuoju vedliu. Per pastaruosius trejus metus Panevėžio vyskupijos istorijoje jūs esate trečias vyskupas. Per laukimo laikotarpį vyskupas Lionginas Virbalas mus ragino melstis už būsimąjį vyskupą. Kas meldėsi, kas nesimeldė, o tik spėliojo, bet pagaliau Dievo apvaizda pakuždėjo popiežiui, kad naujuoju ganytoju turite tapti jūs. Nepažadame, kad pas mus bus labai lengva ir paprasta, nepažadame rožėmis kloto kelio, bet esame pasirengę kartu su jumis nešti dienos ir kaitros naštą. Daugelio tikinčiųjų akyse būsite vyskupijos ordinaras, viršininkas, bet mes jus norėsime matyti kaip ganytoją ir mus mylintį bei suprantantį tėvą, einantį mūsų priekyje. Būsime jūsų avys, bet su kvapu – vienos malonesniu, kitos – ne tokiu maloniu. Bet jūs būsite mūsų ganytojas, o mes jūsų avys, ieškančios ganytojo žvilgsnio, patarimo ir palaikymo. Dievas teduoda jums išminties ir kantrybės, kad galėtume vaisingai darbuotis Panevėžio vyskupijos ir visos Bažnyčios labui“, – sakė kun. S. Maksvytis.

Ortodoksų Bažnyčios atstovas taip pat pasveikino naująjį Panevėžio ganytoją: „Leiskite man Ortodoksų Bažnyčios vardu pasveikinti jus užėmus Panevėžio vyskupijos sostą. Leiskite padėkoti jums ir visai Lietuvos Katalikų Bažnyčiai už santykį, kuris egzistuoja tarp mūsų Bažnyčių. Jaučiame, kad tarp mūsų iš tiesų yra Kristus. Norime jums įteikti šventųjų Vilniaus kankinių ikoną ir tikimės, kad per jų užtarimą gausite daug Dievo malonių ir stiprybės.“

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.